Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

 

Bezpieczna przystań – Nowe życie 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 


Numer Umowy: FESW.09.05-IZ.00-0057/23 


Okres realizacji projektu: 01.02.2024 – 31.01.2026


Obszar realizacji projektu: Kielce i powiat kielecki


Biuro projektu mieści się pod adresem: 

Fundacja Możesz Więcej 

ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce

tel. 536 330 799

Paulina Stępień, stepien@mozeszwiecej.org.pl

Punkt konsultacyjny mieści się pod adresem: 

ul. Zagórska 10/9, 25-001 Kielce 

Serdecznie zapraszamy!

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm, winda 

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami:

tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami


Beneficjent – Lider Projektu: Fundacja Możesz Więcej


Partner Projektu: NEUROCLINIC – Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, Szkolenia Kompetencji – Szkolenia, Coaching, Doradztwo Agnieszka Scendo, Handel Detaliczny Agnieszka Scendo  


Numer naboru: FESW.09.05-IZ.00-003/23


Instytucja Organizująca Nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 


Zakres interwencji: Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci


Program: FESW.00.00


Priorytet: FESW.09.00


Działanie: FESW.09.05


Dofinansowanie: 959 237,50 zł


Wkład własny: 50 500,00 zł


Całkowita wartość projektu: 1 009 737,50 zł 


Głównym celem projektu jest wsparcie grupy docelowej 12 osób (3K;9M) w wieku 18 – 60 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym, biernych zawodowo z Obszaru Strategicznej Interwencji – Kielecki Obszar Funkcjonalny: Miasto Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Morawica, Pierzchnica, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, w tym 2 osób (1K; 1M) z niepełnosprawnościami.


Zadania realizowane w ramach projektu: 

1. Wsparcie mieszkaniowe i społeczne 

W projekcie przewidziane jest wsparcie łączące elementy mieszkaniowe i społeczne skierowane do osób w kryzysie bezdomności, dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, wg modelu „Najpierw mieszkanie”. W ramach zadania przewidziano wynajęcie mieszkania 3-pokojowego i umożliwienie pobytu w mieszkaniu osobom na podstawie umowy cywilno-prawnej. W ramach pobytu w mieszkaniu zapewnione zostaną usługi wspierające pobyt i aktywność osób. Dostępni będą doświadczeni terapeuci środowiskowi, których rolą będzie udzielanie wszechstronnego wsparcia, pomocy terapeutycznej oraz opracowywanie indywidualnych planów działań dla Uczestników. Ponadto przewidziano funkcję opiekuna mieszkania, który będzie zarządzał mieszkaniem oraz monitorował poziom funkcjonowania społecznego mieszkańców i stanu mieszkania. 

2. Usługi społeczne i aktywizacja społeczna

W ramach zadania przewidziano działania: terapia przy wykorzystaniu treningu biofeedback oraz urządzenia terapeutycznego VR Tier One, wsparcie psychologiczne, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, wsparcie terapeutyczne w zakresie uzależnień, konsultacje dietetyka,  treningi kompetencji społecznych w zakresie kształtowania postaw antydyskryminacyjnych, pakiet aktywizacji społeczno-kulturalnej. 

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Grupa docelowa projektu to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w kryzysie bezdomności lub zagrożone wykluczeniem mieszkaniowym, bierne zawodowo, z województwa świętokrzyskiego – Obszaru Strategicznej Interwencji – Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. Miasto Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Morawica, Pierzchnica, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk. Łącznie 12 osób (3K; 9M) w wieku od 18 do 60 lat, w tym 2 osoby z niepełnosprawnością (1K; 1M). 


Wskaźniki produktu:

1. Całkowita liczba osób objętych wsparciem – 3K, 9M, 12O

2. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 3K, 9M, 12O

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 1K, 1M, 2O

4. Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie – 3K, 9M, 12O

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 1K, 9M, 10O

———————————————————————————————————————————————————————————————————

AKTUALNOŚCI:

 

Uprzejmie informujemy, że realizacja projektu rozpocznie się w lutym 2024 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu

 

 

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE