Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

 

KIS i możesz więcej!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027


Numer Umowy: FEPK.07.15-IP.01-0010/23


Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2024 


Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie (powiaty: jasielski, strzyżowski)


Biuro projektu mieści się pod adresem:

Fundacja Możesz Więcej

ul. K. Szajnochy 8A, 38-200 Jasło 

tel. 536 330 799

Paulina Stępień, stepien@mozeszwiecej.org.pl

Siedziba Klubu Integracji Społecznej mieści się pod adresem: 

ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło 

Serdecznie zapraszamy!

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami


Numer naboru: FEPK.07.15-IP.01-001/23


Instytucja Organizująca Nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Zakres interwencji: Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 


Program: FEPK.00.00


Priorytet: FEPK.07.00


Działanie: FEPK.07.15


Dofinansowanie: 866 667,51 zł


Wkład własny: 45 614,08 zł


Całkowita wartość projektu: 912 281,59 zł


Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2024 r. możliwości zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 30 [18K/12K] osób w wieku 18-65 lat,  bez zatrudnienia (w tym długotrwale bezrobotnych), z niepełnosprawnościami (min. 3 – 2K, 1M), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego na terenie jednego z powiatów: jasielski lub strzyżowski, poprzez kompleksowe wsparcie z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, w ramach nowoutworzonych miejsc reintegracji w Klubie Integracji Społecznej (KIS) w powiecie jasielskim, w miejscowości Jasło. 


Cel główny jest spójny z celem Działania 7.15 i wprost przyczyni się do osiągnięcia CP4.H – Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji”, poprzez realizację wsparcia dostosowanego do potrzeb odbiorców i regionalnego rynku pracy, które pozwoli Uczestnikom Projektu na: 

 • zintegrowanie się, wzajemne wspieranie i wymianę wiedzy oraz doświadczenia z osobami doświadczającymi podobnych trudności, 
 • rozwiązywanie problemów utrudniających lub uniemożliwiających aktywny udział w życiu społecznym i podjęcie zatrudnienia,
 • nabycie/dostosowanie posiadanych kompetencji/kwalifikacji do potrzeb pracodawców,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań w ramach nowopowstałego i odpowiednio wyposażonego KIS: 

 • Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie IŚR
 • Case management 
 • Grupowe treningi kompetencji społecznych 
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne oraz grupy wsparcia 
 • Szkolenia zawodowe 
 • Staże 
 • Indywidualne pośrednictwo pracy 

Główne rezultaty projektu: 

 • podjęcie zatrudnienia przez min. 3UP [2K, 1M]
 • poszukiwanie pracy przez min. 6UP [4K, 2M]
 • nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min. 27UP [17K, 10M]
 • nowoutworzone miejsca reintegracji społeczno – zawodowej 3o [18K, 12M]

Wnioskodawca zapewni trwałość nowoutworzonych miejsc reintegracji społeczno – zawodowej. 


Grupa docelowa to 30 [18K, 12M] osób dorosłych w wieku 18-65 lat, bez zatrudnienia (w tym długotrwale bezrobotnych), z niepełnosprawnościami (min. 3 – 2K, 1M), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego na terenie jednego z powiatów: jasielski lub strzyżowski.


 

AKTUALNOŚCI: 

 

Uprzejmie informujemy, że realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2024 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu 

 

 

 

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE