Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Możesz Więcej nr 01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuję, iż Fundacja kierując się bezpieczeństwem i dobrem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Fundacji Możesz Więcej w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Fundacji możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

adresy mail: 
Agata Guzy: 
a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl

Aleksandra Młynarska: a.mlynarska@stowarzyszenieprorew.pl

tel. 536 330 799

 

Projekt „ Zacznij działać!”

 

Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 09 – IX Wyłącznie społeczne, Działanie 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .

Celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2021 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 70 [40K/30M] osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozum. KC na terenie woj. łódzkiego, pozostających bez zatrudnienia: biernych zawodowo (min. 42 [24K/18M] lub bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną w myśl ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym min. 7 [4K/3M] osób z niepełnosprawnościami.

 

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA! 

 

Projekt „Zacznij działać!” skierowany jest do:

– osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. łódzkie (oświadczenie uczestnika projektu),

– w wieku powyżej 18 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu),

– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (oświadczenie UP/ zaświadczenie np. z OPS, orzeczenie o niepełnosprawności, etc.),

– osób pozostających bez zatrudnienia – biernych zawodowo min. 42 UP [24K/18M] lub bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną w myśl ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (zaświadczenie PUP/ oświadczenie o BB wg BAEL + zg. z wytycznymi),

– 7 osób z niepełnosprawnością [4K/3M] (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia).

 

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

– Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji oraz treningi kompetencji społecznych,

– Indywidualne specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu oraz psychologiczne, prawne i obywatelskie,

– Szkolenia zawodowe,

– Staże i pośrednictwo pracy.

 

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

– zwrot kosztów dojazdu dla 35 uczestników,

– zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną dla 6 uczestników,

– profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, jobcoach, psycholog, prawnik, pośrednik pracy),

– materiały szkoleniowe,

– możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,

– ciepły posiłek podczas treningów kompetencji społecznych.

 

Wskaźniki rezultatu:

–  wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – 34%,

– wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 34%,

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością – 12%,

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 40%,

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 17 osób (10 kobiet, 7 mężczyzn),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn),

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 53 osoby (30 kobiet, 23 mężczyzn),

-liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 25 (15 kobiet, 10 mężczyzn).

 

Okres realizacji Projektu: 01.09.2020 – 31.12.2021

Wartość Projektu: 1 034 949,28 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 980 849, 28 zł 

Wkład własny: 54 100, 00 zł

 

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!

Zakończono szkolenia:
– Pracownik biurowy z obsługą programów magazynowych
– Pracownik biurowy z elementami rachunkowości
– Pracownik gospodarczy – magazynier
– Magazynier 
– Pracownik biurowy w obsługą programów magazynowych
– Sprzedawca z elementami rachunkowości
– Asystent nauczyciela przedszkola
– Sprzedawca w branży kosmetycznej
– Kosmetyczka
– Pracownik biurowy z elementami księgowości
– Pracownik gospodarczy – magazynier
 
 

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Agata Guzy,

tel. 536 330 799, a.guzy@stowarzyszenieprorew.pl

Asystent Kierownika Projektu – Aleksandra Młynarska,

tel. 536 330 799, a.mlynarska@stowarzyszenieprorew.pl

Biuro projektu:

ul. Armii Krajowej 24A, 97-300 Piotrków Trybunalski

godziny otwarcia: 8:00-14:00

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin Projektu ZD

1. Formularz zgłoszeniowy ZD

2. Oświadczenie o wykluczeniu społecznym ZD

3. Oświadczenie o przynależności do grupy docelowej ZD

4. Oświadczenie o korzystaniu z PO PŻ ZD

5. Karta kwalifikująca ZD

6. Deklaracja uczestnictwa ZD

7. Oświadczenie uczestnika projektu ZD

8. Umowa uczestnictwa w projekcie ZD

9. Oświadczenie o numerze konta ZD

10. Oświadczenie o kwalifikowaniu się do pomocy społecznej ZD

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu ZD

Regulamin zwrotu kosztów opieki ZD

Harmonogramy wsparć:

Zadanie 1

Harmonogram doradca IŚR ZD luty

Harmonogram psycholog IŚR ZD luty

Harmonogram doradca IŚR ZD marzec

Harmonogram psycholog IŚR ZD marzec

Harmonogram doradca IŚR ZD kwiecień

Harmonogram psycholog IŚR ZD kwiecień

Harmonogram doradca IŚR ZD maj

Harmonogram psycholog IŚR ZD maj

Harmonogram doradca IŚR ZD czerwiec

Harmonogram psycholog IŚR ZD czerwiec

Harmonogram doradca IŚR ZD lipiec

Harmonogram psycholog IŚR ZD lipiec

Harmonogram doradca IŚR ZD sierpień

Harmonogram psycholog IŚR ZD sierpień

Harmonogram TKSy gr I i gr II

Harmonogram TKSy gr III

Harmonogram TKSy gr IV i gr V

Harmonogram TKSy gr VI

Zadanie 2

Harmonogram Poradnictwo psychologiczne ZD luty

Harmonogram Poradnictwo psychologiczne ZD marzec

Harmonogram Poradnictwo psychologiczne ZD kwiecień

Harmonogram Poradnictwo psychologiczne ZD maj

Harmonogram Poradnictwo psychologiczne ZD czerwiec

Harmonogram Poradnictwo psychologiczne ZD lipiec

Harmonogram Poradnictwo psychologiczne ZD sierpień

Harmonogram prawnik ZD luty-marzec

Harmonogram prawnik ZD marzec

Harmonogram prawnik ZD kwiecień

Harmonogram prawnik ZD czerwiec

Harmonogram prawnik ZD sierpień

Harmonogram prawnik ZD wrzesień

Harmonogram doradca jobcoaching ZD marzec

Harmonogram doradca jobcoaching ZD kwiecień

Harmonogram jobcoaching ZD maj

Harmonogram jobcoaching ZD czerwiec

Harmonogram jobcoaching ZD sierpień

 

Szkolenia zawodowe:

Harmonogram Asystent nauczyciela przedszkola ZD

Harmonogram Pracownik biurowy z obsługą programów magazynowych ZD

Harmonogram Sprzedawca w branży kosmetycznej ZD

Harmonogram Sprzedawca z elementami rachunkowości ZD

Harmonogram szkolenia Kosmetyczka ZD

Harmonogram szkolenia Pracownik biurowy z elementami księgowości ZD

Harmonogram Pracownik biurowy z elementami rachunkowości ZD Działoszyn

Harmonogram Pracownik biurowy z obsługą programów magazynowych Działoszyn ZD

Harmonogram szkolenia Kosmetyczka II Bełchatów ZD

Harmonogram Pracownik gospodarczy-magazynier ZD

Harmonogram Magazynier ZD

Harmonogram Pracownik gospodarczy-magazynier ZD wrzesień gr. 1

Harmonogram Pracownik gospodarczy-magazynier ZD wrzesień gr. 2

Harmonogram-Pracownik-gospodarczy-magazynier-ZD wrzesień gr III

Zadanie 4

Harmonogram pośrednik pracy maj 2021

Harmonogram pośrednik pracy Działoszyn I grupa

Harmonogram pośrednik pracy czerwiec 2021 Piotrków Tryb.

Harmonogram pośrednik pracy sierpień 2021

Harmonogram pośrednik pracy wrzesień 2021

Harmonogram pośrednik pracy wrzesień-październik 2021

 

 

Harmonogram Pracownik gospodarczy-magazynier ZD wrzesień gr. 1