Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Nr umowy: RPLD.08.02.01-10-0032/22-00

Wartość projektu: 1 032 345,80 zł

Wartość dofinansowania: 980 728,51 zł

Wkład własny: 51 617,29 zł

Projekt Zdobędę pracę! Edycja 2 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 08 – VIII Zatrudnienie,
Działanie: 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia,
Poddziałanie: 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 50 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • w wieku 30 lat i więcej,
 • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. łódzkiego, w powiatach: piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, opoczyński, bełchatowski, pajęczański, radomszczański, tomaszowski, wieluński (w tym zamieszkujące na terenie powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego na koniec 06.2021 r., tj.: opoczyński, pajęczański, tomaszowski oraz zamieszkujące na terenie miast średnich, tj.: Opoczno, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Bełchatów, Piotrków Trybunalski).
 • pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup

W ramach projektu oferujemy:

 • Identyfikację potrzeb uczestników i realizację IV etapów Indywidualnych Planów Działania,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Średnio 4-miesięczne staże (dla 42 Uczestników Projektu)
 • Indywidualne pośrednictwo pracy,
 • Stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe,
 • Refundację dodatków do wynagrodzeń opiekunów stażystów z ramienia pracodawców,
 • Refundację kosztów niezbędnych materiałów zużywalnych i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia stażu,
 • Zwroty kosztów dojazdu,
 • Zwroty kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną,
 • Badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu,
 • Ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu.

Termin realizacji projektu: 01.06.2022 – 30.06.2023

Osoby do kontaktu: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl i.mastalerz@stowarzyszenieprorew.pl

Tel. 577 999 418 lub 577 353 252

Biuro projektu: Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Szeroka 7/11 A/ lok. 17

Więcej informacji na stronie: www.mozeszwiecej.org.pl

Dodatkowo dopisać:

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY