Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                

 

 

                                                                                                „ABSOLWENT z przyszłością”

Fundacja Możesz Więcej rozpoczęła realizację projektu pn. „ABSOLWENT z przyszłością” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia u co najmniej 21, spośród 70 Beneficjentów Ostatecznych biorących udział w projekcie w okresie od 01.12.2022 r. do 30.09.2023 r. zamieszkujących na terenie województwa świętokrzyskiego, pozostających bez pracy, będących absolwentami szkoły wyższej lub realizujących ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej, z terenu województwa świętokrzyskiego, poprzez kompleksowej indywidualne wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i uzyskaniu doświadczenia zawodowego przez osoby niepełnosprawne posiadające wykształcenie wyższe.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim (tylko 14 UP z niepełnosprawnością o stopniu lekkim) w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

 • realizują ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej lub są absolwentami szkoły wyższej tzn. ukończyły szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskały absolutorium) posiadają dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
 • na dzień przystąpienia do projektu pozostające bez zatrudnienia
 • zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego w rozumieniu przepisów KC,
 • niekorzystanie z tych samych formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów – jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

 • zaplanowanie Indywidualnej Ścieżki Kariery Zawodowej;
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne;
 • grupowe poradnictwo zawodowe;
 • indywidualne poradnictwo zawodowe dla 56 Uczestników Projektu;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkolenia zawodowe;
 • staży aktywizacyjny dla 50 Uczestników Projektu;

Co oferujemy:

 • stypendium stażowe;
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • dodatek motywacyjny do 450 zł miesięcznie;
 • oferty pracy;
 • profesjonalne wsparcie doradcze.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 Biuro Projektu:

 Kasztanowa 12/34
 25-555 Kielce
 Telefon: 577-999-418
 e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl

Dokumenty rekrutacyjne

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Zapytania ofertowe:

Zapytanie ofertowe

Załaczniki do zapytania ofertowego

Informacja o wyłonieniu wykonawcy

Dotyczy: Zapytania ofertowego 1/2023 w projekcie „ABSOLWENT z przyszłością”