Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Nowińskie Centrum Rozwoju to wspólna inicjatywa Fundacji Możesz Więcej i Gminy Sitkówka – Nowiny. Centrum powstaje dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym  jest rewitalizacja społeczna, poprzez kompleksowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, osobiste, rodzinne czy społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci.

Nowińskie Centrum Rozwoju oferować będzie:
1. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne, terapie uzależnień oraz psychologiczne. W trakcie realizacji poradnictwa opracowywane zostaną Indywidualne Programy Pomocy Rodzinie
2. Grupy wsparcia – Trening asertywnych zachowań abstynenckich, Grupy samopomocowe, Warsztaty rozwoju osobistego, Autodiagnoza i motywacja do zmian, Nawroty choroby alkoholowej.
3. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – uruchomienie świetlicy środowiskowej dla dzieci
z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. W ramach świetlicy prowadzone będą zajęcia: j. angielski, informatyka, matematyka, j. polski, zajęcia sportowo-rekreacyjne. Obozy wakacyjne – językowe, czas trwania 8 dni. Funkcjonować będą sekcje zainteresowań: taneczno-muzyczna, fotograficzna, plastyczna/techniczno-modelarska. Dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach: Panowanie nad stresem i emocjami, Komunikacja, Trening zastępowania agresji, Asertywność. Dodatkowo dzieci otrzymają stała pomoc przy odrabianiu lekcji oraz indywidualne wsparcie psychologa.
4. Działania profilaktyczne – zajęcia i warsztaty z zakresu profilaktyki: Techniki radzenia sobie ze stresem, Podnoszenie własnej wartości, Techniki twórczego myślenia, Warsztaty asertywności, Trening zastępowania agresji, Program profilaktyczny Debata, Program profilaktyczny Korekta, Program profilaktyczny Noe1.

Wsparciem w ramach projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju” zostanie objęte 317 os. (min. 48K, 2ON) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Wartość projektu: 683 162,50 zł
Dofinansowanie unijne: 631 662,50 zł
Wkład własny: 51 500,00

Więcej informacji:

Kierownik Projektu: Anna Agatowska

Specjalista ds. rozliczeń: Iwona Klimczyk, Telefon: 535-839-955