Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Możesz Więcej nr 01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informujemy, iż Fundacja kierując się bezpieczeństwem i dobrem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem subsydiowanym, świadczącym inne usługi) oraz pracowników Fundacji Możesz Więcej w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Fundacji możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

adres email: mazbiuro@mozeszwięcej.org.pl ; tel: 577-353-650

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr projektu: POWR.01.02.01-14-0053/18

Pragniemy poinformować, iż Fundacja Możesz Więcej mająca bogate doświadczenie w realizacji projektów,  rozpoczyna realizację projektu pn. „Twoja szansa!” na obszarze województwa mazowieckiego.

Wartość projektu: 1.014.882,00 zł

Wkład własny: 50.744,10zł

Kwota dofinansowania: 964.137,90zł

Cel główny projektu to zwiększenie do 30.06.2020r. zdolności i możliwości zatrudnienia 60 [34K/26M] osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy (6 bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy [3K/3M] oraz 54 biernych zawodowo [31K/23M]), zamieszkujących w rozumieniu KC wwoj. mazowieckim na terenie miasta Radom (min. 40% UP tj. 24 [14K/10M]) oraz powiatów: radomskiego i szydłowieckiego, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, w tym min.: 6 osób niepełnosprawnych [3K/3M], 36 osób o niskich kwalifikacjach [20K/16M] i 3 długotrwale bezrobotnych [2K/1M], w toku zindywidualizowanego i kompleksowego wsparcia aktywizacyjnego. Ponadto min. 40% UP tj. 24 [14K/10M] stanowić będą osoby zamieszkujące obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Udział w programie jest BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w terminie do 30.06.2020 roku (projekt wydłużony do 31.12.2020r.).

Projekt : Twoja szansa!

Okres realizacji projektu: 01.04.2019-30.06.2020 (projekt wydłużony do 31.12.2020r.)

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób:

 • w wieku 18-29 lat
 • zamieszkujących na terenie mazowieckiego (obszary objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji), w mieście Radom oraz powiatów: radomskiego i szydłowieckiego
 • biernych zawodowo (osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET)
 • bezrobotnych, które wymagają wsparcia aktywizacyjnego (bez pracy, długotrwale bezrobotni, niezarejestrowani w urzędzie pracy)
 • o niskich kwalifikacjach
 • o wysokich kwalifikacjach ( max. 24 osoby [14K/10M] )
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności (minimum 6 osób)

 

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie w postaci:

 • diagnozy potrzeb wraz z opracowaniem IPD – 5h/UP
 • poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu – 8h/UP
 • otwartego pakietu szkoleń zawodowych 110h/UP
 • 4-miesięcznych staży zawodowych
 • pośrednictwa pracy – 6h/UP

 

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • stypendia szkoleniowe (średnio 110 h/UP+ składki ZUS)
 • stypendia stażowe (+ składki ZUS)
 • ubezpieczenie zdrowotne z pierwszym dniem uczestnictwa w projekcie dla osób biernych zawodowo
 • zwrot kosztów dojazdu dla 100% Uczestników na każdy rodzaj wsparcia,,
 • materiały szkoleniowe,
 • szkolenia BHP przed przystąpieniem do staży
 • ubezpieczenie NNW przed przystąpieniem do staży zawodowych,
 • catering na szkoleniach zawodowych

Planowane efekty związane z realizacja projektu:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 30 (17K, 13M)
 • Liczba osób poniżej 30 lat kategorii NETT, które wraz z doradcą zawodowym zidentyfikowały swoje potrzeby i opracowały bądź zaktualizowały IPD – 60 (34K, 26M)
 • Liczba osób poniżej 30 lat kategorii NETT, które wyniku udziału w indywidualnym poradnictwie zawodowym w formie jobcoachingu rozwiązały bieżące trudności w sferze zawodowej i zbudowały motywację do poszukiwania zatrudnienia  – 51 (29K, 22M)
 • Liczba osób poniżej 30 lat kategorii NETT, które wyniku udziału w stażach uzupełniły lub nabyły doświadczenie zawodowe  – 48 (28K, 20M)
 • Liczba osób poniżej 30 lat kategorii NETT, które wraz z pośrednikiem pracy znalazły adekwatną do swoich kwalifikacji i doświadczania ofertę pracy– 48 (28K, 20M)
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnością objętych wsparciem w programie –6 (3K, 3M)
 • Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie  – 6 (3K, 3M)
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  – 36 (20K,16M)
 • Liczba osób zamieszkujących miasta średnie tracące funkcje społeczno gospodarcze objętych wsparciem w programie  – 24 (14K, 10M)
 • Liczba osób zamieszkujących na obszarach objętych lokalnym Programem Rewitalizacji objętych wsparciem w programie  – 24 (14K, 10M)
 • Liczba osób poniżej 30 lat kategorii NETT, objętych wsparciem z zakresu identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem IPD – 60 (34K, 26M)
 • Liczba osób poniżej 30 lat kategorii NETT, objętych wsparciem w postaci indywidualnego poradnictwa zawodowego formie jobcoachingu– 60 (34K, 26M)
 • Liczba osób poniżej 30 lat kategorii NETT, objętych wsparciem w postaci szkoleń zawodowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji lub kompetencji– 60 (34K, 26M)
 • Liczba osób poniżej 30 lat kategorii NETT, objętych wsparciem w postaci staży zawodowych 60 (34K, 26M)
 • Liczba osób poniżej 30 lat kategorii NETT, objętych wsparciem w postaci indywidualnego pośrednictwa pracy– 60 (34K, 26M)

Biuro projektu:

ul. Młynarska 10/U-11, 26-610 Radom

informacje na temat projektu: email: mazbiuro@mozeszwięcej.org.pl ; tel: 577-353-650

HARMONOGRAMY WSPARĆ:

 

harmonogram Jobcoach 2020

harmonogram Szkolenia zawodowego

 

harmonogram staży zawodowych