Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

 “Inwestycja w lepszą przyszłość”

Jest współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  na lata 2014 – 2020 w ramach:
Osi priorytetowej: IX Wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-d389/19

Projekt realizowany jest przez:

Lider Projektu: Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica,

Partner Projektu: NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, Os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Możesz Więcej nr  01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Fundacja kierując się bezpieczeństwem i dobrem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Fundacji Możesz Więcej  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Fundacji możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

Iwona Klimczyk, e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl 

Ania Agatowska, e-mail: a.agatowska@stowarzyszenieprorew.pl

Numer telefonu: 535 839 955, 577 999 418

Projekt realizowany jest przez:

Lider Projektu: Fundacja Możesz Więcej, Bilcza ul. Jeżynowa 30, 26-026 Morawica,

Partner Projektu: NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO, Os. Na Stoku 63/25, 25-437 Kielce

Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 74 osób (42K i 32M) od 18 roku życia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie mazowieckim, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo), w tym min. 8 os(5 K i 3 M) osób z niepełnosprawnościami i min. 20 (11K i 9M) osób doświadczających wykluczenia wielokrotnego, poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, dostosowanych do potrzeb uczestników projektu w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji w okresie 01.09.2020r. do 31.12.2020r.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– Diagnoza potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji, 4 godziny / Uczestnik Projektu

– Grupowe treningi kompetencji społecznych, 24 godziny / Uczestnik Projektu

– Innowacyjny indywidualny jobcoaching, 8 godzin / Uczestnik Projektu

– Indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie, dla 37 UP, 3 godziny / Uczestnik Projektu

– Indywidualne wsparcie psychologiczne, 4 godziny / Uczestnik Projektu

– Wsparcie w postaci szkoleń zawodowych 100 h /Uczestnik Projektu

– Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne! w wysokości 1033,70 zł.)

– Indywidualne pośrednictwo pracy, 6 godzin / Uczestnik Projektu

Projekt „Inwestycja w lepszą przyszłość” skierowany jest do osób:

– w wieku 18 lat i więcej,

– zamieszkujących województwo mazowieckie,

– osoby bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo)

– osoby wykluczone zawodowo zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym.

– niekorzystającym (obecnie i w przeszłości) ze wsparcia w projektach pozakonkursowych RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

– zwrot kosztów dojazdu;

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem dla ok. 8 % UP;

– profesjonalna kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy);

– materiały szkoleniowe;

– ubezpieczenie NNW na okres 3 miesięcznego stażu zawodowego;

– bezpłatne badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu;

– catering na zajęciach grupowych i szkoleniach;

Zakładamy, że po zakończeniu udziału w Projekcie:

–  19 Uczestników Projektu będzie poszukiwało pracy

–  Min. 56 Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje zawodowe lub kompetencji

– Min. 19 Uczestników Projektu osób uzyska zatrudnienie po zakończeniu udziału w Projekcie

Projekt przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobiegania zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa.

Okres realizacji projektu: 01.09.2020-31.12.2020

Wartość całkowita projektu: 1 032 727,50 zł

Wkład własny: 51 636,38 zł

Kwota dofinansowania: 981 091,12zł

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !!!

Biuro projektu: 

Młynarska 10/U-11,

26-610 Radom

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Więcej informacji:

Iwona Klimczyk, e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl 

Ania Agatowska, e-mail: a.agatowska@stowarzyszenieprorew.pl

Numer telefonu: 535 839 955,