Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Projekt „Młodość–Twój kapitał! Edycja 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy ‐ projekty konkursowe. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

            Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 120 [70K/50M] osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu KC (z czego min. 24[14K/10M] osób zamieszkujących obszar miast średnich lub miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze), wyłącznie biernych zawodowo: 60 [35K/25M] lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy: 60 [35K/25M] (w tym min. 18 [10K/8M] długotrwale bezrobotnych), w szczególności osób z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z kategorii NEET/osób z niepełnosprawnościami (min. 10 [6K/4M])/ kobiet/ osób o niskich kwalifikacjach/ osób odchodzących z rolnictwa/ imigrantów i reemigrantów, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do 120 osób (70 K i 30 M) w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego:

 1. Osób biernych zawodowo/ bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy
 2. Należących do jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 3. Kobiet
 4. Kategorii NEET
 5. Osób z niepełnosprawnością
 6. Osób o niskich kwalifikacjach
 7. Osób odchodzących z rolnictwa
 8. Imigrantów i reemigrantów
 9. Osób w wieku 18-29 lat
 10. Zamieszkujących lub uczących się w województwie świętokrzyskim
 11. Nieuczestniczących w innym projekcie aktywizacji zawodowej.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 1. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE z identyfikacją potrzeb i opracowaniem INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA
 2. INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 3. SZKOLENIA ZAWODOWE
 4. STAŻE ZAWODOWE
 5. INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY

TERMIN REALIZACJI
01 marca 2022 – 30 czerwca 2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 473 600,00 zł, w tym:

 • wysokość wkładu UNII EUROPEJSKIEJ: 1 241 950,08 zł
 • środki krajowe: 157 969,92 zł
 • wkład własny 73 680,00 zł

WSKAŹNIKI REZULTATU

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 72 osoby, w tym 42 kobiety i 30 mężczyzn,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, imigranci, reemigranci) – 44 %,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do wyżej wymienionych grup – 59,50 %,
 • Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej doprowadzonych do zatrudnienia – 120 osób, w tym 70 kobiet, 50 mężczyzn,
 • Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej i utrzymali zatrudnienie przez 3 miesiące – 120 osób, w tym 70 kobiet, 50 mężczyzn.

WSKAŹNIKI PRODUKTU

 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn,
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 18 osób, w tym 10 kobiet i 8 mężczyzn,
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn,
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 10 osób, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn,
 • Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparcie w programie – 60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn,
 • Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej – 120 osób, w tym 70 kobiet i 50 mężczyzn,
 • Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 24 osoby, w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn.

BIURO PROJEKTU

ul. Kasztanowa 12/15,

25-555 Kielce

e-mail: a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl

tel. 733 114 454

HARMONOGRAMY

Harmonogram IPD kwiecień 2022

Harmonogram IPD maj 2022

Harmonogram IPD czerwiec 2022

Harmonogram IPD lipiec 2022

Harmonogram szkolenia Pracownik biurowy I

Harmonogram szkolenia Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń

Harmonogram szkolenia Pracownik biurowy II

Harmonogram szkolenia Specjalista ds. rachunkowości I

Harmonogram szkolenia Specjalista ds. rachunkowości II

Harmonogram szkolenia Spawacz

Harmonogram szkolenia Analityk baz danych

Harmonogram szkolenia Przedstawiciel handlowy I