Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

                                                                                                                  Wszystko przed Tobą!

                                                                                                 Numer Umowy: RPPK.07.01.00-18-0055/20

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. : 31.05.2023 r. 

Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie 

Kwota dofinansowania: 966 625,00 zł

Wkład własny: 54 000,00 zł

 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CZEGOŚ O PROJEKCIE? NAPISZ LUB ZADZWOŃ:

projektwszystkoprzedtoba@gmail.com

Paulina Stępień, tel. 536 330 799


 

BIURO PROJEKTU:

UL. SZKOLNA 25

38-200 JASŁO

(W BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ)

 

Zapraszamy do udziału w projekcie w szczególności osoby z niepełnosprawnością oraz kobiety!

Numer i nazwa Osi priorytetowej: VII Regionalny rynek pracy

Numer i nazwa Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Numer naboru: RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20

Partner: Fundacja Efekt Motyla, ul. Karola Szymanowskiego 3/58, 25-361 Kielce

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób z grupy docelowej, którą stanowią 54 [30K/24M] osoby pozostające bez zatrudnienia: 34 [19K/15M] osoby bezrobotne i 20 [11K/9M] biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujące w rozumieniu KC na obszarze woj. podkarpackiego, w tym min. 4 [2K/2M] rolników i członków ich rodzin prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzających odejść z rolnictwa (którzy w momencie przyznania wsparcia byli osobami bezrobotnymi), należące co najmniej do jednej z grup:

● min.8 [5K/3M] osób w wieku 50 lat i więcej,

● min.12 [7K/5M] długotrwale bezrobotnych,

● min.30 kobiet,

● min.5 [3K/2M] osób z niepełnosprawnościami

● min.18 [10K/8M] osób o niskich kwalifikacjach

oraz max.6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 49 lat, nienależących do wyżej wymienionych grup.

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 12K, 9M, 21O 

2. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – Liczba osób bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 7K, 6M, 13O

3. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 3K, 2M, 5O

4. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – Liczba osób biernych zawodowo
objętych wsparciem w programie – 5K, 3M, 8O

5. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 1K, 1M, 2O

 6. Liczba osób odchodzących z rolnictwa pracujących po opuszczeniu programu – 1K, 1M, 2O

7. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 15K, 12M, 27O

8. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 9K, 8M, 17O

 9. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych
wsparciem w programie – 3K, 3M, 6M
 
10. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – Liczba osób biernych zawodowo objętych
wsparciem w programie – 6K, 4M, 10O
 
11. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 2K, 1M, 3O
 
12. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób bezrobotnych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) – 7K, 6M, 13O   
 
13. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. grup – 7K, 9M, 16O
 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
 

HARMONOGRAMY WSPARĆ UDZIELANYCH W RAMACH PROJEKTU 

Chwilowo w aktualizacji