Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Skuteczni w działaniu! Edycja 2

—————————————————————————————————————————————–

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027

—————————————————————————————————————————————–

Numer Umowy: FELU.09.04-IP.02-0038/23

—————————————————————————————————————————————–

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.05.2025

—————————————————————————————————————————————–

Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Agata Guzy, e-mail: guzy@mozeszwiecej.org.pl

tel.  577 888 702

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm, winda 

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami:

tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami

—————————————————————————————————————————————–

Numer naboru: FELU.09.04-IP.02-001/23

—————————————————————————————————————————————–

Instytucja Organizująca Nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

—————————————————————————————————————————————–

Zakres interwencji: Działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć

—————————————————————————————————————————————–

Program: FELU.00.00

—————————————————————————————————————————————–

Priorytet: FELU.09.00

—————————————————————————————————————————————–

Działanie: FELU.09.04

Dofinansowanie: 1 959 835,99 zł 

Wkład własny: 113 759,79 zł

Całkowita wartość projektu: 2 073 595,78 zł

Głównym celem projektu do 31.05.2025 r. jest doprowadzenie do zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia 96 (82K/14M) osób (od 18 roku życia), pozostających bez pracy (w szczególności kobiet, w tym bezrobotnych i biernych zawodowo), zamieszkujących w woj. lubelskim, w tym min. 48 (41K/7M) osób długotrwale bezrobotnych i min. 10 (8K/2M) osób z niepełnosprawnościami.

Cel główny projektu wpisuje się w cel Działania 9.4 i wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego 4c EFS+ „Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy (…)” poprzez realizację wsparcia dostosowanego do potrzeb odbiorców i regionalnego runku pracy, które pozwoli UP rozwiązać problemy utrudniające lub uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia, nabyć/dostosować posiadane kompetencje/kwalifikacje do potrzeb pracodawców, zdobyć doświadczenie zawodowe. Wsparcie w projekcie przyczyniać się będzie do zapewnienia równego dostępu do zatrudnienia dla kobiet i mężczyzn (założono większy udział kobiet w projekcie w związku z ich trudniejszą sytuacją na rynku pracy).

W ramach projektu realizowane są następujące działania: 

TYP 1:

  1. Identyfikacja potrzeb oraz opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania (96 Uczestników Projektu)
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe (96 Uczestników Projektu) i indywidualne poradnictwo psychologiczne (48 Uczestników Projektu)
  1. Szkolenia zawodowe (96 Uczestników Projektu)
  2. Staże zawodowe (76 Uczestników Projektu)
  3. Indywidualne pośrednictwo pracy (96 Uczestników Projektu)

 

TYP 2 (działania towarzyszące Zad. 1-5):

  1. Wsparcie w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (30 Uczestników Projektu)

 

AKTUALNOŚCI: 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego punktu na „Targach Projektów Regionalnych Funduszy Europejskich 2024”, które odbędą się 3 kwietnia 2024 r. od godziny 10.00 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S. A., ul. Dobrzańskiego 3 w Lublinie.

 

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu pod adresem ul.  Konwiktorska 10B, 21-400 Łuków lub pod numerem telefonu 577 888 702.

Zapraszamy szczególnie kobiety, które sprawują opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub członkiem rodziny potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. 

 

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE