Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Możesz Więcej nr 01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuję, iż Fundacja kierując się bezpieczeństwem i dobrem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Fundacji Możesz Więcej w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Fundacji możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

adresy mail: 
Agata Guzy: 
a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl

Aleksandra Młynarska: a.mlynarska@stowarzyszenieprorew.pl

tel. 536 330 799

Projekt „ Teraz AKTYWIZACJA!”

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09IX Wyłącznie społeczne, Działanie 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .

Celem projektu jest zwiększenie do 30.04.2021 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 56 [32K/24M] osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozum. KC na terenie WŁ, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie biernych zawodowo: min. 60% tj. 34 (20K/14M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym min.6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Projekt „Teraz AKTYWIZACJA!” skierowany jest do:

– osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (oświadczenie uczestnika projektu),

– w wieku powyżej 18 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu),

– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (oświadczenie UP/ zaświadczenie np. z OPS, orzeczenie o niepełnosprawności, etc.)

– osób pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo min. 60% tj 34UP (20K/14M) lub bezrobotnych [BB], wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ., (zaświadczenie PUP/ oświadczenie o BB wg BAEL + zg. z wytycznymi)

– 6 osób z niepełnosprawnością (3K/3M) (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia)

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji i treningi kompetencji społecznych

– Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne i obywatelskie

– Szkolenia zawodowe

– Staże i pośrednictwo pracy

– Zatrudnienie subsydiowane

 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

– zwrot kosztów dojazdu

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną

– profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy)

– materiały szkoleniowe

– możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych

– ciepły posiłek podczas treningów kompetencji społecznych.

 

Wskaźniki rezultatu:

–  wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%

– wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością – 17%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 43%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej  dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn).

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 45 osób (26 kobiet, 19 mężczyzn).

 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2019 – 30.04.2021

Wartość Projektu: 1 027 128,80

Dofinansowanie Projektu z UE: 975 772, 36 zł 

Wkład własny: 51 356, 44 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Regulamin projektu TA

1. Formularz TA!

2. Oświadczenie o statusie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym TA

3. Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej TA

4. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ TA

5. Karta kwalifikująca TA

6. Deklaracja TA

7. Oświadczenie TA

8. Umowa uczestnictwa w projekcie TA

9. Oświadczenie o numerze konta TA

Regulamin zwrotu opieki nad osobami zaleznymi

Regulamin zwrotu dojazdow TA

 

Harmonogramy wsparć merytorycznych:

Zad. 1 Harmonogram Doradca zawodowy IŚR listopad TA

Zad.1 Harmonogram Doradca zawodowy IŚR luty TA

Zad. 1 Harmonogram Doradca zawodowy luty TA

Zad 1 Harmonogram Doradca zawodowy IŚR marzecTA

Zad.1 Harmonogram psycholog IŚR listopad TA

Zad.1 Harmonogram psycholog IŚR grudzień TA

Zad.1 Harmonogram psycholog IŚR styczeń TA

Zad. 1 Harmonogram psycholog IŚR luty TA

Zad.1 Harmonogramu psycholog IŚR marzec TA

Zad.1 Harmonogram Treningi Kompetencji Społecznych

Zad.1 Harmonogram Treningi Kompetencji Społęcznych 

Zad. 1 Harmonogram Treningi Kompetencji Społecznych 

Zad.1 Harmonogram Treningi Kompetencji Społecznych

Zad. 2 Harmonogram  Poradnictwo psychologiczne grudzień TA

Zad.2 Harmonogram Poradnictwo psychologiczne styczeń TA 

Zad.2 Harmonogram Poradnictwo psychologiczne luty TA

Zad.2 Harmonogram Poradnictwo psychologiczne marzec TA

Zad.2 Harmonogram Poradnictwo psychologiczne kwiecień TA

Zad.2 Harmonogram Poradnictwo prawne i obywatelskie grudzień

Zad.2 Harmonogram Poradnictwo prawne i obywatelskie grudzień – styczeń

Zad. 2 Harmonogram Poradnictwo prawne i obywatelskie luty-marzec

Zad. 2 Harmonogram Poradnictwo prawne i obywatelskie marzec

Zad.2  Harmonogram Poradnictwo zawodowe grudzień TA

Zad.2  Harmonogram Poradnictwo zawodowe luty TA

Zad.2 Harmonogram poradnictwo zawodowe marzec TA

Zad.2 Harmonogram poradnictwa zawodowego -marzec TA

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Barman z obsługą kas fiskalnych

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Makijaż ze stylizacją rzęs gr A

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Makijaż ze stylizacją rzęs gr B

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Pracownik biurowy z obsługą komputera

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Manicure ze stylizacją paznokci gr A

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Manicure ze stylizacją paznokci gr B

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia – Kelner z obsługą barmańską

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej gr. 1

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej gr. 2

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Barman z obsługą kas fiskalnych

Zad.3 Harmonogram Szkolenia — Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i programów magazynowych

Zad.3 Harmonogram Szkolenia — Barista z obsługą barmańską maj

Zad. 4 Harmonogram Pośrednictwo pracy

Zad.4 Harmonogram Pośrednictwo pracy II

Zad. 4 Harmonogram Pośrednictwo pracy kwiecień

Zad.4 Harmonogram Pośrednictwo pracy czerwiec

Zad.4 Harmonogram Pośrednictwo pracy — czerwiec _2

Zad.4 Harmonogram Pośrednictwo pracy cz3

Zad.4 Harmonogram Pośrednictwo pracy lipiec

Zad.4 Harmonogram Pośrednictwo pracy sierpień

Zad.4 Harmonogram Pośrednictwo pracy wrzesień

Zad.4 Harmonogram Pośrednictwo pracy listopad TA

Zad.4 Harmonogram Pośrednictwo pracy styczeń 2021 TA

Zad.4 Lista staży zawodowych

 

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Agata Guzy, tel. 536 330 799, 
a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl

Asystent Kierownika Projektu – Aleksandra Młynarska, tel. 536 330 799, a.mlynarska@stowarzyszenieprorew.pl

Biuro projektu:

ul. Wolborska 48, 97-300 Piotrków Trybunalski

godziny otwarcia: 8:00-14:00