Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czas na rozwój – Czas na pracę ! Edycja 2.”

NR PROJEKTU: RPMP.08.02.00-12-0172/20

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 r. – 31.12.2021 r.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (Lider) i Fundację Możesz Więcej
(Partner) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Celem projektu jest: zwiększenie do 31.12.2021r. zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 135 osób (75K i 60M) w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących

w rozumieniu KC w woj. małopolskim na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego, w których wysokość stopy bezrobocia przekracza średnią dla województwa, z których min.27 osób (15K / 12M) będą stanowili mieszkańcy miast średnich z terenu ww. POWIATÓW, wyłącznie pozostających bez zatrudnienia – 80 osób (45K/35M) biernych zawodowo i 55 osób (30K/25M) bezrobotnych, należących do co najmniej jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

•75 kobiet

•min.14 osób (8K/6M) z niepełnosprawnościami

•min.27 osób (15K/12M) powyżej 50 roku życia

•min.25 osób (14K/11M) długotrwale bezrobotnych

•min.60 osób (34K/26M) o niskich kwalifikacjach

oraz min.5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (lecz nie więcej niż 20% ogółu BB)

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

• identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją IPD dla 135 UP

• pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie projektu dla 135 UP

• indywidualne wsparcie motywacyjne dla 70 UP

• indywidualne poradnictwo zawodowe dla 102 UP

• szkolenia dla 108 UP

• staże dla 82 UP

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego:

•uzyskanie kwalifikacji przez min.40% UP

•podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 30% UP

A także osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:

•osób w wieku 50 lat, ON, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet–min.45%

• bezrobotnych mężczyzn nienależących do w/w grup – min. 60%.

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom/ uczestniczkom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile wpisują się w grupę docelową.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

  • Zwrot kosztów dojazdu (dla 50% UP każdej formy wsparcia);
  • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną (dla około 7 % UP każdej formy wsparcia);
  • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradców zawodowych, psychologów, pośredników pracy);
  • Materiały szkoleniowe;
  • Stypendium szkoleniowe w ramach szkoleń zawodowych;
  • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
  • Catering podczas szkoleń zawodowych;
  • Ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu;
  • Stypendia stażowe w ramach średnio 4-miesięcznych staży.

Wartość Projektu: 2 003 202,86 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE: 1 702 722,43 zł.

Wkład własny: 100 160,15 zł.

Termin naboru: od X 2020 r. do IV 2021r.

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI !

Dla osób z niepełnosprawnościami zapewniamy: dostępność do biura projektu, sal wykładowych w budynkach bez barier architektonicznych oraz czytniki dla osób niedowidzących/ tłumacza języka migowego (o ile zajdzie taka potrzeba).

Dla osób z niepełnosprawnościami zapewniamy:

–  dostępność do biura projektu, sal wykładowych, w budynkach bez barier
   architektonicznych

– dostępność  parkingu,  w tym 2 miejsca  postojowe dla osób z   niepełnosprawnościami;

– pomoc w wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych przez pracowników biura projektu;

– możliwość składania dokumentacji rekrutacyjnej osobiście, pocztą, mailem; – czytniki dla osób niedowidzących/ tłumacza języka migowego (o ile zajdzie taka potrzeba)”

Kontakt:

Biuro projektu: 33-300 Nowy Sącz, ul. Żeglarska 5, tel. 533 317 688,

mail: prorew.biurons@gmail.com

UWAGA od dnia 26.10.2020r. nastąpiła zmiana siedziby biura projektu: 

Biuro projektu: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 27, pokój 1/11, tel. 733114478, mail:biurogorlice.prorew@gmail.com 

Biuro projektu usytuowane jest w odległości około 150 m od dworca autobusowego, najbliższy przystanek  dla środków  transportu publicznego to „Dworzec autobusowy”, dojazd możliwy wszystkimi liniami obsługującymi trasy na terenie powiatu gorlickiego przejeżdżającymi przez Gorlice. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY! 

Dokumenty rekrutacyjne  do pobrania  poniżej oraz  w Biurze Projektu.