Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Aktualności

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nie jesteś sam!”

Projekt „Nie jesteś sam!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Okres realizacji projektu: od 2022-07-01 do 2023-08-31 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider: FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ 

 Partner: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROMYK NADZIEI

 Całkowita wartość projektu: 1 026 250,00 zł. 

 Kwota dofinansowania: 923 625,00 zł.  

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU (do 31.08.2023 r.) jest wsparcie 35 20K/15M osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych usługami opiekuńczymi (w tym 25 14K/11M osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania i 10 6K/4M specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego w woj. łódzkim na obszarze powiatu opoczyńskiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

– opracowanie Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla 35 UP 

– wsparcie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 25 UP

– wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 10 UP

– usługę dowożenia posiłków (jako działanie uzupełniające) dla 20 UP

Bezpośrednim rezultatem proj. będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu: 

– Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 10 -Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 10, -Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 5.

Biuro projektu: ul. Kopernika 5D, 26-300 Opoczno
godziny otwarcia:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00
piątek 9.00-17.00

Kierownik Projektu: Agnieszka Rożek-Kwiecień tel. + 48 577999321

agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie Seniorzy mogą WIĘCEJ na realizację którego Fundacja pozyskała środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Wyniki konkursu znajdziecie pod liniem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2022-wyniki

Celem głównym zadania publicznego jest aktywizacja intelektualna, obywatelska, społeczna i fizyczna 100 seniorów 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica oraz zaangażowanie ich w działania na rzecz własnego środowiska senioralnego z terenu Miasta i Gminy Morawica do 31.12.2022 roku.

Plik do ściągnięci Plakat – Seniorzy mogą WIĘCEJ

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Własna firma z POWERem” została wydłużona do 13 maja 2022 r. Jednakże Beneficjent oraz Partner projektu zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w momencie wpłynięcia wymaganej liczby wniosków – 56.
Ponadto wnioski, które wpłynęły do dnia 29 kwietnia 2022 r. zostaną poddane ocenie merytorycznej i formalnej w terminie zgodnym z Regulaminem rekrutacji.

Więcej informacji: Własna firma z POWERem – strona projektu

Wszystkim Uczestnikom naszego projektu „Klarowna przyszłość” nr RPMP.08.02.00-12-0192/20 przypominamy o godzinach otwarcia biura pod adresem ul. Wojska Polskiego 17 lok A, 34-100 Wadowice:

  • poniedziałek i środa w godz. 9:00-15:00;
  • wtorek, czwartek i piątek w godz. 11:00-17:00;

Zawsze istnieje możliwość umówienia spotkania w biurze projektu poza godz. otwarcia biura pod nr tel. 533 535 008 lub 535 839 955.

Szczegółowe informacje o projekcie do znalezienia na stronie http://www.mozeszwiecej.org.pl/klarowna-przyszlosc/
lub pod adresem e-mail: klarownaprzyszlosc@mail.com.

 

Projekt „Wybierz zmianę!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020i realizowany przez Fundację Możesz Więcej (Lider) i Fundację Aktywni Obywatele (Partner Projektu) w ramach Osi priorytetowej 09-IX Włączenie społeczne, Działanie 01-IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

„Wybierz zmianę!”

Zapraszamy do projektu osoby:

-W wieku powyżej 18 roku życia

-które zamieszkują w rozumieniu KC województwo łódzkie,

– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– bierne zawodowo lub bezrobotne,

– z niepełnosprawnością,

W ramach projektu oferujemy:

– identyfikacja potrzeb i opracowanie Indywidualnych ścieżek reintegracji,

– grupowe treningi kompetencji społecznych,

– indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu,

– indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie,

– indywidualne poradnictwo psychologiczne,

– szkolenia zawodowe,

3 miesięczne staże zawodowe,

– indywidualne pośrednictwo pracy.

Termin realizacji projektu 01.11.2020-31.12.2021

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Numer umowy: RPLD.09.01.01-10-B065/20

Wartość całkowita projektu: 440 358,90 zł

Wartość dofinansowania: 417 858,90 zł

Wartość wkładu własnego: 22500,00 zł

Biuro projektu: 26-300 Opoczno, ul. Kopernika 5D

czynne w godzinach 8.00 – 16.00 (poniedziałek-piątek)

Kontakt:

k.smolik@stowarzyszenieprorew.pl

tel. 577999501

Dokumenty projektowe:

Regulamin-Wybierz Zmianę ! (1)

Załącznik 1-Formularz-zgłoszeniowy-WZ

Regulamin-zwrot-kosztów-dojazdu_WZ (1)

Regulamin-zwrotu-kosztów-opieki-nad-dzieckiem-lub-osobą-zależną-WZ (1)

Załącznik 2-Oświadczenie-o-wielokrotnym-wykluczeniu-WZ

Załącznik 3-Oświadczenie-o-przynależności-do-grupy-docelowej-WZ

Załącznik 4-Oświadczenie-o-posiadaniu-statusu-osoby-bezrobotnej-według-BAEL-WZ

Załącznik 5-Oświadczenie-POPŻ-WZ

 

Harmonogramy wsparć:

zadanie 1 – IŚR:

harmonogram IŚR – doradca zawodowy

harmonogram IŚR – psycholog

zadanie 2 -grupowe treningi kompetencji społecznych:

harmonogram TKS – 3 grupy

zadanie 3 – indywidualne poradnictwo zawodowe – jobcoaching:

harmonogram jobcoaching I

harmonogram jobcoaching II

zadanie 4 -Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie:

harmonogram Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

zadanie 5 -Indywidualne poradnictwo psychologiczne:

harmonogram Indywidualne poradnictwo psychologiczne 1cz.

harmonogram Indywidualne poradnictwo psychologiczne 2cz.

zadanie 6 -szkolenia zawodowe:

harmonogram szkolenia zawodowego -magazynier -archiwizacja dokumentów, magazynier z obsługa komputera

zadanie 7 -staże zawodowe

zadanie 8- Pośrednictwo pracy:

harmonogram Pośrednictwa pracy 1cz.

harmonogram Pośrednictwa pracy 2cz.

harmonogram Pośrednictwo pracy 3cz.

harmonogram Pośrednictwo pracy 4cz.

harmonogram Pośrednictwo pracy 5cz.

harmonogram Pośrednictwo pracy 5cz.-aktualizacja

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 28. grudnia br. 

do 05. stycznia 2021 r. biuro Fundacji Możesz Więcej, będzie nieczynne. 

Za wszelkie niedogodności przepraszamy!

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Możesz Więcej nr  01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Fundacja kierując się bezpieczeństwem i dobrem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Fundacji Możesz Więcej  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Fundacji możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

adres e-mail:
Karolina Smolik
fundacja@mozeszwiecej.org.pl
tel. 577 999 501

 

 “Inwestycja w lepszą przyszłość”

Jest współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014 – 2020 w ramach:
Osi priorytetowej: IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-d389/19

Projekt realizowany jest przez:

Lider Projektu: Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica,

Partner Projektu: NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, Os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Możesz Więcej nr  01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Fundacja kierując się bezpieczeństwem i dobrem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Fundacji Możesz Więcej  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Fundacji możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

Iwona Klimczyk, e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl 

Ania Agatowska, e-mail: a.agatowska@stowarzyszenieprorew.pl

Numer telefonu: 535 839 955, 577 999 418

Projekt realizowany jest przez:

Lider Projektu: Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica,

Partner Projektu: NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, Os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce

Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 74 osób (42K i 32M) od 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie mazowieckim, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo), w tym min. 8 os(5 K i 3 M) osób z niepełnosprawnościami i min. 20 (11K i 9M) osób doświadczających wykluczenia wielokrotnego, poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, dostosowanych do potrzeb uczestników projektu w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji w okresie 01.09.2020r. do 31.12.2020r.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, 4 godziny / Uczestnik Projektu

– Grupowe treningi kompetencji społecznych, 24 godziny / Uczestnik Projektu

– Innowacyjny indywidualny jobcoaching, 8 godzin / Uczestnik Projektu

– Indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie, dla 37 UP, 3 godziny / Uczestnik Projektu

– Indywidualne wsparcie psychologiczne, 4 godziny / Uczestnik Projektu

– Wsparcie w postaci szkoleń zawodowych 100 h /Uczestnik Projektu

– Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne! w wysokości 1033,70 zł.)

– Indywidualne pośrednictwo pracy, 6 godzin / Uczestnik Projektu

Projekt „Inwestycja w lepszą przyszłość” skierowany jest do osób:

– w wieku 18 lat i więcej,

– zamieszkujących województwo mazowieckie,

– osoby bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo)

– osoby wykluczone zawodowo zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym.

– niekorzystającym (obecnie i w przeszłości) ze wsparcia w projektach pozakonkursowych RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

– zwrot kosztów dojazdu;

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla ok. 8 % UP;

– profesjonalna kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy);

– materiały szkoleniowe;

– ubezpieczenie NNW na okres 3 miesięcznego stażu zawodowego;

– bezpłatne badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu;

– catering na zajęciach grupowych i szkoleniach;

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w Projekcie:

–  19 Uczestników Projektu będzie poszukiwało pracy

–  Min. 56 Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje zawodowe lub kompetencji

– Min. 19 Uczestników Projektu osób uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w Projekcie

Projekt przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020-31.12.2020

Wartość całkowita projektu: 1 032 727,50 zł

Wkład własny: 51 636,38 zł

Kwota dofinansowania: 981 091,12zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Biuro projektu: 

Młynarska 10/U-11,

26-610 Radom

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Więcej informacji:

Iwona Klimczyk, e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl 

Ania Agatowska, e-mail: a.agatowska@stowarzyszenieprorew.pl

Numer telefonu: 535 839 955,