Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Nr umowy: RPLD.08.02.01-10-0032/22-00

Wartość projektu: 1 224 974,21 zł

Wartość dofinansowania: 1 163 174,21 zł

Wkład własny: 61 800,00 zł

Projekt Zdobędę pracę! Edycja 2 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 08 – VIII Zatrudnienie,
Działanie: 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia,
Poddziałanie: 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 30.11.2023 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

 • w wieku 30 lat i więcej,
 • zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze woj. łódzkiego, w powiatach: piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, opoczyński, bełchatowski, pajęczański, radomszczański, tomaszowski, wieluński (w tym zamieszkujące na terenie powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego na koniec 06.2021 r., tj.: opoczyński, pajęczański, tomaszowski oraz zamieszkujące na terenie miast średnich, tj.: Opoczno, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Bełchatów, Piotrków Trybunalski).
 • pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo),
 • znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup

W ramach projektu oferujemy:

 • Identyfikację potrzeb uczestników i realizację IV etapów Indywidualnych Planów Działania,
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Średnio 4-miesięczne staże (dla 52 Uczestników Projektu)
 • Indywidualne pośrednictwo pracy,
 • Stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe,
 • Refundację dodatków do wynagrodzeń opiekunów stażystów z ramienia pracodawców,
 • Refundację kosztów niezbędnych materiałów zużywalnych i narzędzi niezbędnych stażyście do odbycia stażu,
 • Zwroty kosztów dojazdu,
 • Zwroty kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną,
 • Badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu,
 • Ubezpieczenie NNW na okres odbywania stażu.

Termin realizacji projektu: 01.06.2022 – 30.11.2023

Osoby do kontaktu:

klimczyk@mozeszwiecej.org.pl,

mastalerz@mozeszwiecej.org.pl

Tel. 577 999 418 lub 577 353 252

Biuro projektu: Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Szeroka 7/11 A/ lok. 17

Więcej informacji na stronie: www.mozeszwiecej.org.pl

Dodatkowo dopisać:

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!!!

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach EFS

Załącznik nr 3 – Oświadczenie dla osoby bezrobotnej

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dla osoby biernej zawodowo

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o długości okresu pozostawania bez pracy

Załącznik nr 6 – Oświadczenie poświadczające udział Uczestnika w projekcie realizowanym w ramach CT 9

Oświadczenie o numerze konta bankowego

Wzór wniosku do ZUS US-7

HARMONOGRAMY REALIZACJI FORMA WSPARCIA W RAMACH PROJKETU

INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE W CELU OPRACOWNIA INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA

Harmonogram IPD – 8-9.09.2022

Harmonogram IPD – 21-22.09.2022

Harmonogram IPD – 7-8.10.2022

Harmonogram IPD – 10-14.10.2022 – aktualizacja z dnia 11.10.2022

Harmonogram IPD – 11-16.11.2022

Harmonogram IPD – 19-30.12.2022

Harmonogram IPD – listopad-grudzień 2022 – aktualizacja

INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE W FORMIE JOBCOACHINGU

Harmonogram Jobcoaching – październik-listopad 2022 – aktualizacja z dnia 15.11.2022

Harmonogram Jobcoaching – 01-22.12.2022

Harmonogram Jobcoaching – 23.12.2022-14.01.2023

Harmonogram Jobcoaching – 23.12.2022-08.02.2023

Harmonogram Jobcoaching – 01-27.02.2023

Harmonogram Jobcoaching – 01.03.2023-03.04.2023 – aktualizacja

Harmonogram Jobcoaching – 05.04.2023-04.06.2023

Harmonogram Jobcoaching – 17.06-29.07.2023

SZKOLENIA ZAWODOWE

Harmonogram Szkolenie Magazynier z obsługą klienta gr. I

Harmonogram Szkolenie Magazynier z obsługą klienta gr. II i III

Harmonogram Szkolenie Magazynier z obsługą klienta gr. IV i V

Harmonogram Szkolenie Pracownik ds. rachunkowości i księgowości gr. VI

Harmonogram Szkolenie Magazynier z obsługą klienta gr. VII i VIII

Harmonogram Szkolenie Magazynier z obsługą klienta gr. IX i X – aktualizacja

Harmonogram Szkolenie Magazynier z obsługą klienta gr. XI

Harmonogram Szkolenie Magazynier z obsługą klienta gr. XII

INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY

Harmonogram Pośrednictwo pracy – 05-07.12.2022

Harmonogram Pośrednictwo pracy – 27-29.12.2022

Harmonogram Pośrednictwo pracy – 01.05-01.09.2023

Harmonogram Pośrednictwo pracy – 16.01.2023-06.02.2023

Harmonogram Pośrednictwo pracy – 01-24.02.2023

Harmonogram Pośrednictwo pracy – 01-10.03.2023 – aktualizacja

Harmonogram Pośrednictwo pracy – 04-20.04.2023

Harmonogram Pośrednictwo pracy – 01.05-01.09.2023

Harmonogram Pośrednictwo pracy – 01.08-27.11.2023

STAŻ ZAWODOWY

Harmonogram Staż zawodowy