Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

 Fundacja Możesz Więcej stawia sobie następujące cele:

 1. Działania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 2. Działalność charytatywną.
 3. Działania w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Działania w zakresie współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami Unii Europejskiej, stowarzyszeniami, ośrodkami naukowymi, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.
 5. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 8. Działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 9. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 10. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 11. Działalność naukową, edukacyjną, oświatową i wychowawczą.
 12. Działalność na rzecz środowiska akademickiego.
 13. Działalność krajoznawczą oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 14. Działalność z zakresu kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.
 15. Działalność z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 16. Działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 17. Działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 19. Działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów, szkoleń, seminariów, wykładów, konferencji i różnego rodzaju terapii.
 2. Tworzenie i realizację programów profilaktycznych.
 3. Wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Fundacji
 4. Tworzenie i realizację projektów pomocowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 5. Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 6. Stworzenie ośrodka szkoleniowo-doradczego.
 7. Współpracę z mediami i administracją państwową w zakresie realizacji celów.
 8. Fundowanie stypendiów.
 9. Akcje promujące postawy patriotyczne, prozdrowotne, obywatelskie oraz na rzecz tolerancji, równych praw kobiet i mężczyzn.
 10. Pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 11. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej.