Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

rotator2
slajA

Ponad 12 ton różnych produktów trafiło do najbardziej potrzebujących...

slSPORT

Startujemy z programem SportAnalytik

Przekonaj się, że sport to nie tylko piłka nożna!

Long exposure of the Houses of Parliament in London with blue sky seen from the Westminster Bridge with some blurred people.

Trwa projekt POWER VET na zasadach Erasmus+

Zawodowo z Sandomierza do Londynu lub Malagi

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

 Fundacja Możesz Więcej stawia sobie następujące cele:

 1. Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 2. Działalność charytatywną.
 3. Działania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Działania w zakresie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.
 5. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 8. Działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 9. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 10. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 11. Działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą.
 12. Działalność na rzecz środowiska akademickiego.
 13. Działalność krajoznawczą oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 14. Działalność z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
 15. Działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 16. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 17. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 19. Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, wykładów, konferencji i różnego rodzaju terapii.
 2. Tworzenie i realizację programów profilaktycznych.
 3. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji
 4. Tworzenie i realizację projektów pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 6. Stworzenie ośrodka szkoleniowo-doradczego.
 7. Współpracę z mediami i administracją państwową w zakresie realizacji celów.
 8. Fundowanie stypendiów.
 9. Akcje promujące postawy patriotyczne, prozdrowotne, obywatelskie oraz na rzecz tolerancji, równych praw kobiet i mężczyzn.
 10. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 11. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej.