Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

“PrzeŁOM w aktywizacji!” 

Kierując się bezpieczeństwem Uczestników Projektów, Podmiotów  współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Stowarzyszenia PROREW  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie  sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie.

adres mail:
p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
j.lukaszewicz@stowarzyszenieprorew.pl
Biuro projektu jest czynne w dniach od wtorku do czwartku w godzinach: 8.30 – 15.30 Telefon:  577-888-702

Projekt „PrzeŁOM w aktywizacji!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ZIT.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.03.2021 zdolności do zatrudnienia i udziału w życiu społeczno-zawodowym 70 osób (40 K/30M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej ,zamieszkujących na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (tj. Miasto Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski[ŁOM], pozostających bez zatrudnienia –wyłącznie biernych zawodowo[BZ] min 42% tj. 54( 24 kobiet/18 mężczyzn) lub bezrobotnych ,wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów  i usług rynku pracy  jest niewystarczające  i istnieje konieczność  zastosowania w 1-ej kolejności usług aktywnej integracji  o charakterze społecznym  w tym min. 7 ( 4K,3 M ) osoby z niepełnosprawnościami.

 

Obszar realizacji:

Miasto: Łódź
Powiaty: brzeski, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.

 

Wartość całkowita projektu: 1 012 449,28 zł

Wkład własny: 54 100 zł

dofinansowanie: 958 349,28 zł

Termin realizacji projektu: 1.11.2020 – 31.03.2022 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • W wieku powyżej  18  roku życia;
 • Zamieszkujących na terenach w rozumieniu KC na terenie WŁ w mieście Łodzi oraz powiatach brzeski, łódzki wschodni, pabianicki lub zgierski
 • Mające status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Bezrobotne;
 • Osoby z niepełnosprawnością;
 • Osoby o niskich kwalifikacjach;
 • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

 

REKRUTACJA TRWA!

W ramach projektu oferujemy:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
 • grupowe treningi kompetencji społecznych,
 • poradnictwo zawodowe w formie joobcoachingu
 • indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
 • szkolenia podnoszące kompetencje lub kwalifikacje zawodowe,
 • trzymiesięczne staże zawodowe,
 • stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
 • badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,
 • zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10% Uczestników Projektu).

Rezultaty:

 Do 4 tygodni po opuszczeniu programu:
– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez nom. 70% UP
– podjęcie pracy (w tym na własny rachunek) przez min. 20% UP
– poszukiwanie pracy przez nom. 26% UP

Oraz efektywność społeczna i zatrudnieniowa do 3 m-cy po ukończeniu udziału w projekcie
– w odniesieniu do ON poziom efektywności społ. – min. 34% zatrudnieniowej – min. 12%
– w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. poziom efektywności społ. – min. 34%, zatrudnieniowej – min. 42%

Biuro projektu: Łódź ul. Gogola 12, 92-513 Łódź. 
p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl
j.lukaszewicz@stowarzyszenieprorew.pl
Biuro projektu jest czynne w dniach od wtorku do czwartku w godzinach: 8.30 – 15.30
Telefon:  577-888-702

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty rekrutacyjne:
REGULAMIN PROJEKTU PrzeŁOM w aktywizacji (1)
Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-formularz-zgłoszeniowy-PrzeŁOM w aktywizacji
Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-formularz-zgłoszeniowy-PrzeŁOM w aktywizacji
Załącznik nr 2 do Regulaminu – Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o  korzystaniu z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Załącznik nr 4 do Regulaminu – Karta kwalifikująca do udziału w projekcie
Załącznik nr 5 – oświadczenie uczestnika projektu RODO
Załącznik nr 6 do Regulaminu – deklaracja uczestnictwa w projekcie

regulamin zwrotów kosztów dojazdu

Harmonogramy Wsparć: 

Doradztwo zawodowe: 
Doradztwo zawodowe – 15 -16.01.2021 r. 
Doradztwo zawodowe – 30.01.2021 r.
Doradztwo zawodowe – 04.02.2021 r.
Doradztwo zawodowe – 05.02.2021 r.
Doradztwo zawodowe – 23 – 25.02.2021 r.
Doradztwo zawodowe – 18.03.2021 r.
Doradztwo zawodowe – 25 – 28.05.2021 r. 
Doradztwo zawodowe – 21-22.09.2021 r. 
Doradztwo zawodowe – 12.10.2021 r.
Doradztwo zawodowe – 03.11.2021 r. 
Doradztwo zawodowe – 24.11.2021 r.
Doradztw zawodowe – 01.12.2021 r. 
Doradztwo zawodowe – 17.12.2021r.
Doradztwo zawodowe – 24-25.02.2022r.
Doradztwo zawodowe – 14-15.04.2022r.
Doradztwo zawodowe – 25.03.2022r.

Poradnictwo psychologiczne:

Poradnictwo psychologiczne – 18.01.2021 r.
Poradnictwo psychologiczne – 30.01.2021 r.
Poradnictwo psychologiczne – 04.02.2021 r.
Poradnictwo psychologiczne – 25 – 26.02.2021 r.
Poradnictwo psychologiczne – 18.03.2021 r.
Poradnictwo psychologiczne – 28 – 30.05.2021 r.
Poradnictwo psychologiczne – 23.09.2021 r.
Poradnictwo psychologiczne – 13.10.2021 r.
Poradnictwo psychologiczne – 04.11.2021 r.
Poradnictwo psychologiczne – 02.12.2021 r.
Poradnictwo psychologiczne – 18.12.2021 r.
Poradnictwo psychologiczne – 25-26.02.2022r. 
Poradnictwo psychologiczne – 01-02.03.2022r.
Poradnictwo psychologiczne 26.03.2022r.
Poradnictwo psychologiczne 15-16.04.2022r.

Treningi kompetencji społecznych:

Treningi kompetencji społecznych gr I – 8-13.02.2021 r.
Treningi kompetencji społecznych gr II – 8 – 17.03.2021 r.
Treningi kompetencji społecznych gr III – 15-21.06.2021 r.
Treningi kompetencji społecznych gr IV – 08 – 15.11.2021 r.
Treningi kompetencji społecznych gr V – 19 – 24.2022r. 

Jobcoaching:

Indywidualny jobcoaching – 21 – 28.01.2021 r.
Indywidualny jobcoaching – 19. 02 – 28.02.2021 r.
Indywidualny jobcoaching – 26.06 – 03.07.2021 r.
Indywidualny jobcoaching – 01 – 02.10.2021r.
Indywidualny jobcoaching – 08 – 09.10.2021r.
Indywidualny jobcoaching – 06-15.11.2021r.
Indywidualny jobcoaching – 15 – 22.01.2022 r.
Indywidualny jobcoaching – 19-24.02.2022r. 
Indywidualny jobcoaching – 12-31.03.2022r. 
Indywidualny jobcoaching – 02-24.04.2022r. 
Indywidualny jobcoaching – 30-31.05.2022r.

Indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie:

Indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie – 19 – 20.01.2021 r.
Indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie – 06.02.2021 r.
Indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie – 26 – 28.02.2021 r.
Indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie – 11.05.2021 r.
Indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie – 29.-30.10.2021 r.
Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie – 14.15.01.2022r.
Indywidualne poradnictwo prawno – obywatelskie – 03-05.06.2022r.

Indywidualne poradnictwo psychologiczne:

Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 17.02 – 22.02.2021 r.
Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 03 – 07.03.2021 r.
Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 19.03.2021 r.
Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 13 – 14.08.2021r.
Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 16 – 17.08.2021r.
Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 24-25.09.2021 r.
Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 04-06.11.2021 r.  
Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 18 – 22.12.2021 r.
Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 26-28.02.2022r. 

Szkolenia zawodowe:
Pracownik biurowy z elementami księgowości z obsługą komputera ECCC – 08.03 – 01.04.2021 r.
Przedstawiciel handlowy z elementami sprzedaży internetowej wraz z obsługą komputera ECCC – 08.03 – 01.04.2021 r.
szkolenie magazynier gr. 1
szkolenie magazynier gr. 2
Pracownik biurowy z elementami pośrednika nieruchomości wraz z obsługą komputera ECCC
Pracownik biurowy z elementami recepcji wraz z obsługą komputera ECCC
Przedstawiciel handlowy gr 1
Przedstawiciel handlowy gr 2
Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC  – 2 grupy (5UP)
Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC – 2grupy 5UP 
Przedstawiciel handlowy z obsługą komputera ECCC – 2 grupy 5UP

Indywidualne pośrednictwo pracy:

Indywidualne pośrednictwo pracy – 28 – 29.04.2021 r.
Indywidualne pośrednictwo pracy – 31.07.2021r.
Indywidualne pośrednictwo pracy – 04 – 05.08.2021r.
Indywidualne pośrednictwo pracy – 03 – 11.09.2021r.
Indywidualne pośrednictwo pracy – 22.11.2021r.
Indywidualne pośrednictwo pracy – 25.11.2021r.
Indywidualne pośrednictwo pracy – 08.-10.12.2021r.

lista staży: 
lista staży

listy rankingowe:

lista rankingowa na dzień – 14.01.2021 r.
lista rankingowa na dzień – 29.01.2021 r.
lista rankingowa na dzień -03.02.2021 r.
lista rankingowa na dzień – 21.02.2021 r.
lista rankingowa na dzień – 17.03.2021 r.
lista rankingowa na dzień – 24.05.2021 r. 
lista rankingowa na dzień – 20.09.2021 r.
lista rankingowa na dzień – 08.10.2021 r.
lista rankingowa na dzień – 02.11,2021r.
lista rankingowa na dzień – 22.11.2021r.
lista rankingowa na dzień – 30.11.2021r. 
lista rankingowa na dzień – 16.12.2021r.
lista rankingowa na dzień – 17.01.2022r.