Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Nowińskie Centrum Rozwoju to wspólna inicjatywa Fundacji Możesz Więcej i Gminy Sitkówka – Nowiny. Centrum powstaje dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym  jest rewitalizacja społeczna, poprzez kompleksowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, osobiste, rodzinne czy społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci.

Nowińskie Centrum Rozwoju oferować będzie:
1. Poradnictwo specjalistyczne: prawne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne, terapie uzależnień oraz psychologiczne. W trakcie realizacji poradnictwa opracowywane zostaną Indywidualne Programy Pomocy Rodzinie
2. Grupy wsparcia – Trening asertywnych zachowań abstynenckich, Grupy samopomocowe, Warsztaty rozwoju osobistego, Autodiagnoza i motywacja do zmian, Nawroty choroby alkoholowej.
3. Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – uruchomienie świetlicy środowiskowej dla dzieci
z terenu Gminy Sitkówka-Nowiny. W ramach świetlicy prowadzone będą zajęcia: j. angielski, informatyka, matematyka, j. polski, zajęcia sportowo-rekreacyjne. Obozy wakacyjne – językowe, czas trwania 8 dni. Funkcjonować będą sekcje zainteresowań: taneczno-muzyczna, fotograficzna, plastyczna/techniczno-modelarska. Dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w zajęciach: Panowanie nad stresem i emocjami, Komunikacja, Trening zastępowania agresji, Asertywność. Dodatkowo dzieci otrzymają stała pomoc przy odrabianiu lekcji oraz indywidualne wsparcie psychologa.
4. Działania profilaktyczne – zajęcia i warsztaty z zakresu profilaktyki: Techniki radzenia sobie ze stresem, Podnoszenie własnej wartości, Techniki twórczego myślenia, Warsztaty asertywności, Trening zastępowania agresji, Program profilaktyczny Debata, Program profilaktyczny Korekta, Program profilaktyczny Noe1.

Wsparciem w ramach projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju” zostanie objęte 317 os. (min. 48K, 2ON) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie, w tym rodziny i dzieci.

Wartość projektu: 683 162,50 zł
Dofinansowanie unijne: 631 662,50 zł
Wkład własny: 51 500,00

Więcej informacji:

Kierownik Projektu: Anna Agatowska

Specjalista ds. rozliczeń: Iwona Klimczyk, Telefon: 535-839-955

 

Kielce, dnia 11.10.2017

Informacja o wyborze Wykonawcy na świadczenie usługi przygotowania i podania ciepłych posiłków (usługa cateringowa) dla podopiecznych Świetlicy środowiskowej od października 2017 do sierpnia 2019 r. w ramach projektu Nowińskie Centrum Rozwoju.
Numer zapytania ofertowego 1/09/2017/NCR

Wynik zapytania:
Wybrany Wykonawca:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ventus w Zespole Szkół Ponadpodstawowych,
ul. Gimnazjalna 1, Nowiny

Stosowana informacja o wyborze zostanie zamieszczona również na portalu Baza Konkurencyjności. Informujemy iż  ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na portalu Baza Konkurencyjności zostanie zamieszczone po ustaniu usterek technicznych.

Z wyrazami szacunku 
Biuro projektu
Nowińskie Centrum Rozwoju

 

Kielce, 28.09.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/2017/NCR

Fundacja Możesz Więcej zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przygotowania i podania ciepłych posiłków (usługa cateringowa) dla podopiecznych Świetlicy środowiskowej od października 2017 r. do sierpnia 2019 r., w ramach projektu „Nowińskie Centrum Rozwoju”. Uczestnicy Projektu to osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałe, uczące się lub zatrudnione gminy Sitkówka- Nowiny wybrane do udziału w projekcie.  Projekt „Nowińskie Centrum Rozwoju” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne
i walka  z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych
i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe). Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej (Lider) i Gminę Sitkówka – Nowiny (Partner).

Zapytane ofertowe: 

Zapytanie ofertowe 1/09/2017/NCR

 

 

 

HARMONOGRAMY REALIZACJI ZAJĘĆ /  SPOTKAŃ W RAMACH PROJEKTU:

Zajęcia Świetlica Środowiskowa „Bajka”

Harmonogram zajęć – Świetlica Środowiskowa BAJKA

PORADNICTWO PRAWNE

Harmonogram realizacji Poradnictwo prawne

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ / GRUPY WSPARCIA

Harmonogram realizacji profilaktyki uzależnień grup wsparcia