Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Aktualności


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas na rozwój – Czas na pracę ! Edycja 2.”

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0172/20

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2021 r.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) i Fundację Możesz Więcej
(Partner) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Celem projektu jest: zwiększenie do 31.12.2021r. zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135 osób (75K i 60M) w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących

w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.27 osób (15K / 12M) będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW, wyłącznie pozostających bez zatrudnienia – 80 osób (45K/35M) biernych zawodowo i 55 osób (30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

•75 kobiet

•min.14 osób (8K/6M) z niepełnosprawnościami

•min.27 osób (15K/12M) powyżej 50 roku życia

•min.25 osób (14K/11M) długotrwale bezrobotnych

•min.60 osób (34K/26M) o niskich kwalifikacjach

oraz min.5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu BB)

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

• identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD dla 135 UP

• pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie projektu dla 135 UP

• indywidualne wsparcie motywacyjne dla 70 UP

• indywidualne poradnictwo zawodowe dla 102 UP

• szkolenia dla 108 UP

• staże dla 82 UP

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego:

•uzyskanie kwalifikacji przez min.40% UP

•podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 30% UP

A także osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:

•osób w wieku 50 lat, ON, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet–min.45%

• bezrobotnych mężczyzn nienależących do w/w grup – min. 60%.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/ uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile wpisują się w grupę docelową.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • Zwrot kosztów dojazdu (dla 50% UP każdej formy wsparcia);
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla około 7 % UP każdej formy wsparcia);
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradców zawodowych, psychologów, pośredników pracy);
 • Materiały szkoleniowe;
 • Stypendium szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych;
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • Catering podczas szkoleń zawodowych;
 • Ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu;
 • Stypendia stażowe w ramach średnio 4-miesięcznych staży.

Wartość Projektu: 2 003 202,86 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 702 722,43 zł.

Wkład własny: 100 160,15 zł.

Termin naboru: od X 2020 r. do IV 2021r.

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI !

Dla osób z niepełnosprawnościami zapewniamy: dostępność do biura projektu, sal wykładowych w budynkach bez barier architektonicznych oraz czytniki dla osób niedowidzących/ tłumacza języka migowego (o ile zajdzie taka potrzeba).

Dla osób z niepełnosprawnościami zapewniamy:

–  dostępność do biura projektu, sal wykładowych, w budynkach bez barier
   architektonicznych

– dostępność  parkingu,  w tym 2 miejsca  postojowe dla osób z   niepełnosprawnościami;

– pomoc w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych przez pracowników biura projektu;

– możliwość składania dokumentacji rekrutacyjnej osobiście, pocztą, mailem; – czytniki dla osób niedowidzących/ tłumacza języka migowego (o ile zajdzie taka potrzeba)”

Kontakt:

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 5, tel. 533 317 688,

mail: prorew.biurons@gmail.com

UWAGA od dnia 26.10.2020r. nastąpiła zmiana siedziby biura projektu: 

Biuro projektu: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 27, pokój 1/11, tel. 733114478, mail:biurogorlice.prorew@gmail.com 

Biuro projektu usytuowane jest w odległości około 150 m od dworca autobusowego, najbliższy przystanek  dla środków  transportu publicznego to „Dworzec autobusowy”, dojazd możliwy wszystkimi liniami obsługującymi trasy na terenie powiatu gorlickiego przejeżdżającymi przez Gorlice. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! 

Dokumenty rekrutacyjne  do pobrania  poniżej oraz  w Biurze Projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszego nowego projektu Czas na rozwój – czas na pracę! Edycja 2 realizowanego w województwie małopolskim.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

• identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD

• pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie proj.

• indywidualne wsparcie motywacyjne dla 70 UP

• indywidualne poradnictwo zawodowe dla 102 UP

• szkolenia dla 108 UP

• staże dla 82 UP

Obszar realizacji projektu to województwo małopolskie: powiat brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, Tarnów, tatrzański, 
wadowicki, wielicki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski.

Do kogo kierowany projekt:

135 (75K/60M) osób w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, nowosądecki, 
Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, 
suski, tarnowski, w tym 80 (45K/35M) biernych zawodowo, i 55 (30K/25M) bezrobotnych,
należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

•75 kobiet

•min.14 (8K/6M) osób z niepełnosprawnościami

•min.27 (15K/12M) osób powyżej 50 roku życia

•min.25 (14K/11M) osób długotrwale bezrobotnych

•min.60 (34K/26M) osób o niskich kwalifikacjach

oraz min.5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu BB)

Data rozpoczęcia projektu: 01.09.2020

 

Numer projektu: RPMP.08.02.00-12-0172/20

Lider projektu: STOWARZYSZENIE PROREW

Partner projektu: FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ

 

Kontakt: tel. 733 114 478

Informacje o projekcie: Nowy Sącz  ul. Żeglarska 5

Dzięki dofinansowaniu przez PZU w ramach akcji PomocToMoc w oparciu o UMOWĘ PREWENCYJNA Nr PTM/1868/2018/PZU/10/Kraków przyjechał do nas już plac zabaw, który będzie wkrótce zamontowany i oddany do użytku.

W ramach dofinansowania zakupiliśmy:

1) zestaw integracyjny;

2) karuzelę integracyjną;

3) huśtawkę wagową integracyjna.

4) piaskownicę integracyjną

5) huśtawkę integracyjną


 

 

W związku z pandemią  koronawirusa  biuro Fundacji Możesz Więcej jest zamknięte do odwołania.
Kontakt telefoniczny z naszym biurem  577 999 501.
 
Przepraszamy za utrudnienia
Fundacja Możesz Więcej

W związku konkursem Morawicki Senior/Seniorka Roku – edycja 2019” serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów/kandydatek!!

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie ponadprzeciętnych, najaktywniejszych postaw seniorów i seniorek z Miasta i Gminy Morawica za działania zrealizowane w roku 2018. 

Jeśli macie Państwo w swoim otoczeniu osobę, która aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej i ukończyła 60 rok życia i chcielibyście docenić jej starania, to nie zwlekajcie!!

Konkurs realizowany jest na terenie Miasta i Gminy Morawica dotyczy działań zrealizowanych dla jego mieszkańców.

Kandydatów prosimy zgłaszać do dnia 16.12.2019 roku

Ogłoszenie wyników Konkursu „Morawicki Senior/Seniorka Roku – edycja 2019” nastąpi 19.12.2019 r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Morawicy. 

Obsługę administracyjną Konkursu prowadzi  Biuro Zarządu Fundacji Możesz Więcej, ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce.

Informacji na temat Konkursu udziela: biuro Fundacji, mail: fundacja@mozeszwiecej.org.pl, 577 353 650.

W celu zgłoszenia osoby prosimy o poprawne  wypełnienie  formularza zgłoszeniowego. Szczegóły konkursu w Regulaminie.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

21 maja 2018 r. w Warszawie odebraliśmy z rąk organizatorów programu LECHSTARTER czek o wartości 50 tys. zł na inicjatywę pt. KULTUROBUS. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w internetowym głosowaniu. Uzyskaliśmy 7. miejsce spośród małych grantów, stając się jedyną inicjatywą z województwa świętokrzyskiego realizującą Wasze marzenia!

Czym będzie Kulturobus? To autobus animujący i aktywizujący miasto Morawica. Nasz kulturalny autobus będzie docierał do różnych części miasta z ofertą edukacyjną, kulturalną i sportową przeznaczoną dla dorosłych i seniorów. Zadaniem Kulturobusu i przyjeżdżających z nim artystów i edukatorów będzie przede wszystkim spotkanie z mieszkańcami danej części Morawicy i w odpowiedzi na ich potrzeby „uszycie” odpowiedniej oferty edukacyjnej i kulturalnej sprzyjającej budowaniu więzi pomiędzy mieszkańcami, pokazującej dobre praktyki i aktywizującej mieszkańców Morawicy. Sam autobus – odpowiednio wyposażony, umożliwi przeprowadzenie najbardziej typowych form aktywności: warsztatów, spotkań. Efektem każdej wizyty ma być produkt, wytworzony wspólnie przez uczestników i ekipę autobusu, dostępny w przestrzeni publicznej: instalacja, wystawa, ”izba pamięci”, metamorfoza przestrzeni wspólnej: np. stworzenie ogrodu społecznego, strefy relaksu itp., a przede wszystkim pokazanie dobrych praktyk, które zaowocują dalszą wspólną pracą mieszkańców Morawicy. Pretekstem do spotkania z mieszkańcami danej części Morawicy będzie bezpłatny event: kino letnie, spotkanie. Następnym punktem będzie wspólna praca warsztatowa obejmująca szeroki wachlarz i dopasowany do oczekiwań uczestników aktywności artystycznych – od tradycyjnych rzemiosł, przez nowoczesne techniki plastyczne, twórcze przetwarzanie odpadów, po warsztaty muzyczne, literackie czy architektoniczne. Wizytę Kulturobusu zakończy impreza prezentująca efekty pracy. Kulturobus będzie ruszał w trasę ”koncertową” w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, wizytę poprzedzi jej promocja obejmująca; plakaty i ulotki kolportowane z odpowiednim wyprzedzeniem, informacje prasowe, Kulturobus będzie miał swój profil na Facebooku, który stanie się „kroniką” trasy.

Projekt „Aktywni na start!”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowany przez Fundację Możesz Więcej w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie: 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna integracja.

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2019 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału
w życiu społeczno-zawodowym 60 osób (35 Kobiet, 25 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo
lub bezrobotnych niezarejestrowane bądź zarejestrowane w Urzędzie Pracy posiadające III profil pomocy),
które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (33 osoby – 22 kobiety oraz 13 mężczyzn), osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (5 osób – 3 kobiety
i 2 mężczyzn), osoby niepełnosprawne (17 osób – 9 kobiet i 8 mężczyzn) zamieszkujące wyłącznie
na terenie powiatów: nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki i proszowicki w województwie małopolskim.

 

Projekt „Aktywni na start!” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. małopolskie (oświadczenie uczestnika projektu),
 • w wieku powyżej 18 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu),
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 
  lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (spełniające min.1 przesłankę z art.  7 ustawy
  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., – weryfikacja na podstawie stosownego oświadczenia / orzeczenie zaświadczenia np. z OPS, z PUP,  w tym o przyznanym III profilu pomocy, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub opinia o stanie zdrowia, zaświadczenie z PO PŻ),
 • osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia)
 • osoby bierne zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia) lub osoby bezrobotne niezarejestrowane (oświadczenia), osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy z nadanym III profilem pomocy (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy)

W szczególności zapraszamy osoby: doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających
z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych: o znacznym lub umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z  całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, osoby posiadające niskie kwalifikacje (ISCED 3 wyłącznie), osoby bezradne opiekuńczo – wychowawczo,  zamieszkujących w woj. Małopolskie, wyłącznie z powiatów: nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski,
m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki i proszowicki  poprzez kompleksowe wsparcie zgodnie
ze zdiagnozowanym problemem braku pracy wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne,
 • Treningu Kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictw w formie jobcoachingu,
 • Szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne),
 • Pośrednictwo pracy,

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 10% Uczestników Projektu),
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz szkoleń zawodowych.

Okres realizacji Projektu:  02.10.2017 – 30.06.2019

Wartość Projektu:  998 540,16 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 948 613,15 zł

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Iwona Klimczyk, Tel. 535 839 955, i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl,
www.mozeszwiecej.org.pl