Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

  GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest wsparcie 35 [20K/15M] osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych usługami opiekuńczymi (w tym 25 [14K/11M] osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania i 10 [6K/4M] specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego w woj. łódzkim na obszarze powiatu opoczyńskiego. Proj. przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ wobec 35 UP dzięki zapewnieniu im dostępu do usług opiekuńczych. Proj. odpowiada na zdiagnozowany w RPO WŁ problem konieczności zapewnienia właściwej opieki nad osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, potęgowany wzrostem liczby ludności w wieku poprodukcyjnym oraz liczby osób przewlekle chorych