Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Fundacja Możesz Więcej 
zaprasza do udziału w projekcie pn.:

„Daj sobie pomóc!”

 Numer projektu: RPPK.08.03.00-18-0028/22

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,  Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.11.2022 do 31.12.2023

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 926 250,00 PLN

w tym

DOFINANSOWANIE: 833 625,00 PLN

WKŁAD WŁASNY: 92 625,00 PLN

CEL PROJEKTU

Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla 35 osób (20K/15M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób starszych/ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, poprzez objęcie 25 osób (14K/11M)usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania oraz 10 osób (6K/4M) specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego w województwie podkarpackim na obszarze powiatu jasielskiego,
w okresie od dnia 01.11.2022-31.12.2023 

GRUPA DOCELOWA

Stanowi 35 osób (20K/15M) w wieku 60 lat i więcej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie podkarpackim na obszarze powiatu jasielskiego

Osoby preferowane:

 • osoby korzystające z pomocy społecznej, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • osoby których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na os. samotnie gospodarującą lub na os. w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r.
  o pomocy społecznej

USŁUGI OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU

 • wsparcie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 25 UP:

a)pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (w tym m.in. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku
i czystości w najbliższym otoczeniu);

b) opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc przy ubieraniu się);

c) pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenie lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające
w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;

d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem (czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną).

 • wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 10 UP

a) pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia, w tym m.in.:

 • pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich,
 • pomoc w wykupywaniu/zamawianiu leków w aptece,
 • pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 • w szczególności uzasadnionych przypadkach zmianę opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 • pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych;

b) rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dn.27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 • zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresie rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 • współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

REKRUTACJA DO PROJEKTU
grudzień 2022 – styczeń 2023

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 577-999-418

Iwona Klimczyk: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl

Izabela Mastalerz: i.mastalerz@stowarzyszenieprorew.pl

Adres:

Szkolna 25, II piętro, pok. 205, 38-200 Jasło

UDZIAŁ  W  PROJEKCIE  JEST  BEZPŁATNY !!!

z zastrzeżeniem zastosowania częściowej odpłatności w przypadku Uczestników Projektu, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej w wysokości:

 • 3,50 zł. za 1 godzinę usługi opiekuńczej
 • 4,50 zł. za 1 godzinę usługi specjalistycznej opiekuńczej

  

Dokumenty rekrutacyjne:

Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 1 – Zaświadczenie lekarskie

Załacznik nr 2 – Ośwaidczenie o dochodach

Załącznik nr 3 – Ośwaidczenie dotyczące wielkorotnego wykluczenia

Załącznik nr 4 – Ośwaidczenie Uczestnika Projektu RODO

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Harmonogramy wsparć:

Harmonogram – aktualizacja za m-c luty

Harmonogram udzielania wsparcia – marzec 2023

Harmonogram udzielania wsparcia – kwiecień 2023

Harmonogram udzielania wsparcia – maj 2023

Harmonogram udzielania wsparcia – czerwiec 2023

Harmonogram udzielania wsparcia – lipiec 2023

Harmonogram udzielania wsparcia – sierpień 2023

Harmonogram udzielania wsparcia – wrzesień 2023

Harmonogram udzielania wsparcia – październik 2023

Harmonogram udzielania wsparcia – listopad 2023

OŚWIADCZENIE
TRWAŁOŚĆ PROEJKTU 
 

W związku z zakończeniem z dniem 31.12.2023 r. realizacji projektu „Daj sobie pomóc” numer RPPK.08.03.00-18-0028/22.

Fundacja Możesz Więcej, z siedzibą Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica oświadcza, iż w ramach zachowania trwałości w/w projektu deklaruje gotowość świadczenia w/w usług opiekuńczych przez  opiekunki zawodowe w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej  przez okres 24 miesięcy tj. od 01.01. 2024 r. do 31.12.2025 o zakresie odpowiadającym usługom świadczonym w ramach projektu i o podobnej jakości.

CENNIK

Odpłatność za usługi opiekuńcze wynosi: 30 złotych brutto / 1 godzina świadczenia usług

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu  pod numerem telefonu:
577 – 999 – 418