Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Projekt „Młodość–Twój kapitał! Edycja 2” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy ‐ projekty konkursowe. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

            Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2023 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 120 [70K/50M] osób w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu KC (z czego min. 24[14K/10M] osób zamieszkujących obszar miast średnich lub miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze), wyłącznie biernych zawodowo: 60 [35K/25M] lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy: 60 [35K/25M] (w tym min. 18 [10K/8M] długotrwale bezrobotnych), w szczególności osób z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z kategorii NEET/osób z niepełnosprawnościami (min. 10 [6K/4M])/ kobiet/ osób o niskich kwalifikacjach/ osób odchodzących z rolnictwa/ imigrantów i reemigrantów, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do 120 osób (70 K i 30 M) w wieku 18-29 lat, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego:

 1. Osób biernych zawodowo/ bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy
 2. Należących do jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:
 3. Kobiet
 4. Kategorii NEET
 5. Osób z niepełnosprawnością
 6. Osób o niskich kwalifikacjach
 7. Osób odchodzących z rolnictwa
 8. Imigrantów i reemigrantów
 9. Osób w wieku 18-29 lat
 10. Zamieszkujących lub uczących się w województwie świętokrzyskim
 11. Nieuczestniczących w innym projekcie aktywizacji zawodowej.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 1. INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE z identyfikacją potrzeb i opracowaniem INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA
 2. INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
 3. SZKOLENIA ZAWODOWE
 4. STAŻE ZAWODOWE
 5. INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY

TERMIN REALIZACJI
01 marca 2022 – 30 czerwca 2023

WARTOŚĆ PROJEKTU

1 473 600,00 zł, w tym:

 • wysokość wkładu UNII EUROPEJSKIEJ: 1 241 950,08 zł
 • środki krajowe: 157 969,92 zł
 • wkład własny 73 680,00 zł

WSKAŹNIKI REZULTATU

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 72 osoby, w tym 42 kobiety i 30 mężczyzn,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, imigranci, reemigranci) – 44 %,
 • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do wyżej wymienionych grup – 59,50 %,
 • Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej doprowadzonych do zatrudnienia – 120 osób, w tym 70 kobiet, 50 mężczyzn,
 • Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej i utrzymali zatrudnienie przez 3 miesiące – 120 osób, w tym 70 kobiet, 50 mężczyzn.

WSKAŹNIKI PRODUKTU

 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn,
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 18 osób, w tym 10 kobiet i 8 mężczyzn,
 • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn,
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 10 osób, w tym 6 kobiet i 4 mężczyzn,
 • Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparcie w programie – 60 osób, w tym 35 kobiet i 25 mężczyzn,
 • Liczba uczestników projektu, którzy skorzystali z kompleksowej aktywizacji zawodowej – 120 osób, w tym 70 kobiet i 50 mężczyzn,
 • Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze – 24 osoby, w tym 14 kobiet i 10 mężczyzn.

BIURO PROJEKTU

ul. Kasztanowa 12/34,

25-555 Kielce

e-mail: a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl

tel. 577 888 702

HARMONOGRAMY

Harmonogram IPD kwiecień 2022

Harmonogram IPD maj 2022

Harmonogram IPD czerwiec 2022

Harmonogram IPD lipiec 2022

Harmonogram IPD sierpień 2022

Harmonogram IPD wrzesień 2022

Harmonogram IPD październik 2022

Harmonogram IPD listopad 2022

Harmonogram IPD grudzień 2022

Harmonogram pośrednictwo pracy sierpień 2022

Harmonogram poradnictwo psychologiczne sierpień 2022

Harmonogram szkolenia Pracownik biurowy I

Harmonogram szkolenia Specjalista ds. kadr i wynagrodzeń

Harmonogram szkolenia Pracownik biurowy II

Harmonogram szkolenia Specjalista ds. rachunkowości I

Harmonogram szkolenia Specjalista ds. rachunkowości II

Harmonogram szkolenia Spawacz

Harmonogram szkolenia Analityk baz danych

Harmonogram szkolenia Przedstawiciel handlowy I

Harmonogram szkolenia Przedstawiciel handlowy II

Harmonogram szkolenia Asystent do spraw księgowości

Harmonogram szkolenia Pracownik ds. e-marketingu

Harmonogram szkolenia Pracownik ds. e-marketingu II

Harmonogram szkolenia Technik prac biurowych

Harmonogram szkolenia Technik prac biurowych II

Harmonogram staży zawodowych