Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Fundacji Możesz Więcej nr  01/10/2020 z dnia 16.10.2020 r. informuje, iż Fundacja kierując się bezpieczeństwem i dobrem Uczestników Projektów, Podmiotów współdziałających ( m.in. Firm związanych z realizacja staży, zatrudnieniem  subsydiowanym, świadczącym inne usługi)  oraz pracowników Fundacji Możesz Więcej  w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją epidemiologiczną w zachorowalności na COVID-19 w Polsce oraz stosując się do rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego prosimy aby wszelkie sprawy związane z realizacją projektu zgłaszać w formie elektronicznej lub telefonicznie. Wizyta osobista w biurach projektów i siedzibie głównej Fundacji możliwa jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. 

 

PROJEKT PRZEDŁUŻONY DO 30.09.2021 r. 

Adres mail: 
i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl 
p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl 
Telefon: 577-999-418

Projekt „Zdobędę pracę!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII. Zatrudnienie, Działanie VIII.2: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1: Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia,

Projekt skierowany jest do: 60 osób (34K/26M) w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy:

 • 30 osób bezrobotnych (17K/13M),
 • 30 osób biernych zawodowo (17K/13M),

Zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie Województwa  Łódzkiego:

 • z czego min. 60% tj. 36 osób na terenie powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla Województwa Łódzkiego na koniec 31.12.2018 r.: 
 • powiaty: kutnowski, łaski, łęczyński, łódzki wschodni,  pabianicki, pajęczański, poddębicki, tomaszowski, wieluński, zduńskowolski, zgierski, brzeziński
 • z czego min.30% tj. 18 osób na terenie miast średnich, Zgodnie Zał.11 do Regulaminu Konkursu: 
 • Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Kutno, Łask, Łowicz, Opoczno, Ozorków, Pabianice, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Sieradz, Skierniewice, Tomaszów Mazowiecki, Wieluń, Zduńska Wola, Zgierz.

Znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • 36 osób w wieku 50 lat i więcej (20K/16M),
 • 10 długotrwale bezrobotnych (6K/4M),
 • 34 kobiety,
 • 6 osób z niepełnosprawnościami (3K/3M),
 • 30 osób o niskich kwalifikacjach (17K/13M),
 • 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup (udzielone im wsparcie będzie prowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji/kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji/kompetencji).

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.05.2021 roku zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem.

 

W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania – 4 godziny / Uczestnik Projektu.
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu – 8 godzin / Uczestnik Projektu.
 • Szkolenia zawodowe:
 • dla 42 Uczestników Projektu przewidziano udział w szkoleniach z otwartej puli szkoleń,
 • Uczestników Projektu przewidziano udział w szkoleniu z tematyki: Opiekun osoby starszej/niesamodzielnej.
 • Zatrudnienie subsydiowane: ta forma wsparcia przewidziana jest dla 15 Uczestników Projektu będącymi osobami stosunkowo mało oddalonymi od rynku pracy, lecz mającymi problemy
  z uzyskaniem zatrudnienia zgodnego z ich potrzebami.
 • Staż zawodowy: ta forma wsparcia przewidziana jest dla 36 Uczestników Projektu. Okres trwania stażu to 3 miesiące. Wysokość wynagrodzenia stażowego: 1033,70 zł.
 • Pośrednictwo pracy: 5 godzin / Uczestnik Projektu. Udział w poradnictwie weźmie 60 Uczestników projektu.

*9 Uczestników Projektu u których zdiagnozowany zostanie brak deficytów w zakresie doświadczenia zawodowego – na podstawie dokumentu Indywidualnego Planu Działania, zostanie skierowanych do udziału w pośrednictwie pracy od razu po szkoleniach zawodowych. Ścieżka wsparcia dla tych Uczestników nie zakłada udziału w stażu zawodowym czy też subsydiowanym zatrudnieniu.

 

Uczestnikom Projektu zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe: 6,89 zł / za godzinę udziału w szkoleniu,
 • Stypendium stażowe: 1 033,70 zł. / za miesiąc,
 • Ubezpieczenie NNW na okres 3 m-cznego stażu zawodowego,
 • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia dla 50% Uczestników Projektu,
 • Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / osobą zależną dl 5% Uczestników Projektu,
 • Profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, jobcoach, pośrednik pracy)
 • Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji

Główne rezultaty zaplanowane do osiągnięcia, dzięki realizacji projektu:

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 26 osób,
 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 14 osób,
 • Liczba osób biernych zawodowo pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 12 osób,
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 24 osoby.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin – rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zdobędę pracę

Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy – Zdobędę pracę!

Załącznik nr 2 Oświadczenie o dotyczące bezrobocia wg. BAEL – Zdobędę pracę!

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu – Zdobędę pracę!

Regulamin zwrotu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną- Zdobędę pracę!

formularz – dostosowany

Kwota dofinansowania: 921 578, 44 zł.

Wkład własny: 102 397,61 zł.

Wartość projektu: 1 023 976, 05 zł.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Kadrą Projektu:

Iwona Klimczyk – Kierownik Projektu, e-mail: i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl
Paulina Jędras – Asystent kierownika, e-mail: p.jedras@stowarzyszenieprorew.pl

Telefon: 577-999-418

Biuro projektu:
Tomaszów Mazowiecki ul. Szeroka 7/11a lok/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogramy: 

Doradztwo zawodowe:
harmonogram Doradztwo Zawodowe – czerwiec 2020 r.
harmonogram Doradztwo Zawodowe Lipiec 2020 r.
harmonogram-Doradztwo-Zawodowe-wrzesień 2020 r.
harmonogram-Doradztwo-Zawodowe-październik 2020 r.
harmonogram Doradztwo zawodowe – grudzień 2020 r.
harmonogram Doradztwo zawodowe – styczeń 2021 r.
harmonogram-Doradztwo-Zawodowe-luty 2021

Jobcoaching:

harmonogram jobcoaching – czerwiec 2020 r.
harmonogram jobcoaching – lipiec 2020 r.
harmonogram-jobcoaching-wrzesień 2020 r.
harmonogram jobcoaching październik 2020 r.
harmonogram jobcoaching listopad 2020 r.
harmonogram jobcoaching grudzień 2020 r. – aktualizacja
harmonogram jobcoaching luty 2021 r.

Szkolenia:

B.HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY 
I i II GR HARMONOGRAM Z LOGOTYPAMI GAWRYŚ PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
Harmonogram realizacji szkolenia Pracownik ds. rachunkowości i księgowości z certyfikatem ECCC – aktualizacja z dnia 05.10.2020
Harmonogram Przedstawiciel handlowy z certyfikatem ECCC 

Harmonogram realizacji szkolenia zawodowego – Sprzedawca

Pośrednictwo pracy:

Zdobędę-pracę-harmonogram-pośrednictwo-pracy- Październik

Zdobędę-pracę-harmonogram pośrednictwo-pracy-grudzień

 

lista rankingowa:

Zdobędę-pracę-lista-rankingowa