Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Projekt „Twoje nowe kwalifikacje” RPSW.08.05.03-26-0157/19, realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Oś priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projektu konkursowe).

Projekt przedłużony do 30.06.2022r. 

Rekrutacja do udziału w projekcie została zakończona. 

Głównym celem proj. jest zdobycie/ uzupełnienie, podniesienie kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy przez 198os dorosłych (118K+80M) w tym 20% (tj. 40os) z
niepełnosprawnościami [ON], w wieku 18lat i więcej, zarówno pracujących jak i pozostających bez zatrudnienia, które uczą się/ pracują/ zam. w rozum. KC obszar woj. świętokrzyskiego i nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych proj. współfinansowanych przez UE z EFS i są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifik. zaw. poprzez udział w kursach (kończących się formalną oceną i certyfikacją) w okresie realiz. projektu (2020.05.01–2021.08.31), co skutkować będzie m.in poprawą ich sytuacji i konkurencyjności na r.pracy. GD wpisuje się w cel szczeg. PI 8.5.3– inicjatywa dąży do podniesienia kwalifik. os dorosłych które z własnej inicjatywy wezmą udział w kursach zaw. istotnych na r. pracy (nastąpi upowszechnianie kształcenia się os dorosłych), pozyskane kwalifik. potwierdzone zostaną wynikami z egz. zewnętrznych (min 80% UP pozyska kwalifik.). 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:

 • W wieku powyżej  18  roku życia;
 • Osoby bezrobotne; 
 • Osoby długotrwale bezrobotne;
 • Osoby bierne zawodowo;
 • Osoby pracujące;
 • Osoby niepełnosprawne;

 szkoleń oferowanych w projekcie:

 1.  Operator wózków widłowych z wymianą butli gazowej- (1 edycja kursu dla 15 osób)
 2. Pracownik ds. kadr i płac- kurs trwający 114 h (2 edycje kursu dla łącznie 30 osób)
 3.  Specjalista ds. transportu i logistyki + prawo jazdy kat. C – (1 edycja kursu dla 15 osób)
 4.  Specjalista ds. transportu i logistyki + prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyspieszona – (1 edycja kursu dla 15 osób)
 5.  Specjalista ds. transportu i logistyki + prawo jazdy kat. C +E – (1 edycja kursu dla 15 osób)
 6. Masażysta + prawo jazdy kat. B – (2 edycje kursu dla łącznie 30 osób)
 7.  Kosmetyczka + prawo jazdy kat. B – (1 edycje kursu dla łącznie 15 osób)
 8. Specjalista ds. rachunkowości – (2 edycje dla łącznie 24UP)
 9. Dietetyk –( 1 edycje kursu dla łącznie 12UP)
 10. Florystyka –( 1 edycja kursu dla łącznie 12UP)
 11. Monter instalacji fotowoltaicznej – (1 edycja kursu dla łącznie 15UP)

KONTAKT:

osoba do kontaktu: Marcin Agatowski

Tel. 535 839 955

Biuro projektu:

Kielce ul. Kasztanowa 12/16
25-555 Kielce

 

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Twoje nowe kwalifikacje”
Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Twoje nowe kwalifikacje”
Oświadczenie Uczestnika Projektu „Twoje nowe kwalifikacje”
regulamin projektu twoje nowe kwalifikacje
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

 

HARMONOGRAMY SZKOLEŃ:

Specjalista ds. Transportu i logistyki z prawem jazdy kat. C
harmonogram szkolenia Specjalista ds. Transportu i logistyki
harmonogram teoria i praktyka – Prawo jazdy kat. C

Specjalista ds. Transportu i logistyki z prawem jazdy kat. C + KWP
harmonogram szkolenia Specjalista ds. Transportu i logistyki 
Harmonogram teoria i praktyka – Prawo jazdy kat. C + KWP

Specjalista ds. Transportu i logistyki z prawem jazdy kat. C + E
harmonogram szkolenia Specjalista ds. Transportu i logistyki 

Florystyka:
harmonogram szkolenia „Florystyka”
Szkolenie zawieszone od dnia 27.10.2020r. z powodu COVID-2019
harmonogram – wznowienie zajęć z Florystyki
zajęcia wolontaryjne dla 2UP
harmonogram zajęć wolontaryjnych 

Dietetyka:
harmonogram szkolenie „Dietetyka”
Szkolenie zawieszone od dnia 15.10.2020r. z powodu COVID-2019
harmonogram – wznowienie zajęć z Dietetyki

Kosmetyczka z Prawem Jazdy kat. B
harmonogram szkolenia „prawa jazdy kat.B”
harmonogram kosmetyczka 

Masażysta z Prawem jazdy kat.B (Gr.I)
harmonogram szkolenia „prawa jazdy kat.B”
harmonogram masażysta

Masażysta z Prawem jazdy kat.B (Gr.II)
harmonogram „kurs masażu”

Monter instalacji fotowoltaicznych
harmonogram szkolenia 

Wózki widłowe z wymianą butli gazowej
harmonogram szkolenia

Specjalista ds. Rachunkowości gr.1 
harmonogram szkolenia

Specjalista ds. Rachunkowości gr.2
harmonogram szkolenia

Pracownik ds. Kadr i płac gr.1
harmonogram szkolenia

Pracownik ds. Kadr i płac gr.2
harmonogram szkolenia

listy rankingowe:

Szkolenie „Specjalista ds. Transportu i logistyki + Prawo jazdy kat. C”
Szkolenie „Specjalista ds. Transportu i logistyki + Prawo jazdy kat. C +KWP”
Szkolenie „Specjalista ds. Transportu i logistyki + Prawo jazdy kat. C +E
Szkolenie „Florystyka”
Szkolenie „Florystyka” – rezerwowa
Szkolenie „Dietetyka”
Szkolenie „Kosmetyczka z prawem jazdy kat. B”
Szkolenie „Masażysta z prawem jazdy kat. B” gr.1
Szkolenie „Masażysta z prawem jazdy kat. B” gr.2
Szkolenie „Wózki widłowe z obsługą i wymianą butli gazowej”
Szkolenie „Monter instalacji fotowoltaicznych”
Szkolenie „Specjalista ds. Rachunkowości” gr.1
Szkolenie „Specjalista ds. Rachunkowości” gr.2
Szkolenie „Pracownik ds. Kadr i płac” gr.1 
Szkolenie „Pracownik ds. Kadr i płac” gr.2