Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Projekt Ruszamy po zatrudnienie!

Projekt realizowany przez Fundację Możesz Więcej (Lidera Projektu) oraz Stowarzyszenie PROREW (Partnera nr 1 Projektu), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działania 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

Celem projektu jest zwiększenie do 30.11.2019 zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia 70 osób (40 kobiet i 30 mężczyzn), w wieku 30lat i więcej, zamieszkujących wyłącznie na terenie woj. małopolskiego w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, proszowickim, oświęcimskim, wadowickim, miechowskim i wielickim, pozostających bez zatrudnienia [56 bezrobotnych (32 kobiet/ 24 mężczyzn) i 14 biernych zawodowo (8 kobiet i 6 mężczyzn)], będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • 40 kobiet,
 • min. 8 (5 kobiet i 3 mężczyzn) osób z niepełnosprawnościami,
 • min. 14 (8 kobiet i 6 mężczyzn) osób powyżej 50 roku życia,
 • min. 26 (15 kobiet i 11 mężczyzn)osób długotrwale bezrobotnych,
 • min. 30 (17 kobiet i 13 mężczyzn) osób o niskich kwalifikacjach,
 • min. 5 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (nienależących do ww. grup).

Ponadto 8UP (6 kobiet i 2 mężczyzn) stanowić będą osoby opiekujące się os. zależnymi (w tym dziećmi), którym zapewnione zostanie wsparcie w postaci poradnictwa z zakresu organizacji opieki nad os. zależnymi.

Projekt „Ruszamy po zatrudnienie!” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. małopolskie (oświadczenie uczestnika projektu),
 • w wieku powyżej 30 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu),
 • osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia),
 • osoby bierne zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia) lub osoby bezrobotne niezarejestrowane (oświadczenia), osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy).

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Indywidualne wsparcie motywacyjne oraz grupowe poradnictwo: zawodowe i w zakresie organizacji opieki nad osobami zależnymi,
 • Szkolenia podnoszące kompetencje oraz kwalifikacje zawodowe,
 • Staże zawodowe – 4 lub 6 miesięczne (płatne).

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną,
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca klienta, doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz szkoleń zawodowych.

 

Wskaźniki rezultatu w projekcie:

 • 21 Uczestników Projektu (12 kobiety, 9 mężczyzn) zdobędzie zatrudnienie,
 • 28 Uczestników Projektu uzyska kwalifikacje (16 kobiet, 12 mężczyzn). 
 • wskaźnik efektywności dla osób 50 lat i więcej – 33%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 38%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49lat nienależących do wyżej wymienionych grup – 56%

 

Okres realizacji Projektu: 01.06.2018 – 30.11.2019

Wartość Projektu: 987 792,10 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 938 402,49 zł

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Regulamin „Ruszamy po zatrudnienie!”

Załącznik nr 1. – Formularz zgłoszeniowy do projektu RPZ 

Załącznik nr 2. – Karta kwalifikująca do udziału w projekcie

Załącznik nr 3. – Oświadczenie Uzcestnika Projektu RPZ o powierzeniu danych RODO

Załącznik nr 4. – Deklaracja Uczestnika/ Uczestniczki Projektu

Załącznik nr 5. – Regulamin zwrotu kosztów dojazdu 

Załącznik nr.6 – Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 

Załacznik nr.7- Regulamin organizacji staży zawodowych 

Załacznik nr 8. – Oświadczenie o numerze konta

 

Więcej informacji:

Biuro projektu mieści się przy Zespole Placówek Caritas ul. 3 Maja 2, 32-100 Proszowice.


Kierownik projektu – Dominika Darowska-Nowak, d.darowska-nowak@stowarzyszenieprorew.pl, tel.536330799,

Asystent Kierownika – Agata Guzy, a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl, tel.536330799,

www.stowarzyszenieprorew.pl
www.mozeszwiecej.org.pl

Plakat Ruszamy po zatrudnienie!