Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Projekt „Wybierz zmianę!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020i realizowany przez Fundację Możesz Więcej (Lider) i Fundację Aktywni Obywatele (Partner Projektu) w ramach Osi priorytetowej 09-IX Włączenie społeczne, Działanie 01-IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

„Wybierz zmianę!”

Zapraszamy do projektu osoby:

-W wieku powyżej 18 roku życia

-które zamieszkują w rozumieniu KC województwo łódzkie,

– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– bierne zawodowo lub bezrobotne,

– z niepełnosprawnością,

W ramach projektu oferujemy:

– identyfikacja potrzeb i opracowanie Indywidualnych ścieżek reintegracji,

– grupowe treningi kompetencji społecznych,

– indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu,

– indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie,

– indywidualne poradnictwo psychologiczne,

– szkolenia zawodowe,

3 miesięczne staże zawodowe,

– indywidualne pośrednictwo pracy.

Termin realizacji projektu 01.11.2020-31.12.2021

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Numer umowy: RPLD.09.01.01-10-B065/20

Wartość całkowita projektu: 440 358,90 zł

Wartość dofinansowania: 417 858,90 zł

Wartość wkładu własnego: 22500,00 zł

Biuro projektu: 26-300 Opoczno, ul. Kopernika 5D

czynne w godzinach 8.00 – 16.00 (poniedziałek-piątek)

Kontakt:

k.smolik@stowarzyszenieprorew.pl

tel. 577999501

Dokumenty projektowe:

Regulamin-Wybierz Zmianę ! (1)

Załącznik 1-Formularz-zgłoszeniowy-WZ

Regulamin-zwrot-kosztów-dojazdu_WZ (1)

Regulamin-zwrotu-kosztów-opieki-nad-dzieckiem-lub-osobą-zależną-WZ (1)

Załącznik 2-Oświadczenie-o-wielokrotnym-wykluczeniu-WZ

Załącznik 3-Oświadczenie-o-przynależności-do-grupy-docelowej-WZ

Załącznik 4-Oświadczenie-o-posiadaniu-statusu-osoby-bezrobotnej-według-BAEL-WZ

Załącznik 5-Oświadczenie-POPŻ-WZ

 

Harmonogramy wsparć:

zadanie 1 – IŚR:

harmonogram IŚR – doradca zawodowy

harmonogram IŚR – psycholog

zadanie 2 -grupowe treningi kompetencji społecznych:

harmonogram TKS – 3 grupy

zadanie 3 – indywidualne poradnictwo zawodowe – jobcoaching:

harmonogram jobcoaching I

harmonogram jobcoaching II

zadanie 4 -Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie:

harmonogram Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

zadanie 5 -Indywidualne poradnictwo psychologiczne:

harmonogram Indywidualne poradnictwo psychologiczne 1cz.

harmonogram Indywidualne poradnictwo psychologiczne 2cz.

zadanie 6 -szkolenia zawodowe:

harmonogram szkolenia zawodowego -magazynier -archiwizacja dokumentów, magazynier z obsługa komputera

zadanie 7 -staże zawodowe

zadanie 8- Pośrednictwo pracy:

harmonogram Pośrednictwa pracy 1cz.

harmonogram Pośrednictwa pracy 2cz.

harmonogram Pośrednictwo pracy 3cz.

harmonogram Pośrednictwo pracy 4cz.

harmonogram Pośrednictwo pracy 5cz.

harmonogram Pośrednictwo pracy 5cz.-aktualizacja