Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

 

Ostateczne listy rankingowe osób zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia w ramach projektu 

Ostateczna lista Kobiet zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia 

Ostateczna lista Mężczyzn zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia 


Dokumenty wymagane przy rozliczeniu wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego

Rozliczenie wsparcia finansowego

Okres w jakim Uczestnik projektu dokonuje zakupów w ramach wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi od 11.07.2022 do 10.09.2022. Po tym czasie Uczestnik zobowiązany jest w terminie do 10 dni roboczych dostarczyć (osobiście lub pocztą – liczy się data wpływu do Stowarzyszenia) dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków w ramach wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeśli  Uczestnik dokona wydatków szybciej,  może dostarczyć dokumenty wcześniej, bez konieczności zachowania ostatecznego terminu. Dopuszczalne jest dokonywanie przesunięć między wydatkami zaplanowanymi w biznesplanie, które są wynikiem różnic cenowych, jednakże nie większych niż kwota 200-300zł. Wszystkie większe zmiany wymagają aktualizacji załącznika nr 12.  Dopuszczalnymi formami płatności są: przelew, karta, gotówka (z adnotacją na fakturze „zapłacono gotówką”)

Dokumenty wymagane przy rozliczeniu wsparcia finansowego:

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach wsparcia finansowego
Kserokopie faktur/rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem

Opis faktury wsparcie finansowe – wzór
Deklaracja pochodzenia środka trwałego
Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów usług zgodnie z biznesplanem

 

Rozliczenie wsparcia pomostowego:

Okres w jakim uczestnik dokonuje zakupów (kupuje towar i płaci za niego)  w ramach pierwszej transzy wsparcia pomostowego wynosi od 11.07. do 10.08.20222. Po tym czasie Uczestnik jest zobowiązany w terminie do 5 dni roboczych dostarczyć (osobiście lub pocztą – liczy się data wpływu do Stowarzyszenia) dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków w ramach wsparcia pomostowego.  Kwota wydatków jest kwalifikowalna wyłącznie w kwotach netto. Rodzaj wydatków musi być zgodny z Regulaminem przyznawania środków i odnosić się do rzeczy zużywalnych.

Dopuszcza się stosowanie przesunięć między zaplanowanymi wydatkami do wsparcia pomostowego, jednakże w kwocie nie większej niż 200zł. Wszystkie większe zmiany wymagają aktualizacji załącznika nr 11. Dopuszczalnymi formami płatności są: przelew, karta, gotówka (z adnotacją na fakturze „zapłacono gotówką”)

Dopuszcza się w okresie kwartału dokonywanie przesunięć w wydatkowaniu kwoty wsparcia pomostowego, tj. jeśli w pierwszym miesiącu uczestnik zamiast pełnych 3000,00 wyda 2 800,00 to w kolejnym miesiącu ma do rozdysponowania 3200,00, jednakże na koniec okresu rozliczeniowego danego kwartału Uczestnik jest zobowiązany wydać całość wsparcia obejmującego kwartał tj. 9 000,00zł, w przeciwnym razie niewydane środki przepadają. Sytuacja powtarza się co kwartał.

Dokumenty wymagane przy rozliczeniu wsparcia pomostowego (składane co miesiąc)

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w ramach wsparcia pomostowego

Kserokopie faktur/rachunków potwierdzone za zgodność z oryginałem

Opis faktury wsparcie pomostowe – wzór

______________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że podpisanie umów o wsparcie, oraz umów o wsparcie pomostowe odbędzie się 11.07. 2022 o godz.10:00 w siedzibie Beneficjenta – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów. Osoby, które zakwalifikują się do uzyskania wsparcia, oraz wsparcia pomostowego zobowiązani są przygotować następujące dokumenty do podpisania umowy:

Przy dotacji:

 • Zaświadczenie o wpisie do CEiDG (wpisu należy dokonać wcześniej przed podpisaniem umowy ( w dniach 5-8.07.2022), przy czym dokonując wpisu należy zaznaczyć, że rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie miało miejsce 11.07.2022, a więc w dniu podpisania umowy)
 • Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia projektu – DOCX
 • Oświadczenie UP o numerze konta bankowego – DOCX
 • Oświadczenie VAT – DOCX
 • Oświadczenie o nieubieganiu się o zwrot podatku VAT –DOCX –  dotyczy wyłącznie Vatowców 
 • Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis – DOCX – Złożony wraz z kopiami zaświadczeń o wcześniej udzielonej pomocy de minimis, o ile taka została udzielona
 • Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – DOCX
 • Pełnomocnictwo – jeśli wymaga
 • Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązań – DOCX – jeśli wymaga
 • W przypadku rozdzielności majątkowej z małżonkiem – kserokopia potwierdzonej notarialnie rozdzielności, wraz z oryginałem (do wglądu) – jeśli dotyczy

Ponadto:

Przy wyborze formy zabezpieczenia w postaci weksla in blanco

 • Deklaracja wystawcy weksla in blanco – DOCX
 • Oświadczenie małżonka o zapoznaniu się z deklaracją wekslową – DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o niepozostawaniu w związku małżeńskim – DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o pozostawaniu w związku małżeńskim – DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o pozostawaniu w związku małżeńskim i posiadaniu lub nieposiadaniu wspólności majątkowej – DOCX – jeśli dotyczy

Przy wyborze formy zabezpieczenia w postaci weksla z poręczeniem (Aval)

 • Deklaracja wystawcy weksla z poręczeniem wekslowym (Aval) – DOCX
 • Oświadczenie małżonka o zapoznaniu się z deklaracją wekslową  – DOCX– jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o niepozostawaniu w związku małżeńskim – DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o pozostawaniu w związku małżeńskim – DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o pozostawaniu w związku małżeńskim i posiadaniu lub nieposiadaniu wspólności majątkowej – DOCX  – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie poręczyciela – DOCX
 • Oświadczenie poręczyciela dotyczące zgody na wypełnienie weksla – DOCX
 • Zaświadczenie o dochodach poręczyciela z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem oświadczenia, z zakładu pracy/urzędu skarbowego/inne
 • Oświadczenie współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej – DOCX – jeśli dotyczy
 • Kserokopia potwierdzonej notarialnie rozdzielności majątkowej poręczyciela i jego współmałżonka, wraz z oryginałem (do wglądu) – jeśli dotyczy

Przy wyborze formy zabezpieczenia w postaci poręczenia

 • Oświadczenie UP o niepozostawaniu w związku małżeńskim- DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o pozostawaniu w związku małżeńskim – DOCX – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie UP o pozostawaniu w związku małżeńskim i posiadaniu lub nieposiadaniu wspólności majątkowej – DOCX  – jeśli dotyczy
 • Oświadczenie poręczyciela – DOCX
 • Zaświadczenie o dochodach poręczyciela z ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem oświadczenia, z zakładu pracy/urzędu skarbowego/inne
 • Oświadczenie współmałżonka poręczyciela pozostającego z nim we wspólnocie majątkowej – DOCX – jeśli dotyczy
 • Kserokopia potwierdzonej notarialnie rozdzielności majątkowej poręczyciela i jego współmałżonka, wraz z oryginałem (do wglądu) – jeśli dotyczy

Dokumenty dotyczące wybranej formy zabezpieczenia należy dopasować odpowiednio do swojej sytuacji.

Ponadto Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego przewiduje inne dostępne formy zabezpieczenia takie jak: gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Przy wsparciu pomostowym:

 • Zaświadczenie o wpisie do CEiDG – takie samo jak przy podpisaniu umowy
 • Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia projektu – DOCX
 • Oświadczenie UP o numerze konta bankowego – DOCX
 • Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków – Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis. – DOCX – Złożony wraz z kopiami zaświadczeń o wcześniej udzielonej pomocy de minimis, o ile taka została udzielona
 • Załącznik nr 10 do Regulaminu przyznawania środków – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – DOCX
 • Pełnomocnictwo – jeśli wymaga
 • Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązań – DOCX – jeśli wymaga
 • W przypadku rozdzielności majątkowej z małżonkiem – kserokopia potwierdzonej notarialnie rozdzielności, wraz z oryginałem (do wglądu) – jeśli dotyczy

Ponadto dokumenty związane z zabezpieczeniem projektu – analogicznie do wybranej formy przy dofinansowaniu. W treści kwestie związane z dofinansowaniem należy zamienić na wsparcie pomostowe.

________________________________________________________________________________________________________________

Zaktualizowane wzory umów

Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Załącznik nr 7- Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że w dniach 4-5.07.2022 odbędzie się nabór wniosków na wsparcie pomostowe. Uczestnicy projektu, którzy po ogłoszeniu ostatecznych list zostaną zakwalifikowani  do uzyskania wsparcia będą mogli złożyć wniosek wraz z załącznikami  w siedzibie Beneficjenta – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, 27-423 Bałtów w godz. 8:00-16:00.

Przypominamy, że wniosek wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony w kopercie opisanej według wzoru, który znajduje się w§ 9  Regulaminu przyznawania środków.

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o wsparcie pomostowe:

Załącznik nr 5 – Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 10 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 11 – Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne

Załącznik nr 13 – Oświadczenie osób niepełnosprawnych o niekorzystaniu równolegle z różnych źródeł

Osoba kontaktowa: Katarzyna Nowak tel. 609 868 978

________________________________________________________________________________________________________________

W związku z zakończeniem pracy Komisji Oceny Biznesplanów publikujemy Wstępna Listę Rankingową Biznesplanów zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania  wraz z liczą uzyskanych punktów z podziałem na płeć. Jednocześnie informujemy, że każdemu Uczestnikowi, który uzyskał negatywną ocenę  przysługuje odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia go o odmowie przyznania wsparcia. Odwołania można składać w formie pisemnej  od 28.06.2022 do  01.07.2022 w Biurze Partnera Projektu w godz. 8.00-16.00.

Lista wstępna Kobiety:

Lista Kobiet wstępnie zakwalifikowana do uzyskania wsparcia

Lista wstępna Mężczyźni:

Lista Mężczyzn wstępnie zakwalifikowana do uzyskania wsparcia

_______________________________________________________________________________________________________________

Harmonogram oceny biznesplanów

Ocena formalna biznesplanów złożonych do projektu o nr  POWR.01.02.01-26-0007/21 pt.: „Własna firma z POWERem” odbędzie się w dniu 21.06.2022

Uzupełnienia do biznesplanów złożonych do projektu o nr  POWR.01.02.01-26-0007/21 pt.: „Własna firma z POWERem” odbędą się w dniach 22-23.06.2022

Ocena merytoryczna biznesplanów złożonych do projektu o nr  POWR.01.02.01-26-0007/21 pt.: „Własna firma z POWERem” odbędzie się w dniach 24-27.06.

Wstępne listy informujące o osobach zakwalifikowanych  do uzyskania wsparcia zostaną udostępnione w dniu 28.06.2022

Odwołania będzie można wnosić w dniach 29.06. – 01.07.2022

Ostateczne listy o osobach zakwalifikowanych  do uzyskania wsparcia zostaną udostępnione w dniu 4.07.2022

Działalność gospodarczą należy zarejestrować w okresie 5-8.07.2022

 

————————————————————————————————–

 

Informujemy, że nabór biznesplanów do projektu o nr  POWR.01.02.01-26-0007/21 pt.: „Własna firma z POWERem”, będzie trwał do 20 czerwca 2022 r.

 

————————————————————————————————–

 

Informacja bieżąca – w dniach 16.06.2022 r. – 17.06.2022 r. biuro nieczynne.

 

Poniżej lista wymaganych dokumentów:

Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji

Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (świadectwa pracy, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach praktykach, dyplomy ukończenia studiów, itp.).

Formularz biznesplanu

Załącznik nr 9 Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 12 Zestawienie planowanych wydatków według biznesplanu

Oświadczenia składane z biznesplanem

Druga lista kandydatów zakwalifikowanych do spotkania z doradcą zawodowym

Lista kandydatów zakwalifikowanych do spotkania z doradcą zawodowym

Lista kandydatów zakwalifikowanych na szkolenia – Kobiety

Lista kandydatów zakwalifikowanych na szkolenia – Mężczyźni (+ lista rezerwowa)

Harmonogram szkoleń

Informacja bieżąca – w dniu 02.05.2022 r. biuro nieczynne.

RUSZAMY Z REKRUTACJĄ!!!

ZAPRASZAMY OD DNIA 11.04.2022 DO 29.04.2022

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-16.00

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Własna firma z POWERem” została wydłużona do 13 maja 2022 r. Jednakże Beneficjent oraz Partner projektu zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w momencie wpłynięcia wymaganej liczby wniosków – 56.

Ponadto wnioski, które wpłynęły do dnia 29 kwietnia 2022 r. zostaną poddane ocenie merytorycznej i formalnej w terminie zgodnym z Regulaminem rekrutacji.

WYKORZYSTAJ SWOJA SZANSĘ!

Zgłoszenia  do udziału w projekcie będą przyjmowane w wyżej podanym terminie lub do zebrania 56 formularzy rekrutacyjnych.

Własna firma z POWERem realizowany jest przez STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRZEMIENNY KRĄG”- Lider Fundację Możesz Więcej- Partner, na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-26-0007/21zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oferującym wsparcie osobą młodym w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej pomocy (dotacji) na utworzenie firmy wraz ze wsparciem pomostowym udzielanym prze 6 miesięcy oraz szkolenie mające na celu zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Cel projektu
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa, poprawa sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenie zatrudnienia do 30.06.2023 r. osób młodych pozostających bez pracy, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego w rozumieniu KC. Cel główny projektu obejmuje bezpośrednie wsparcie (w formie dotacji i szkolenia) osób młodych bez pracy w województwie świętokrzyskim poprzez zaangażowanie do Projektu 46 osób oraz powstanie 40 (22K, 18M) nowych podmiotów gospodarczych.

Miejsce realizacji

Województwo Świętokrzyskie

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 46 osób fizycznych w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin) w tym 26 kobiet i 20 mężczyzn, które zamieszkują lub uczących się (zaocznie) na obszarze Województwa Świętokrzyskiego są bierne zawodowo lub bezrobotne niezrejestrowane w Urzędzie Pracy w szczególności osoby z najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

– osoby z kategorii NETT

– osoby z niepełnosprawnościami

– kobiety

-osoby o niskich kwalifikacjach

– osoby odchodzące z rolnictwa

-imigranci i reemigranci

Minimum 20% Uczestników Projektu stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub tracące funkcje społeczno-gospodarcze (tj. Busko-Zdrój, Jędrzejów, Końskie, Ostrowiec-Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna, Starachowice, Staszów)

Spośród których 40 (22 K, 18 M) osób założy dzięki środkom EFS działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez 12 m-cy.

Dostępne formy wsparcia:

 1. Badania predyspozycji – Czas trwania 1 h/osoba

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy.

 • Wsparcie szkoleniowe w celu wykształcenia umiejętności i predyspozycji.

Czas trwania 30 godzin dydaktycznych (3 tematy x10  godzin dydaktycznych temat) dla 46 UP, z zakresu:

– Pierwszy krok w biznesie

– Firma na współczesnym rynku

– Biznesplan kluczem do sukcesu

 • Spotkanie z ekspertem dotacyjnym (indywidualna pomoc UP w formalnym wypełnieniu Biznesplanu) – Czas trwania 3h/osoba dla 46 UP
 • Wsparcie finansowe dla 40 UP

– Finansowe wsparcie na otworzenie działalności – dotacja w wysokości 23 050,00 zł.

– Finansowe wsparcie pomostowe, wypłacane comiesięcznie przez 6 mc. W wysokości 3 000,00 zł./mc.

Dokumenty rekrutacyjne wkrótce będą dostępne na naszej stronie internetowej

Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

Głównym REZULTATEM realizacji projektu będzie utworzenie min. 40 miejsc pracy w
ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Planowane efekty związane z realizacją projektu:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu  -46 (26K, 20M)
 • Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu  -40 (22K, 18M)
 • Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 40 (22K, 18M)

Wskaźnik projektu:

 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie – 23 (13K,10M)
 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 6 (3K, 3M)
 • Liczba osób biernych zawodowych objętych wsparciem w programie – 23 (13K, 10M)
 • Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowany w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie – 23 (13K, 10M)
 • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 4 (2K, 2M)
 • Liczba osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów KC)  miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno- gospodarcze– 10 (6K, 4M)

Lider projektu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

Bałtów 55
27-423 Bałtów
tel. 41 252 72 33
www.krzemiennykrag.info

osoba do kontaktu ze strony partnera projektu Fundacji Możesz Więcej:
Agnieszka Rożek-Kwiecień tel. 577-999-321
agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl

PLAKAT PROJEKTU

DOKUMENTY REKRUTACYJNE (data zamieszczenia: 30.03.2022 r.)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny należy złożyć na etapie rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny (edytowalny)

Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza

Załącznik nr 2 – Karta oceny formularza (edytowalna)

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego (edytowalna)

Załącznik nr 4 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 4 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych (edytowalny)

Załącznik nr 5 – Karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 5 – Karta oceny predyspozycji kandydata (edytowalna)

Załącznik nr 6 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

Załącznik nr 8 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o zamieszkaniu, wykształceniu, braku uczestnictwa w innym projekcieproszę złożyć na etapie rekrutacji

Oświadczenie o zamieszkaniu, wykształceniu, braku uczestnictwa w innym projekcie (edytowalne)

Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa – jeśli dotyczyproszę złożyć na etapie rekrutacji

Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa – jeśli dotyczy (wersja edytowalna)

Oświadczenie o statusie UP w chwili przystąpienia do projektu (do wypełnienia w pierwszym dniu szkolenia)

Oświadczenie o statusie UP w chwili przystąpienia do projektu (do wypełnienia w pierwszym dniu szkolenia) (wersja edytowalna)

Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta-imigranta – jeśli dotyczyproszę złożyć na etapie rekrutacji

Oświadczenie o posiadaniu statusu reemigranta – imigranta – jeśli dotyczy (wersja edytowalna)

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby z kategorii NEET (jeśli dotyczy) proszę złożyć na etapie rekrutacji

Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby z kategorii NEET (jeśli dotyczy) (wersja edytowalna)

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

ZUS – Wzór wniosku o wydanie zaświadczeniaproszę złożyć na etapie rekrutacji

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW

Regulamin przyznawania środków
Regulamin przyznawania środków – aktualizacja

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz Biznesplanu

Załącznik nr 1 – Formularz Biznesplanu (edytowalny)

Oświadczenie składane z biznesplanem

 

 

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej biznesplanu

Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej biznesplanu (edytowalna)

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej biznesplanu

Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej biznesplanu (edytowalna)

Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

 

Załącznik nr 5 – Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 5 – Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego (edytowalny)

Załącznik nr 6 – Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

Załącznik nr 6 – Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego (edytowalna)

Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego

 

Załącznik nr 8 – Standardy oceny biznesplanów

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis (edytowalne)

Załącznik nr 10 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 10 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (edytowalny)

Załącznik nr 11 – Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne

Załącznik nr 11 – Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (edytowalne)

Załącznik nr 12 – Zestawienie planowanych wydatków według biznesplanu

Załącznik nr 12 – Zestawienie planowanych wydatków według biznesplanu (edytowalne)

Załącznik nr 13 – Oświadczenie osób niepełnosprawnych o niekorzystaniu równolegle z różnych źród