Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Nr Umowy RPLD.09.02.01-10-D020/22-00

Projekt „Nie jesteś sam!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

 

na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider:  FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ 

 

Partner: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROMYK NADZIEI

 

Całkowita wartość projektu: 1 026 250,00 zł. 

 

Kwota dofinansowania: 923 625,00 zł.  

 

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU (do 31.08.2023 r. ) jest wsparcie 35 20K/15M  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych usługami opiekuńczymi (w tym 25 14K/11M osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania i 10 6K/4M specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego w woj.łódzkim na obszarze powiatu opoczyńskiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

 – opracowanie Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla 35 UP 

– wsparcie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 25 UP

 – wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 10 UP

 – usługę dowożenia posiłków (jako działanie uzupełniające) dla 20 UP

Bezpośrednim rezultatem proj. będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu: 

-Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 10 -Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 10, -Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 5.

 

  I. INFORMACJE O PROJEKCIE 

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 09 – IX Włączenie społeczne 

Numer i nazwa Działania dla Osi: 02 – IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Numer i nazwa Poddziałania: 01 – IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne 

 Numer konkursu/naboru: RPLD.09.02.01-IP.01-10-004/21

Okres realizacji projektu: od 2022-07-01 do 2023-08-31 

Obszar realizacji projektu: Województwo: łódzkie Powiat: opoczyński

Wskaźniki rezultatu:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 10
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 5

 Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 35  (20K, 15M)

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie.: 35 (20K, 15M)

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 10

Liczba osób, dla których opracowano Indywidualne Ścieżki Wsparcia w projekcie: 35 (20K, 15M)

Liczba osób objętych wsparciem uzupełniającym w postaci usługi dowożenia posiłków: 20 (12 K, 8M)  

Biuro projektu: ul. Kopernika 5D, 26-300 Opoczno
godziny otwarcia:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00
piątek 9.00-17.00

Kierownik Projektu: Agnieszka Rożek-Kwiecień tel. + 48 577999321

agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Nie jesteś sam! 08.08.22
załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny
ZUS – wzór podania

wsparcia:
IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog sierpień
IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram psycholog sierpień IŚW_ Nie jesteś sam!-harmonogram konsultacje lekarskie