Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Klub Integracji Społecznej w Gminie Morawica

nr projektu POWR.02.05.00-00-0114/17

Projekt Klub Integracji Społecznej w Gminie Morawica (woj. świętokrzyskie), nr projektu POWR.02.05.00-00-0114/17 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, realizowany z Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna przez Fundację Możesz Więcej.

Okres realizacji projektu: 01.05.2019 r. – 31.12.2019 r.

Klub Integracji Społecznej w Gminie Morawica mieści się przy ul. Jeżynowej 30 w Bilczy, a jego zasadniczym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z gminy Morawica oraz prowadzenie długofalowych i wszechstronnych działań mających na celu przygotowanie tych osób do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

 Do zadań Klubu należy w szczególności:

        rozwijanie u uczestników pozytywnego obrazu siebie jako osoby, która jest w stanie skutecznie wpływać na otaczającą ją rzeczywistość poprzez warsztaty kompetencji, treningi społeczne, porady indywidualne oraz spotkania integracyjne;
        kształcenie wiedzy i zdolności potrzebnych do bardziej krytycznego rozumienia czynników społecznych;
        rozwijanie zasobów i strategii niezbędnych do osiągania indywidualnych i zbiorowych celów poprzez ustalenie dla każdego z uczestników indywidualnego profilu kompetencji oraz usług mających na celu ich poprawę.

Uczestnictwo w Klubie Integracji Społecznej jest dobrowolne, bezpłatne i skierowane jest do dwunastu mieszkańców gminy Morawica, którzy są wykluczeni społecznie. W pierwszej kolejności będą rekrutowane osoby z niepełnosprawnością, co wynika z faktu, iż są często izolowane i wykluczone z pełnej aktywności społecznej. Okres uczestnictwa jest ustalany indywidualnie z każdym z uczestników.

 Uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej w Gminie Morawica mogą być:

Osoby, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym, w szczególności mogą to być:

        bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;
        uzależnieni od alkoholu;
        uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających;
        chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
        długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
        zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
        uchodźcy realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej;
        osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej.

 Uczestnikiem Klubu Integracji Społecznej w Gminie Morawica nie może być osoba, która ma prawo do:

        zasiłku dla bezrobotnych,
        zasiłku przedemerytalnego,
        świadczenia przedemerytalnego,
        renty strukturalnej,
        renty z tytułu niezdolności do pracy,
        emerytury,
        nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego

 Uczestnicy  projektu będą mogli m.in. skorzystać z następującego wsparcia:
        psychologa – indywidualnie 2 godziny, 10 godzin grupowo, 15 godzin grupowo
        pracownika socjalnego – indywidualnie 2 godziny, 10 godzin grupowo,
        prawnika – 10 godzin grupowo, 
        psychoterapeuty – 10 godzin grupowo 
        doradcy zawodowego – indywidualnie 4 godziny, grupowo 8 godzin,
        terapeuty uzależnień –  10 godzin grupowo,
        specjalisty ds. pracy z rodziną – 12 godzin grupowo
        informatyka – grupowo 20 godzin, 8 godzin grupowo,
        trenera sportowego – grupowo 20 godzin,
        animatora kultury – grupowo 8 godzin,
        specjalisty od wizerunku – indywidualnie 2 godziny, grupowo 6 godzin,

Kontakt z KIS: Jan Duda – kierownik, tel. 533 535 008; e-mail:kis@mozeszwiecej.org.pl