Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

 

            

 Szukasz pomysłu na siebie? Jesteś z woj. małopolskiego i potrzebujesz rozwoju zawodowego?

Ta propozycja jest dla Ciebie! 

Projekt „Klarowna przyszłość” nr RPMP.08.02.00-12-0192/20
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa. Typ projektu A Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy. 

Projekt realizowany jest od 01.09.2020 do 31.10.2021 roku.

Głównym jego celem jest zwiększenie do 31.10.2021 r. zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia dla 30 (17K/13M) osób w wieku 30 lat i więcej, uczących się/zamieszkujących w rozumieniu KC w wybranych powiatach województwa małopolskiego.

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób:

 • w wieku 30+,
 • zamieszkujących na terenie małopolskiego na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, suskiego, tarnowskiego, n. Tarnów, tatrzańskiego, wadowickiego, wielickiego,
 • biernych zawodowo,
 • bezrobotnych, które wymagają wsparcia aktywizacyjnego (bez pracy, długotrwale bezrobotni, niezarejestrowani i zarejestrowani w urzędzie pracy)
 • powyżej 50 roku życia
 • o niskich kwalifikacjach
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności

 Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie w postaci:

 • Identyfikacja potrzeb UP wraz z utworzeniem i późniejszą weryfikacją dla 30 UP
 • Indywidualne pośrednictwo pracy dostępne na każdym etapie projektu dla 30 UP
 • Indywidualne wsparcie motywacyjne dla 15 UP
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 22 UP
 • Szkolenia zawodowe dla 24 UP
 • 4-miesięczne Staże zawodowe dla 18 UP
 • Stypendia szkoleniowe i stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu na wsparcia dla 50 % UP
 • Badania lekarskie przed stażami

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz szkoleń zawodowych.

 

Całkowita wartość projektu: 442 434,35 zł

Wartość dofinansowania: 420 312,63 zł

Wkład własny: 22 121,72 zł

Planowane rezultaty projektu:

Planowe wskaźniki produktu:

 1. Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych – 15 osób (8K, 7M)
 2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych – 4 osoby (2K, 2M)
 3. Liczba osób biernych zawodowo – 15 osób (9K, 6M)
 4. Liczba osób z niepełnosprawnościami – 8 osób (5K, 3M)
 5. Liczba osób w wieku 50 i więcej – 8 osób (5K, 3M)
 6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach – 8 osób (5K, 3M)

Planowe wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek – 9 osób (5K, 4M)
 2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 15 osób (9K, 6M)

Wskaźniki rezultatu:

 1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach, osób długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami i kobiet – 45%
 2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla bezrobotnych mężczyzn w wieku 30 – 49 lat, nienależących do żadnej z ww. grup – 60%
 3. Liczba godzin wsparcia w zakresie diagnozy w ramach IPD – 108 godzin
 4. Liczba godzin przeprowadzonego pośrednictwa pracy – 216 godzin
 5. Liczba godzin przeprowadzonego wsparcia motywacyjnego – 81 godzin
 6. Liczba godzin przeprowadzonego poradnictwa zawodowego – 119 godzin

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Biuro projektu czynne:
– poniedziałek i środa w godz. 9:00-15:00;
– wtorek, czwartek i piątek w godz. 11:00-17:00;
 
Do naszego biura można dostać się bezpośrednio z dworca kolejowego korzystając z  busa komunikacji miejskiej linii U4 jadącego w kierunku Wadowice – Chocznia i wysiadając na 3 przystanku na tej linii, tj. na przystanku  Wadowice Wojska Polskiego. Dworzec PKP znajduje się w pobliżu dworca PKS i stamtąd można dotrzeć komunikacją miejską, czyli wymienioną wcześniej linią U4. Nasze biuro znajduje się w niewielkiej odległości od dworca PKP i PKS. Dzieli je tylko kilometr odległości!

Zawsze istnieje możliwość umówienia spotkania w biurze projektu poza godz. otwarcia biura pod nr tel. 533 535 008 lub 535 839 955.

Adres biura: ul. Wojska Polskiego 17, 34-100 Wadowice, biuro A (budynek w podwórku).

Szczegółowe informacje: 533 535 008 lub 535 839 955

oraz pod adresem e-mail: Klarownaprzyszlosc@gmail.com

Funpage projektu: https://www.facebook.com/klarownaprzyszlosc/

Jak do nas dotrzeć?

Pliki rekrutacyjne do pobrania: