Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

“Przepis na dobrą pracę” 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Możesz Więcej nr  01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Fundacja kierując się bezpieczeństwem i dobrem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Fundacji Możesz Więcej  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Fundacji możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

adres mail: 
fundacja@mozeszwiecej.org.pl
tel. 535 839 955

 

Projekt PRZEPIS NA DOBRĄ PRACĘ nr POWR.01.02.01-30-0017/18
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020,
realizowany przez Fundację Możesz Więcej (lider) i Stowarzyszenie PROREW (partner), 
Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących/pracujących w rozumieniu KC w woj. wielkopolskim, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego 1.3.1.

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.12.2020 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia lub poprawa sytuacji na rynku pracy 60 [34K/26M] osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym min.18 [10K/8M] osób o niskich kwalifikacjach i min.4 [2K/2M] osób z niepełnosprawnościami), zamieszkujących/pracujących na terenie woj. wielkopolskiego w rozumieniu przepisów KC (z czego min.12 [7K/5M] to osoby zamieszkujące obszar miast średnich zg. z Załącznikiem 14), z następujących grup:
– min.36 [20K/16M] osób bez pracy (30 [17K/13M] biernych zawodowo i 6 [3K/3M] bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy (w tym min.2 [1K/1M] długotrwale bezrobotnych)), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET (min.60% GD);
– max. 24 [14K/10M] osób należących do min. jednej z grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, z których min. 18 [10K/8M] osób stanowić będą pracujący.

W ramach projektu uczestnicy mogą BEZPŁATNIE skorzystać z następujących form wsparcia:
1. Identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania
2. Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu,
3. Szkolenia zawodowe – pula szkoleń otwartych (do wyboru zgodnie z IPD),
4. Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne),
5. Indywidualne pośrednictwo pracy.

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy m.in.:

  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia i staże,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 10% Uczestników Projektu),
  • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów,
  • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
  • badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu,
  • ubezpieczenie NNW na okres 3 miesięcy stażu ,
  • koszty wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto + obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne) dla 12 UP objętych wsparciem w ramach zatrudnienia subsydiowanego

Wartość Projektu: 1 032 124,13 zł
Dofinansowanie Projektu z UE:  980 517,92 zł
Wkład własny Beneficjenta:  51 606,21 zł

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Jan Duda, Tel. 533 535 008, e-mail: duda@mozeszwiecej.org.pl

Media społecznościowe: https://www.facebook.com/przepisnadobraprace/

BIURO PROJEKTU: czynne pn., czw., pt. w godz. 9.00-14.00; ul. Wilczak 16a /10b, Poznań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
Lista rankingowa 23.12.2019
Lista rankingowa 08.01.2020
Lista rankingowa 06.02.2020
Lista rankingowa 14.02.2020
Lista rankingowa 03.03.2020
Lista rankingowa 20.05.2020
Lista rankingowa 22.05.2020

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:
Zał nr 1 – Formularz rekrutacyjny
Zał nr 2 – Deklaracja uczestnictwa
Zał nr 3 – Umowa uczestnictwa w projekcie
Zał nr 4 – Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryteriów kwalifikowalności
Zał nr 5 – Oświadczenie uczestnika projektu
Zał nr 6 – Oświadczenie
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu
Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

HARMONOGRAMY WSPARCIA:

Grudzień 2019 r.:

Harmonogram wsparcia w projekcie – identyfikacja potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD grudzień 2019

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu grudzień 2019

Styczeń 2020 r.:

Harmonogram wsparcia w projekcie – identyfikacja osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD styczeń 2020

Harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu styczeń 2020 cz.I

Harmonogram wsparcia w projekcie – szkolenia zawodowe styczeń 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu styczeń 2020 cz.II

Luty 2020 r.:

Lista miejsc stażowych II-IV 2020 r.

Lista miejsc – zatrudnienie subsydiowane II-VII 2020 r.

Harmonogram wsparcia w projekcie identyfikacja osób młodych wraz z utworzeniem aktualizacją IPD luty 2020

Harmonogram wparcia w projekcie-indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu luty 2020

Harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy luty 2020

Marzec 2020 r.:

Harmonogram wsparcia w projekcie identyfikacja osób młodych wraz z utworzeniem aktualizacją IPD marzec 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – szkolenia zawodowe marzec 2020

Harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy marzec 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu marzec 2020

Kwiecień 2020 r.:

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu kwiecień 2020

Harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy kwiecień 2020

Maj 2020 r.:

Lista_miejsc-zatrudnienie-subsydiowane_V-XI-2020-r.

Harmonogram wsparcia w projekcie identyfikacja osób młodych wraz z utworzeniem aktualizacją IPD maj 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu maj 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – szkolenia zawodowe maj 2020 gr. 1

Harmonogram wparcia w projekcie – szkolenia zawodowe maj 2020 gr. 2

Harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy maj 2020

Czerwiec 2020 r.:

Harmonogram wparcia w projekcie –  indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu czerwiec 2020

Harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy czerwiec 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – szkolenia zawodowe czerwiec/lipiec 2020

 

Lipiec 2020 r.:

Lista miejsc stażowych VII-X 2020

Lista_miejsc-zatrudnienie-subsydiowane_VII-XII-2020-r.

Harmonogram wsparcia w projekcie identyfikacja osób młodych wraz z utworzeniem aktualizacją IPD lipiec 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu lipiec 2020

Harmonogram wparcia w projekcie – szkolenia zawodowe lipiec-sierpień 2020 gr. 5

Harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy lipiec 2020

 

Sierpień 2020 r.:

Harmonogram wparcia w projekcie – indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu sierpień 2020

Harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy sierpień 2020

 

Wrzesień 2020 r.:

Lista miejsc stazowych IX-XI 2020

Harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy wrzesień 2020

 

Pażdziernik 2020 r.:

Harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy październik 2020

 

Listopad 2020 r.:

Harmonogram wsparcia w projekcie – indywidualne pośrednictwo pracy listopad 2020