Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Kielce, dn. 14.04.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2021/ZD

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

 

W związku z realizacją projektu „Zacznij działać!, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, kierując się zasadą efektywnego zarządzania finansami oraz zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia. 

Zapytanie ofertowe pośrednik pracy ZD

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Liderzy Aktywności, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Kielce, dn. 04.01.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/01/2021/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych

zapytanie sale

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 Żarnów


 

Kielce, dn. 04.01.2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/01/2021/KDK

 

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego

zapytanie psycholog

do realizacji zadania wybrano: NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU Agnieszka Scendo.os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce, Świętokrzyskie


 

Kielce, dn. 04.01.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/01/2021/KDK

 

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,,Fundacja Możesz Więcej” Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

zapytanie poradnictwo prawne i obywatelskie

do realizacji zadania wybrano: Konrad Stys, Łódź ul. Przełajowa 22/19, 94-044 Łódź


 

Kielce, dn. 17.12.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Zacznij działać!”, realizowanego przez Fundację Możesz Więcej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społecznozawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi: Indywidualnego specjalistycznego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu, w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

Zapytanie ofertowe jobcoaching

 

Fundacja Dobra Przyszłość, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

 

Kielce, dn. 17.12.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Zacznij działać!” przez Fundację Możesz Więcej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację usług: A. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w celu identyfikacji potrzeb oraz opracowania IŚR, B. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z psychologiem w celu identyfikacji potrzeb oraz opracowania IŚR, C. Indywidualne poradnictwo psychologiczne.

Zapytanie ofertowe doradca i psycholog ZD

Część A. Fundacja Liderzy Aktywności, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

Część B. NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, SZKOLENIA KOMPETENCJI- SZKOLENIA, COACHING, DORADZTWO AGNIESZKA SCENDO, HANDEL DETALICZNY AGNIESZKA SCENDO, os. Na Stoku, nr 63, lok. 25, 25-437 Kielce

Część C. NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, SZKOLENIA KOMPETENCJI- SZKOLENIA, COACHING, DORADZTWO AGNIESZKA SCENDO, HANDEL DETALICZNY AGNIESZKA SCENDO, os. Na Stoku, nr 63, lok. 25, 25-437 Kielce


 

Kielce,30.11.2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/11/2020/ŁOM W CELU ROZEZNANIA RYNKU

 

W związku z realizacją projektu „PrzeŁOM w aktywizacji!”, realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW (lidera) we współpracy z Fundacją Możesz Więcej (partnera), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica, kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi: Przeprowadzenie indywidualnych spotkań w ramach jobcoachingu, w celu ustalenia ceny rynkowej zamówienia.

Zapytanie jobcoaching

Fundacja Dobra przyszłość, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica

___________________________________________________________________________________________________________________

Kielce, dn. 23.11.2020r.

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 3/2020/IWLP

W ramach projektu pn.: Inwestycja w lepszą przyszłość

(nr RPMA.09.01.00-14-d389/19)

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY

W związku z realizacją projektu „Inwestycja w lepszą przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego
i walki z ubóstwem. Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku realizację usługi z zakresu: Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy.

 

Rozeznanie rynku – Indywidualne pośrednictwo pracy

Do realizacji zadania wybrano:
Fundacja Aktywni Obywatele, ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce

_____________________________________________________________________________________________________________________

Kielce, dn. 23.11.2020r.

 

ROZEZNANIE RYNKU nr 2/2020/IWLP

W ramach projektu pn.: Inwestycja w lepszą przyszłość
(nr RPMA.09.01.00-14-d389/19) 

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

W związku z realizacją projektu „Inwestycja w lepszą przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku realizację usługi z zakresu: Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

 

Rozeznanie rynku – Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Do realizacji zadania wybrano: Stowarzyszenie PROREW, ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce

_____________________________________________________________________________________

 

                                                                                             Kielce, dn. 06.11.2020 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  2/11/2020/FMW/ CRCP2
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

 

W związku z realizacją projektu „Czas na rozwój – czas na pracę! Edycja 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy
Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa   Fundacja Możesz Więcej (Partner projektu), kierując się zasadą bezstronności, konkurencyjności
i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia motywacyjnego – psychologicznego.

Zapytanie nr 2-11-2020-FMW-CRCP2. -Rozeznanie rynku 06.11.2020r. docx (9)

 

Do realizacji zadania wybrano:

Centrum Rozwoju Zawodowego K. Franczak,
ul. Piotrkowska 12/103, 25-510 Kielce. 

_________________________________________________________________________________

Kielce, dn.14.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/09/2020/ZP!

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE POŚREDNICTWA PRACY W związku z realizacją projektu „Zdobędę Pracę”, realizowanym przez Fundację Możesz Więcej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.2
Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026
Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia pośrednictwa pracy.

Rozeznanie rynku – pośrednictwo pracy 1 09 2020 ZP

 

Do realizacji zadania wybrano: Fundację Aktywni Obywatele, ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce

                                                                                                                                                                                                   

Kielce, dn. 30.07.2020r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/KNP!

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

POŚREDNICTWA PRACY

W związku z realizacją projektu „Krok naprzód!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego   Województwa  Łódzkiego  na  lata  2014-2020, Oś  priorytetowa 09-IX  Włączenie  społeczne,  Działanie  01-IX.1                    Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej, Bilcza, ul. Jeżynowa 30,26-026 Morawica, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę  Przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy.

zapytanie ofertowe nr 1_2020

 


Bilcza, 8.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1U/01/2020/PNDP
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZEPIS NA DOBRĄ PRACĘ” nr POWR.01.02.01-30-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego pośrednictwa pracy dla 60 uczestników projektu.

Pełne zapytanie ofertowe – Indywidualne pośrednictwo pracy

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Aktywni Obywatele, ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce


Kielce, dn. 31.12.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/12/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

POŚREDNICTWA PRACY

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego pośrednictwa pracy.

Zapytanie ofertowe pośrednik

F.H.U. EURO GRANIT SKOWRON SŁAWOMIR, Bąkowa Góra 4, 97-510 Ręczno. 


Kielce, dn. 31.12.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/12/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych

sale pośrednik pracy

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 Żarnów


Bilcza, dn. 12.12.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/12/2019/PNDP
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZEPIS NA DOBRĄ PRACĘ”nr POWR.01.02.01-30-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu dla 60 uczestników projektu.

Zapytanie Jobcoaching PNDP

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA EFEKT MOTYLA, ul.Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 


Bilcza, dn. 12.12.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2019/PNDP
W CELU ROZEZNANIA RYNKU

W związku z realizacją projektu „PRZEPIS NA DOBRĄ PRACĘ”nr POWR.01.02.01-30-0017/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza,Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy,Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą konkurencyjności, bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie Indywidualnego poradnictwa zawodowego w celu identyfikacji potrzeb oraz przygotowania Indywidualnych Planów Działań dla 60 uczestników projektu.

Zapytanie – Doradztwo zawodowe IPD

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEGO, ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce

 


Kielce, dn. 11.12.2019 r.

Rozeznanie rynku nr 1/12/2019/TA

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Fundacja Możesz Więcej z siedzibą w Bilczy, kierując się zasadą bezstronności i obiektywizmu, a także efektywnego zarządzania finansami kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na wybór firmy cateringowej zdolnej zapewnić i dostarczyć we wskazane miejsce ciepły obiad (dwudaniowy posiłek) dla 56 osób (UP). Zamówienie będzie realizowane dla 6 grup 9-10 osobowych podczas grupowych treningów kompetencji społecznych.

Zapytanie catering TA

Do realizacji usługi cateringowej wybrano ofertę złożoną przez firmę AMIGO DE LA COCINA Mateusz Brożyna, ul. Łódzka 241, 25-655 Kielce.

 

Kielce, dn. 13.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/11/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE  GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji społecznych.

Zapytanie ofertowe grupowe treningi kompetencji

Do przeprowadzenia grupowych treningów kompetencji społecznych wybrano: FUNDACJA AKTYWNI SPOŁECZNIE, Bronów 37a, 26-330 Żarnów

 

Kielce, dn. 08.11.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  1/11/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA REALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO POŚREDNICTWA PRACY

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,,Fundacja Możesz Więcej” Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia Indywidualnego pośrednictwa pracy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1_11_2019_TA W CELU ROZEZNANIA RYNKU

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA EFEKT MOTYLA, ul.Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 

Kielce, dn. 17.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr  04/10/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA REALIZACJĘ INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

 

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,,Fundacja Możesz Więcej” Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Zapytanie prawnik TA

Do realizacji  zadania wybrano: Świętokrzyska Kancelaria Prawna Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 20, 25-004 Kielce

 

Kielce, dn. 16.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/10/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE  GRUPOWYCH TRENINGÓW KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej Bilcza, ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenie grupowych treningów kompetencji społecznych.

Zapytanie grupowe treningi kompetencji społecznych TA

 

Nie rozstrzygnięto postępowania – brak wystarczającej ilości ofert

 

Kielce, dn. 11.10.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/10/2019/TA

W CELU ROZEZNANIA RYNKU

NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Teraz AKTYWIZACJA!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

Zapytania sale TA

Do realizacji  zadania wybrano: FUNDACJA AKTYWNI SPOŁECZNIE, Bronów 37A, 26-330 Żarnów

 

Kielce, dn. 01.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

 

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundację Możesz Więcej(Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica Stowarzyszenie PROREW (Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego.

zapytanie ofertowe psycholog

Do realizacji  zadania wybrano: Agencja konsultingowo-szkoleniowa Fusion Design Marcin Madej, ul. Bugaj 14/31, 26-130 Suchedniów


Kielce, dn. 01.07.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNEGO

PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,,Fundacja Możesz Więcej (Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PROREW(Lider), Kielce ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 Kielce kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

zapytanie ofertowe poradnictwo prawne i obywatelskie

 

do realizacji zadania wybrano: Konrad Stys, Łódź ul. Przełajowa 22/19, 94-044 Łódź


Kielce, dn. 01.07.2019r

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/07/2019/KDK

W CELU ROZEZNANIA RYNKU NA WYNAJEM SAL W CELU REALIZACJI  ZAJĘĆ MERYTORYCZNYCH

W związku z realizacją projektu „Klucz do kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Fundacją Możesz Więcej(Partner), Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica (Partner) wraz ze  Stowarzyszeniem PROREW(Lider) ul. Kasztanowa 12/15, 25-555 kierując się zasadą rozeznania rynku, a także efektywnego zarządzania finansami, kieruje zapytanie o przedstawienie oferty cenowej na usługę Wynajmu sal w celu realizacji zajęć merytorycznych.

zapytanie ofertowe sale

Do realizacji zadania wybrano: Fundacja Aktywni Społecznie, Bronów 37A, 26-330 Żarnów