Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Możesz Więcej nr  01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Fundacja kierując się bezpieczeństwem i dobrem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Fundacji Możesz Więcej  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Fundacji możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

 

PROJEKT PRZEDŁUŻONY DO 31.12.2021 r. 

Adres mail: 
i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl 
p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl 
Telefon: 577-999-418

Projekt „Zdobędę pracę!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia,

Projekt skierowany jest do: 60 osób (34K/26M) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy:

 • 30 osób bezrobotnych (17K/13M),
 • 30 osób biernych zawodowo (17K/13M),

Zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Województwa  Łódzkiego:

 • z czego min. 60% tj. 36 osób na terenie powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla Województwa Łódzkiego na koniec 31.12.2018 r.: 
 • powiaty: kutnowski, łaski, łęczyński, łódzki wschodni,  pabianicki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski, wieluński, zduńskowolski, zgierski, brzeziński
 • z czego min.30% tj. 18 osób na terenie miast średnich, Zgodnie Zał.11 do Regulaminu Konkursu: 
 • Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Łask, Łowicz, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz.

Znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • 36 osób w wieku 50 lat i więcej (20K/16M),
 • 10 długotrwale bezrobotnych (6K/4M),
 • 34 kobiety,
 • 6 osób z niepełnosprawnościami (3K/3M),
 • 30 osób o niskich kwalifikacjach (17K/13M),
 • 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (udzielone im wsparcie będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji/kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji/kompetencji).

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.05.2021 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

 

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania – 4 godziny / Uczestnik Projektu.
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu – 8 godzin / Uczestnik Projektu.
 • Szkolenia zawodowe:
 • dla 42 Uczestników Projektu przewidziano udział w szkoleniach z otwartej puli szkoleń,
 • Uczestników Projektu przewidziano udział w szkoleniu z tematyki: Opiekun osoby starszej/niesamodzielnej.
 • Zatrudnienie subsydiowane: ta forma wsparcia przewidziana jest dla 15 Uczestników Projektu będącymi osobami stosunkowo mało oddalonymi od rynku pracy, lecz mającymi problemy
  z uzyskaniem zatrudnienia zgodnego z ich potrzebami.
 • Staż zawodowy: ta forma wsparcia przewidziana jest dla 36 Uczestników Projektu. Okres trwania stażu to 3 miesiące. Wysokość wynagrodzenia stażowego: 1033,70 zł.
 • Pośrednictwo pracy: 5 godzin / Uczestnik Projektu. Udział w poradnictwie weźmie 60 Uczestników projektu.

*9 Uczestników Projektu u których zdiagnozowany zostanie brak deficytów w zakresie doświadczenia zawodowego – na podstawie dokumentu Indywidualnego Planu Działania, zostanie skierowanych do udziału w pośrednictwie pracy od razu po szkoleniach zawodowych. Ścieżka wsparcia dla tych Uczestników nie zakłada udziału w stażu zawodowym czy też subsydiowanym zatrudnieniu.

 

Uczestnikom Projektu zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe: 6,89 zł / za godzinę udziału w szkoleniu,
 • Stypendium stażowe: 1 033,70 zł. / za miesiąc,
 • Ubezpieczenie NNW na okres 3 m-cznego stażu zawodowego,
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia dla 50% Uczestników Projektu,
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną dl 5% Uczestników Projektu,
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, jobcoach, pośrednik pracy)
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji

Główne rezultaty zaplanowane do osiągnięcia, dzięki realizacji projektu:

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 26 osób,
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 14 osób,
 • Liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 12 osób,
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 24 osoby.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin – rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zdobędę pracę

Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy – Zdobędę pracę!

Załącznik nr 2 Oświadczenie o dotyczące bezrobocia wg. BAEL – Zdobędę pracę!

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu – Zdobędę pracę!

Regulamin zwrotu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną- Zdobędę pracę!

formularz – dostosowany

Kwota dofinansowania: 921 578, 44 zł.

Wkład własny: 102 397,61 zł.

Wartość projektu: 1 023 976, 05 zł.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Kadrą Projektu:

Iwona Klimczyk – Kierownik Projektu, e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl
Paulina Jędras – Asystent kierownika, e-mail: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl

Telefon: 577-999-418

Biuro projektu:
Tomaszów Mazowiecki ul. Szeroka 7/11a lok/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogramy: 

 

Doradztwo zawodowe:
harmonogram Doradztwo Zawodowe – czerwiec 2020 r.
harmonogram Doradztwo Zawodowe Lipiec 2020 r.
harmonogram-Doradztwo-Zawodowe-wrzesień 2020 r.
harmonogram-Doradztwo-Zawodowe-październik 2020 r.
harmonogram Doradztwo zawodowe – grudzień 2020 r.
harmonogram Doradztwo zawodowe – styczeń 2021 r.
harmonogram-Doradztwo-Zawodowe-luty 2021
harmonogram-Doradztwo-Zawodowe-maj 2021
harmonogram-Doradztwo-Zawodowe-czerwiec 2021
harmonogram-doradztwo zawodowe – wrzesień 2021
harmonogram -doradztwo zawodowe – październik 2021

Jobcoaching:
harmonogram jobcoaching – czerwiec 2020 r.
harmonogram jobcoaching – lipiec 2020 r.
harmonogram jobcoaching październik 2020 r.
harmonogram jobcoaching listopad 2020 r.
harmonogram jobcoaching grudzień 2020 r. – aktualizacja
harmonogram jobcoaching luty 2021 r.
harmonogram jobcoaching marzec 2021 r.
harmonogram jobcoaching maj 2021 r.
harmonogram jobcoaching maj 2021 r.
harmonogram jobcoaching czerwiec 2021 r.
harmonogram jobcoaching czerwiec 2021 r. część 2
harmonogram jobcoaching lipiec 2021 r.
harmonogram-jobcoaching- wrzesień 2021
harmonogram-jobcoaching-październik 2021 r.

Szkolenia:
B.HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 
I i II GR HARMONOGRAM Z LOGOTYPAMI GAWRYŚ PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Harmonogram realizacji szkolenia Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z certyfikatem ECCC – aktualizacja z dnia 05.10.2020
Harmonogram Przedstawiciel handlowy z certyfikatem ECCC 

Harmonogram realizacji szkolenia zawodowego – Sprzedawca
Harmonogram przedstawiciel handlowy z certyfikatem ECCC
Harmonogram magazynier/pracownik gospodarczy
Harmonogram szklenia Sprzedawca/Magazynier

 

Pośrednictwo pracy:
Zdobędę-pracę-harmonogram-pośrednictwo-pracy- Październik

Zdobędę-pracę-harmonogram pośrednictwo-pracy-grudzień

Zdobędę-pracę-harmonogram pośrednictwo-pracy-luty

Zdobędę-pracę-harmonogram pośrednictwo-pracy-marzec

 

staże zawodowe:
lista staży 

 

zatrudnienie subsydiowane:
lista zatrudnień subsydiowanych

 

lista rankingowa:
Zdobędę-pracę-lista-rankingowa