Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Świętokrzyska Sieć Współpracy powstała jako projekt realizowany przez Stowarzyszenie PROREW, Fundację Centrum Europy Lokalnej, Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Złote Serce” w ramach priorytetu V. „Dobre rządzenie”, Działania 5.4. „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałania 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2014 do 30.06.2015.

Świętokrzyska Sieć Współpracy podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze NGOs są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu, wyrażenia wspólnego stanowiska. Jest rzecznikiem interesów tych organizacji wobec JST i innych podmiotów społecznych.

ŚSW ma objąć swym zasięgiem organizacje pozarządowe i ich działaczy z województwa świętokrzyskiego. Podczas cyklu spotkań sieciujących, zaplanowanych od stycznia do czerwca 2015 roku, opracowana zostanie forma prawna nawiązania współpracy między organizacjami oraz statut. Działania te pozwolą na podjecie stałej i partnerskiej współpracy między zrzeszonymi organizacjami.