Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

 

 

 

ReSTART kariery

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Numer Umowy: FESW.10.07-IP.01-0020/23

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.07.2025

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie


Biuro projektu mieści się pod adresem:

Fundacja Możesz Więcej

ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce

tel.  577 999 321, 536 330 799

Agnieszka Rożek-Kwiecień, rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl

Paulina Stępień, stepien@mozeszwiecej.org.pl

Punkt konsultacyjny mieści się pod adresem:

ul. Zagórska 10/9, 25-001 Kielce

Serdecznie zapraszamy!

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm, winda 

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami:

tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Numer naboru: FESW.10.07-IP.01-001/23

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Instytucja Organizująca Nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Program: FESW.00.00

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Priorytet: FESW.10.00

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Działanie: FESW.10.07


Dofinansowanie: 1 910 494,30 zł 


Wkład własny: 100 552,34 zł


Całkowita wartość projektu: 2 011 046,64 zł


Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie 01.01.2024 r. – 31.07.2025 r. zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 100 (60K/40M) osób dorosłych, w tym min. 5 osób z niepełnosprawnościami: pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkujących w rozumieniu ustawy KC na obszarze woj. świętokrzyskiego, poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacement. 


Cel główny projektu wpisuje się w cel Działania 10.07 i bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFS+.CP4.D „Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (…)”. Wsparcie w projekcie skierowane jest do wszystkich osób, w odniesieniu do których można podjąć działania łagodzące skutki związane z utratą pracy, które przyczynią się do poprawy adaptacyjności pracowników. Kompleksowe wsparcie obejmuje takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego Uczestnika Projektu jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy/uzyskania zatrudnienia i doprowadzą do zmiany ścieżki kariery/zwiększą mobilność zawodową Uczestników Projektu. 


W ramach projektu realizowane są następujące działania: 

  • identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego przez zastosowanie Indywidualnego Planu Działania (100 Uczestników Projektu)
  • indywidualne poradnictwo zawodowe (100 Uczestników Projektu)
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne (50 Uczestników Projektu)
  • szkolenia zawodowe (80 Uczestników Projektu)
  • staże zawodowe (60 Uczestników Projektu)
  • indywidualne pośrednictwo pracy (80 Uczestników Projektu)
  • subsydiowane zatrudnienie (14 Uczestników Projektu)

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: 

Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – minimum 70%, tj. 70 osób. 


Grupa docelowa to 100 (60K/40M) osób fizycznych, dorosłych (powyżej 18 roku życia), zamieszkujących w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny obszar województwa świętokrzyskiego, w tym minimum 5 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa. 


 

AKTUALNOŚCI: 

 

Uprzejmie informujemy, że realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2024 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu 

 

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE