Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

                                                                                                           Skorzystaj z szansy

                                                                                                 Numer Umowy: RPMA.09.01.00-14-i878/22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2023 r. : 31.12.2023 r. 

Obszar realizacji projektu: województwo mazowieckie: m. Radom oraz powiaty: radomski, szydłowiecki, przysuski

Kwota dofinansowania: 827 513,20 zł

Wkład własny: 206 878,30 zł

 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ CZEGOŚ O PROJEKCIE? NAPISZ LUB ZADZWOŃ:

Iwona Klimczyk, klimczyk@mozeszwiecej.org.pl

tel. 577 999 418

Paulina Stępień, stepien@mozeszwiecej.org.pl

tel. 536 330 799

 

BIURO PROJEKTU:

 ul. Młynarska 10 lok. U-10

26-600 Radom

 

Zapraszamy do udziału w projekcie w szczególności osoby z niepełnosprawnością oraz kobiety!

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Numer naboru: RPMA.09.01.00-IP.01-14-103/22

Partnerzy: NEUROCLINIC – Centrum Terapii i Rozwoju Agnieszka Scendo, Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 46 osób [26K ; 20M] od 18 r.ż., zamieszkujących w rozumieniu KC w woj. mazowieckim w powiatach: m. Radom, radomski, szydłowiecki, przysuski, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pozostających bez zatrudnienia [bezrobotnych i biernych zawodowo]: 23 [13K; 10M] osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia i 23  [13K; 10M] obywateli Ukrainy, w tym min. 5 [3K; 2 M] osób z niepełnosprawnościami, poprzez skorzystanie z instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej, dostosowanych do potrzeb Uczestników Projektu w oparciu o Indywidualną Ścieżkę Reintegracji [IŚR].

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które:
– pozostają bez zatrudnienia (bezrobotne i bierne zawodowo)
– w wieku 18 lat i więcej
– zamieszkujące w rozumieniu KC na obszarze woj.mazowieckiego w powiatach: m.Radom, radomski, szydłowiecki, przysuski
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia
– obywateli Ukrainy
– osoby z niepełnosprawnościami
 
W ramach projektu gwarantujemy: 
– Identyfikacja potrzeb i opracowanie IŚR dla 46 UP
– Grupowe treningi kompetencji społecznych dla 46 UP
– Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie dla 32 UP
– Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla 46 UP
– Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu dla 46 UP
– Szkolenia zawodowe dla 46 UP
– Średnio 4 – miesięczne staże dla 35 UP
– Indywidualne pośrednictwo pracy dla 46 UP
– Stypendia szkoleniowe i stażowe 
– Zwroty kosztów dojazdu na wsparcia
– Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 
DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

HARMONOGRAMY WSPARĆ UDZIELANYCH W RAMACH PROJEKTU 

Indywidualne poradnictwo zawodowe w celu opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb i opracowanie IŚR maj 2023

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb i opracowanie IŚR czerwiec 2023 I

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb i opracowanie IŚR czerwiec 2023 II

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb i opracowanie IŚR czerwiec 2023 III

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb i opracowanie IŚR czerwiec 2023 IV

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb i opracowanie IŚR lipiec 2023 I

Grupowe Treningi Kompetencji Społecznych

Harmonogram – Grupowe treningi kompetencji społecznych czerwiec 2023 – grupa I

Harmonogram – Grupowe treningi kompetencji społecznych czerwiec 2023 – grupa II

Harmonogram – Grupowe treningi kompetencji społecznych lipiec 2023 – grupa III

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne czerwiec 2023 I

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne lipiec 2023 I

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne lipiec 2023 II

Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie czerwiec 2023 I

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie czerwiec 2023 II

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie lipiec 2023 I

Indywidualne poradnictwo w formie jobcoachingu

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu lipiec 2023 I

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu lipiec 2023 – sierpień 2023

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu wrzesień 2023 I

Szkolenia zawodowe

Harmonogram – Szkolenie zawodowe Specjalista ds. obsługi klienta – grupa Szydłowiec

Harmonogram – Szkolenie zawodowe Kosmetyczka

Harmonogram – Szkolenie zawodowe Wizaż

Indywidualne pośrednictwo pracy

Harmonogram – Indywidualne pośrednictwo pracy lipiec 2023 I