Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

 

„Skuteczni w działaniu!
Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
realizowany w partnerstwie przez:  Fundację Możesz Więcej – Lider Projektu
oraz ImpactProject Sp. z o.o – Partner Projektu
Oś priorytetowa: 9. Rynek pracy
Działanie: 9.1 Aktywizacja zawodowa

Celem projektu jest zwiększenie do 31.10.2019 r. aktywności zawodowej wśród 50 osób (25M, 25K) powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (wg. Kodeksu Cywilnego) subregion lubelski: miasto Lublin, powiaty: lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński. Stanowiących osoby bierne zawodowo i bezrobotne. Zwiększenie możliwości ich zatrudnienia i trwałe zatrudnienie min. 19 osób poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji zawodowej.

 

Projekt „Skuteczni w działaniu! Projekt aktywizacji zawodowej osób z subregionu lubelskiego” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym subregion lubelski : miasto Lublin, powiaty: lubelski, świdnicki, lubartowski, łęczyński (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • w wieku powyżej 30 roku życia (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia);
 • osób biernych zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia)
 • osób bezrobotnych nie figurujących w ewidencji Urzędów Pracy lub osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji Urzędów Pracy (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy).
 • osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do ISCED3, weryfikacja na podstawie oświadczenia)

Zaplanowano iż do projektu zakwalifikowanych zostanie:

 • 25 Kobiet
 • 2 osoby z niepełnosprawnością
 • 13 osób powyżej 50 roku życia
 • 50 osób posiadających niskie kwalifikacje (wykształcenie do poziomu (ISCED3)
 • 10 osób biernych zawodowo
 • 40 osób bezrobotnych, w tym 6 osób odchodzących z rolnictwa, 24 osoby długotrwale bezrobotne

 W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia – razem z uczestnikiem projektu Doradca przygotuje strategię działań wraz z terminami realizacji w formie Indywidualnego Planu Działania,
 • Pośrednictwo pracy, 
 • Grupowe Poradnictwo Zawodowe,
 • Szkolenia zawodowe,
 • Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne), wynagrodzenie stażowe w wysokości 1 850 zł. / miesiąc,

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz szkoleń zawodowych.

 

Okres realizacji Projektu:  01.08.2018 – 31.10.2019

Wartość Projektu:  944 437,50 zł.

Dofinansowanie Projektu z UE:  802 771,87 zł.

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Biuro Projektu:

ul. Firlejowska 2A/16,
20-306 Lublin

Kontakt telefoniczny: 535 839 955

e-mail: ans@stowarzyszenieprorew.pl

Dokumety rekrutacyjne:

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu

Załącznik nr 3 Oświadczenie o kwalifikowalności

Załącznik nr 4 Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa

Załącznik nr 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku aktywności w innych projektach