Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Projekt „Stawiam na rozwój!” nr RPLD.09.01.01-10-B061/17
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
realizowany przez Fundację Możesz Więcej (lider)
i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWANT Zbigniew Skoczylas (partner).
Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie: IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2019 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 135 osób (75 Kobiet, 60 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących wg. Kodeksu Cywilnego na terenie woj. łódzkiego, pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie biernych zawodowo lub bezrobotnych z III profilem pomocy), w tym osób niepełnosprawnych (minimum 13 osób).

 Projekt „Stawiam na rozwój!” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • w wieku powyżej 18 roku życia (weryfikacja na podstawie oświadczenia);
 • zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym. Korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (spełniające min.1 przesłankę z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., – weryfikacja na podstawie zaświadczenia z OPS/oświadczenia);
 • osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia);
 • osoby bierne zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia) lub osoby bezrobotne z III profilem pomocy nadanym przez Urząd Pracy (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy).

W szczególności zapraszamy osoby: doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych: o znacznym umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby posiadające niskie kwalifikacje (ISCED 3 włącznie) zamieszkujących w woj. łódzkim poprzez kompleksowe wsparcie zgodnie ze zdiagnozowanym problemem braku pracy wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji,
 • Treningu Kompetencji społecznych,
 • Innowacyjny Jobcoaching,
 • Indywidualne Poradnictwo Prawne i Obywatelskie oraz Psychologiczne,
 • Szkolenia zawodowe – pula szkoleń otwartych (do wyboru zgodnie z Indywidualną Ścieżką Reintegracji),
 • Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne),
 • Pośrednictwo pracy,

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 10% Uczestników Projektu),
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, prawnik, pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz przerwę kawową podczas szkoleń zawodowych.

Okres realizacji Projektu:  01.09.2017 – 31.12.2019 r.

Wartość Projektu: 1 890 687,24 zł

Dofinansowanie Projektu z UE:  1 794 227,77 zł

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Jan Duda, Tel. 533 535 008, e-mail: duda@mozeszwiecej.org.pl

Media społecznościowe: https://web.facebook.com/fundacja.mozesz.wiecej.stawiam.na.rozwoj/

BIURO PROJEKTU: czynne pn., czw., pt. w godz. 9.00-14.00
Al. Armii Krajowej 22 A, 97-300 Piotrków Trybunalski, II piętro

Listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
Lista rankingowa 24.11.2017
Lista rankingowa 01.12.2017
Lista rankingowa 13.12.2017
Lista rankingowa 12.02.2018
Lista rankingowa 26.02.2018
Lista rankingowa 19.03.2018
Lista rankingowa 13.04.2018
Lista rankingowa 27.04.2018
Lista rankingowa 10.05.2018
Lista rankingowa 11.05.2018
Lista rankingowa 31.05.2018
Lista rankingowa 08.06.2018
Lista rankingowa 05.07.2018
Lista rankingowa 10.07.2018
Lista rankingowa 15.10.2018
Lista rankingowa 25.10.2018
Lista rankingowa 26.10.2018
Lista rankingowa 09.01.2019
Lista rankingowa 15.01.2019
Lista rankingowa 17.01.2019
Lista rankingowa 28.01.2019
Lista rankingowa 01.02.2019
Lista rankingowa 15.02.2019
Lista rankingowa 26.04.2019
Lista rankingowa 30.04.2019
Lista rankingowa 09.05.2019
Lista rankingowa 14.05.2019
Lista rankingowa 22.05.2019
Lista rankingowa 07.06.2019
Lista rankingowa 10.06.2019
Lista rankingowa 14.06.2019
Lista rankingowa 09.07.2019
Lista rankingowa 10.07.2019
Lista rankingowa 15.07.2019
Lista rankingowa 18.07.2019
Lista rankingowa 25.07.2019
Lista rankingowa 29.07.2019
Lista rankingowa 02.08.2019
Lista rankingowa 06.08.2019

Harmonogram wsparcia dla uczestników projektu:

Wszelkie zajęcia grupowe oraz indywidualne wsparcie w projekcie zostało zakończone (możliwe jedynie indywidualne jazdy umawiane bezpośrednio przez uczestników projektu z instruktorami w ramach szkolenia zawodowego Kierowca prawa jazdy kat. B lub C).
Uczestnicy kontynuują STAŻE ZAWODOWE: Lista miejsc stażowych

Dokumenty rekrutacyjne/organizacyjne do pobrania:

Dokumenty stażowe:

Planowane rezultaty projektu – WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI:

 1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34 %
 2.  Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 34 %
 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 22 %
 4.  Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – 12 %

WSKAŹNIKI REZULTATU:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu –  30 K i 24 M, łącznie 54 osób;
 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 15 K i 12 M, łącznie 27 osób;
 3. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 30 K i 24 M, łącznie 54 osoby;

WSKAŹNIKI PRODUKTU:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 75 K i 65 M, łącznie 135 osób;
 2. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 7 K i 6 M, łącznie 13 osób.

Materiały informacyjno-promocyjne: plakat A3/ulotka