Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Projekt „ Teraz AKTYWIZACJA!”

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09IX Wyłącznie społeczne, Działanie 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2021 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 56 [32K/24M] osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozum. KC na terenie WŁ, pozostających bez zatrudnienia – wyłącznie biernych zawodowo: min. 60% tj. 34 (20K/14M) lub bezrobotnych, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, w tym min.6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Projekt „Teraz AKTYWIZACJA!” skierowany jest do:

– osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (oświadczenie uczestnika projektu),

– w wieku powyżej 18 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu),

– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (oświadczenie UP/ zaświadczenie np. z OPS, orzeczenie o niepełnosprawności, etc.)

– osób pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo min. 60% tj 34UP (20K/14M) lub bezrobotnych [BB], wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ., (zaświadczenie PUP/ oświadczenie o BB wg BAEL + zg. z wytycznymi)

– 6 osób z niepełnosprawnością (3K/3M) (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia)

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji i treningi kompetencji społecznych

– Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne i obywatelskie

– Szkolenia zawodowe

– Staże i pośrednictwo pracy

– Zatrudnienie subsydiowane

 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

– zwrot kosztów dojazdu

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną

– profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy)

– materiały szkoleniowe

– możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych

– ciepły posiłek podczas treningów kompetencji społecznych.

 

Wskaźniki rezultatu:

–  wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%

– wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością – 17%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 43%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej  dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 12 osób (7 kobiet, 5 mężczyzn).

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 45 osób (26 kobiet, 19 mężczyzn).

 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2019 – 31.03.2021

Wartość Projektu: 1 027 128,80

Dofinansowanie Projektu z UE: 975 772, 36 zł 

Wkład własny: 51 356, 44 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Regulamin projektu TA

1. Formularz TA!

2. Oświadczenie o statusie osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym TA

3. Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej TA

4. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ TA

5. Karta kwalifikująca TA

6. Deklaracja TA

7. Oświadczenie TA

8. Umowa uczestnictwa w projekcie TA

9. Oświadczenie o numerze konta TA

Regulamin zwrotu opieki nad osobami zaleznymi

Regulamin zwrotu dojazdow TA

 

Harmonogramy wsparć merytorycznych:

Zad. 1 Harmonogram Doradca zawodowy IŚR listopad TA

Zad.1 Harmonogram Doradca zawodowy IŚR luty TA

Zad. 1 Harmonogram Doradca zawodowy luty TA

Zad 1 Harmonogram Doradca zawodowy IŚR marzecTA

Zad.1 Harmonogram psycholog IŚR listopad TA

Zad.1 Harmonogram psycholog IŚR grudzień TA

Zad.1 Harmonogram psycholog IŚR styczeń TA

Zad. 1 Harmonogram psycholog IŚR luty TA

Zad.1 Harmonogramu psycholog IŚR marzec TA

Zad.1 Harmonogram Treningi Kompetencji Społecznych

Zad.1 Harmonogram Treningi Kompetencji Społęcznych 

Zad. 1 Harmonogram Treningi Kompetencji Społecznych 

Zad.1 Harmonogram Treningi Kompetencji Społecznych

Zad. 2 Harmonogram  Poradnictwo psychologiczne grudzień TA

Zad.2 Harmonogram Poradnictwo psychologiczne styczeń TA 

Zad.2 Harmonogram Poradnictwo psychologiczne luty TA

Zad.2 Harmonogram Poradnictwo psychologiczne marzec TA

Zad.2 Harmonogram Poradnictwo prawne i obywatelskie grudzień

Zad.2 Harmonogram Poradnictwo prawne i obywatelskie grudzień – styczeń

Zad. 2 Harmonogram Poradnictwo prawne i obywatelskie luty-marzec

Zad. 2 Harmonogram Poradnictwo prawne i obywatelskie marzec

Zad.2  Harmonogram Poradnictwo zawodowe grudzień TA

Zad.2  Harmonogram Poradnictwo zawodowe luty TA

Zad.2 Harmonogram poradnictwo zawodowe marzec TA

Zad.2 Harmonogram poradnictwa zawodowego -marzec TA

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Barman z obsługą kas fiskalnych

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Makijaż ze stylizacją rzęs gr A

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Makijaż ze stylizacją rzęs gr B

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Pracownik biurowy z obsługą komputera

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Manicure ze stylizacją paznokci gr A

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Manicure ze stylizacją paznokci gr B

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia – Kelner z obsługą barmańską

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej gr. 1

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia – Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej gr. 2

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Barman z obsługą kas fiskalnych

Zad. 3 Harmonogram Szkolenia — Barista z obsługą barmańską

Zad. 4 Harmonogram Pośrednictwo pracy

Zad.4 Harmonogram Pośrednictwo pracy II

Zad. 4 Harmonogram Pośrednictwo pracy kwiecień

Zad.4 Harmonogram staze zawodowe 

 

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Dominika Darowska-Nowak, tel. 536 330 799, 
d.darowska-nowak@stowarzyszenieprorew.pl

Asystent Kierownika Projektu – Agata Guzy, tel. 536 330 799, a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl

 

Biuro projektu:

ul. Armii Krajowej 24a,  Piotrków Trybunalski 97-300

godziny otwarcia: 8:00-16:00