Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Projekt „Klucz do kariery” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 zdolności do zatrudnienia i udziału w życiu społeczno-zawodowym 90 osób (52 K/38M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej ,zamieszkujących na obszarach słabo zaludnionych zg. Ze stopniem urbanizacji DEGURBA 3 w powiatach: (opoczyński, piotrkowski, tomaszowski z wyłączeniem miasta Tomaszów mazowiecki, bełchatowski z wyłączeniem miasta Bełchatów, radomszczański), pozostających bez zatrudnienia –wyłącznie biernych zawodowo min 60% tj. 54( 31 kobiet/23 mężczyzn) lub bezrobotnych ,wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów  i usług rynku pracy  jest niewystarczające  i istnieje konieczność  zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji  o charakterze społecznym  w tym min. 8 ( 5K,3 M ) osoby z niepełnosprawnościami

Wartość całkowita projektu: 1 969 879,68 zł

Wkład własny: 98 493,99 zł

Termin realizacji projektu: 1.06.2019 – 31.12.2020 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • W wieku powyżej  18  roku życia;
 • Zamieszkujących na terenach w rozumieniu KC na terenie WŁ na obszarach słabo zaludnionych (DEGURBA 3) w powiatach: Opoczyńskim, Piotrkowskim, Tomaszowskim, Bełchatowskim, Radomszczańskim;
 • Mające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Bezrobotne;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach;
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 

REKRUTACJA TRWA!

 

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • innowacyjny jobcoaching,
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • czteromiesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10% Uczestników Projektu).

KONTAKT:

Adres e-mail: 

Paulina Jędras: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl

Agnieszka Wójcik: a.wojcik@stowarzyszenieprorew.pl

Tel. 535 839 955

Biuro projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Szeroka 7/11a, lok. 17.


Pliki do pobrania: 

 Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy Kdk
Załącznik nr 7 Oświadczenie_udział w projekcie
Załącznik nr 8 deklaracja
Załącznik nr 6 umowa uczestnictwa w projekcie
załącznik nr 4 Oświadczenie POPŻ Kdk
załącznik nr 3 Oświadczenie o przynalezności do grupy docelowej Kdk
Załącznik nr 2 Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu Kdk
regulamin projektu Klucz do kariery
regulamin zwrotu kosztów dojazdu
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną


Harmonogramy wsparć:

Indywidualne spotkania z Doradcą Zawodowym w celu identyfikacji potrzeb i stworzenia IŚR:
DORADZTWO ZAWODOWE – PAŹDZIERNIK 2019 r.
DORADZTWO ZAWODOWE – PAŹDZIERNIK 2019 r.

 

Indywidualne spotkania z Psychologiem w celu identyfikacji potrzeb i stworzenia IŚR:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1 – PAŹDZIERNIK 2019 r. 
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.1 -LISTOPAD 2019 r.

 

Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych:

GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM – Gr 1
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM-Gr. 2
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM Gr 3
GRUPOWE TRENINGI KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH HARMONOGRAM Gr 4

 

Indywidualne poradnictwo Psychologiczne:

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 -PAŹDZIERNIK 2019 r.
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE ZAD.2 – GRUDZIEŃ 2019 r.

 

Indywidualne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie:

PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – PAŹDZIERNIK 2019 r.
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – LISTOPAD 2019 r.
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE – GRUDZIEŃ 2019 r.

 

Indywidualne poradnictwo w formie jobcoachingu:

HARMONOGRAM JOBCOACHING 11 -12.2019 r.
HARMONOGRAM JOBCOACHING 12.2019 – 01.2020 r.

 

Szkolenia zawodowe:

HARMONOGRAM SZKOLENIE – PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO – BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

 

LISTY RANKINGOWE UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU