Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Projekt „ Teraz AKTYWIZACJA!”

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09IX Wyłącznie społeczne, Działanie 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2021 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 56 [32K/24M] osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozum. KC na terenie WŁ, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie biernych zawodowo: min. 60% tj. 34 (20K/14M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym min.6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami.

 

Projekt „Teraz AKTYWIZACJA!” skierowany jest do:

– osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (oświadczenie uczestnika projektu),

– w wieku powyżej 18 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu),

– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (oświadczenie UP/ zaświadczenie np. z OPS, orzeczenie o niepełnosprawności, etc.)

– osób pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo min. 60% tj 34UP (20K/14M) lub bezrobotnych [BB], wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ., (zaświadczenie PUP/ oświadczenie o BB wg BAEL + zg. z wytycznymi)

– 6 osób z niepełnosprawnością (3K/3M) (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia)

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji i treningi kompetencji społecznych

– Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne i obywatelskie

– Szkolenia zawodowe

– Staże i pośrednictwo pracy

– Zatrudnienie subsydiowane

 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

– zwrot kosztów dojazdu

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną

– profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy)

– materiały szkoleniowe

– możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych

– ciepły posiłek podczas treningów kompetencji społecznych.

 

Wskaźniki rezultatu:

–  wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%

– wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością – 17%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 43%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej  dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn).

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 45 osób (26 kobiet, 19 mężczyzn).

 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2019 – 31.03.2021

Wartość Projektu: 1 027 128,80

Dofinansowanie Projektu z UE: 975 772, 36 zł 

Wkład własny: 51 356, 44 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Regulamin projektu

Formularz TA

Oświadczenie

 

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Dominika Darowska-Nowak, tel. 536 330 799, 
d.darowska-nowak@stowarzyszenieprorew.pl

Asystent Kierownika Projektu – Agata Guzy, tel. 536 330 799, a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl

 

Biuro projektu:

ul. Armii Krajowej 24a,  Piotrków Trybunalski 97-300