Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

Centrum Wsparcia Rodziny w Kielcach – fachowa i kompleksowa pomoc na rzecz lokalnych rodzin


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027


Numer Umowy: FESW.09.05-IZ.00-0031/23


Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2025 


Obszar realizacji projektu: Kielce i powiat kielecki 


Biuro projektu mieści się pod adresem:

Fundacja Możesz Więcej

ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce

tel. 577 353 650

Iwona Klimczyk, klimczyk@mozeszwiecej.org.pl

Izabela Mastalerz, mastalerz@mozeszwiecej.org.pl

Punkt konsultacyjny mieści się pod adresem:

ul. Zagórska 10/9, 25-001 Kielce

Serdecznie zapraszamy!

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm, winda 

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami:

tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami


Beneficjent – Lider Projektu: Fundacja Możesz Więcej 


Partner Projektu: Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych (odwiedź stronę: klik)


Numer naboru: FESW.09.05-IZ.00-001/23 


Instytucja Organizująca Nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


Zakres interwencji: Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci


Program: FESW.00.00 


Priorytet: FESW.09.00


Działanie: FESW.09.05


Dofinansowanie: 2 767 746,85 zł


Wkład własny: 145 800,00 zł


Całkowita wartość projektu: 2 913 546,85 zł


Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług kompleksowego wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny dla 150 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w myśl definicji Regulaminu Konkursu (Numer Naboru: FESW.09.05-IZ.00-001/23) – 150 rodziców, tj. 90K i 60M oraz 65 dzieci, tj. 35 dziewczynek i 30 chłopców, rodzin dysfunkcyjnych/rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych/rodzin osób z niepełnosprawnościami lub doświadczających przemocy/ofiar przemocy, w tym przemocy w rodzinie, które w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uczą się/pracują/zamieszkują na terenie Miasta Kielce lub powiatu kieleckiego (woj. świętokrzyskie), poprzez realizację wsparcia dla wyżej wymienionych rodzin według ich indywidualnych potrzeb w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r. (m.in. wsparcie psychologa, terapeuty, socjoterapeuty, logopedy, warsztaty zajęciowe dla dzieci rozwijające zainteresowania, warsztaty dla dzieci z zakresu kształtowania postaw antydyskryminacyjnych, treningi biofeedback, wyjazdy i spotkania integracyjne dla dzieci, treningi kompetencji społecznych i relacji partnerskich oraz kompetencji rodzicielskich i życiowych dla rodziców/opiekunów prawnych, terapie, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, działania z zakresu przeciwdziałania przemocy dla rodzin, itp.). Dopuszcza się udział w projekcie otoczenia wyżej wymienionych rodzin wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań projektowych, np. w festynach rodzinnych. 


Projekt przyczyni się do wsparcia rodzin na rzecz ich prawidłowego funkcjonowania i wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego ESO4.12: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Projekt przyczyni się m.in. do ograniczenia wykluczenia społecznego i integracji społecznej Uczestników Projektu, poprawy funkcjonowania Uczestników Projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług odpłatnych. Potrzeba realizacji projektu i założonych zadań wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, jakie Wnioskodawca i Partner chcą rozwiązać/zminimalizować poprzez realizację projektu, planowane wsparcie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby i problemy w świadczeniu usług wspierania rodziny zidentyfikowanych na obszarze jego realizacji. 


W ramach projektu realizowane są następujące działania: 

 • Utworzenie placówki wsparcia dziennego i jej podstawowa działalność 
 • Organizacja wyjazdów i spotkań integracyjnych dla dzieci 
 • Wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin – konsultacje, terapia i poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, usługi dla rodzin z dziećmi 
 • Wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

Wskaźniki produktu:

 1. Całkowita liczba osób objętych wsparciem – 125K, 90M, 215O
 2. Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 125K, 90M, 215O
 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1

Wskaźniki rezultatu: 

 1. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 32

Grupa docelowa projektu to 150 rodziców, tj. 90K i 60M oraz 65 dzieci, tj. 35 dziewczynek i 30 chłopców, rodzin dysfunkcyjnych/rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych/rodzin osób z niepełnosprawnościami lub doświadczających przemocy/ofiar przemocy, w tym przemocy w rodzinie, które w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uczą się/pracują/zamieszkują na terenie Miasta Kielce lub powiatu kieleckiego (woj. świętokrzyskie). Dopuszcza się udział w projekcie otoczenia wyżej wymienionych rodzin wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań projektowych, np. w festynach rodzinnych. 


 

AKTUALNOŚCI: 

 

Uprzejmie informujemy, że realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2024 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu 

_________________________________________________________________________________________

W związku z realizacją projektu
„Centrum Wsparcia Rodziny w Kielcach – fachowa i kompleksowa pomoc na rzecz lokalnych rodzin”
Numer projektu: FESW.09.05-IZ.00-0031/23,
zapraszam do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia na realizację następujących form wsparcia:

 1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne
 2. Indywidualne konsultacje z psychiatrą Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne konsultacje z psychiatrą
 3. Indywidualna terapia uzależnień Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualna terapia uzależnień
 4. Indywidualne konsultacje z radcą prawnym Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne konsultacje z radcą prawnym
 5. Indywidualne terapie dla dzieci Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne terapie dla dzieci
 6. Indywidualne treningi kompetencji społecznych dla ofiar przemocy Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne treningi kompetencji społecznych dla ofiar przemocy

 

Tagi:

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE