Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Aktualności


 

Szansa na nowy start zawodowy 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027


Numer Umowy: FEPK.07.04-IP.01-0049/23


Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 30.06.2025 


Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie


Biuro projektu mieści się pod adresem:

Fundacja Możesz Więcej

ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło 

tel. 536 330 799

Paulina Stępień, stepien@mozeszwiecej.org.pl

Serdecznie zapraszamy!

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm, winda 

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami, np. wsparcie tłumacza języka migowego, wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością, zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie, materiały dydaktycznego z dużą czcionką lub w wersji elektronicznej, z użyciem alfabetu Braille`a


Numer naboru: FEPK.07.04-IP.01-001/23


Instytucja Organizująca Nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy


Program: FEPK.00.00


Priorytet: FEPK.07.00


Działanie: FEPK.07.04


Dofinansowanie: 790 787,79 PLN


Wkład własny: 87 865,31 PLN


Całkowita wartość projektu: 878 653,10 PLN


Głównym celem projektu do 30.06.2025 r. jest poprawa sytuacji na rynku pracy 140[84K/56M] osób od 18 r.ż., w tym 7 ON[5K/2M] zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego [WP] w rozumieniu przepisów KC poprzez objęcie zindywidualizowanym wsparciem tj. ofertą/ami wsparcia zidentyfikowanymi jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy.


Cel zostanie osiągnięty dzięki zadaniom obejmującym:

1. Identyfikację potrzeb Uczestników Projektu – dla 100% UP
2. Szkolenia (w tym cyfrowe – jeśli takie zdiagnozowano w IPD) – dla 100% UP
3. Grupowe poradnictwo zawodowe – dla ok. 25% UP


Główny rezultat projektu: 

Nabycie kompetencji/kwalifikacji przez min. 112 Uczestników Projektu [67K/45M] – 80% Grupy Docelowej 


Wskaźniki produktu: 

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0

2. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0

3. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie – 84K; 56M; 140O 

4. Liczba osób objętych wsparciem w projekcie – 84K; 56M; 140O 

5. Liczba osób w wieku 55 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 17K; 11M; 28O

6. Liczba osób w wieku 18-29 lat objętych wsparciem w programie – 17K; 11M; 28O

7. Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację gwarancji dla młodzieży – 0,00

Inne wspólne wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 5K; 2M; 7O

2. Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie – 0

3. Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie – 0

4. Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie – 0

5. Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie – 0

Wskaźniki rezultatu: 

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 67K; 45M; 112O


Grupa docelowa to 140 [84K/56M] osób dorosłych od 18 r.ż.* zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubodzy pracujący i osoby odchodzące z rolnictwa**, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC.

*ze względu na ustawowy obowiązek nauki
**niezarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne 


Definicje związane z Grupą Docelową: 

1. Osoba zatrudniona na umowie krótkoterminowej – umowa będąca podstawą nawiązania stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy; na potwierdzenie przynależenia do niniejszej grupy należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy/ kopię umowy

2. Osoba zatrudniona na umowie cywilno-prawnej – umowa zawarta w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego np. umowa o dzieło, umowa zlecenie; na potwierdzenie przynależenia do niniejszej grupy należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy/ kopię umowy

3. Ubogi pracujący – osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) oraz wydawanym na podstawie tej ustawy rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej lub osoba zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów społecznych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu; na potwierdzenie przynależenia do niniejszej grupy należy dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy/ kopię umowy / zaświadczenie wystawione przez właściwy podmiot/ instytucję w celu ustalenia dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym

4. Osoba odchodząca z rolnictwa, która nie posiada statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy – osoba podlegająca ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208, z późn. zm.), zamierzająca podjąć zatrudnienie lub inną działalność pozarolniczą, objętą obowiązkiem ubezpieczenia. Uwaga! Osoba odchodząca z rolnictwa nie może posiadać statusu osoby bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy; na potwierdzenie przynależenia do niniejszej grupy należy dostarczyć zaświadczenie z KRUS


 

AKTUALNOŚCI: 

 

Trwa rekrutacja do Projektu

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu 

 


 

 

Tagi:

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE

Szansa na lepsze!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027


Numer Umowy: FESW.09.01-IZ.00-0022/24 


Okres realizacji projektu: 01.04.2024 r. – 31.03.2026 r. 


Obszar realizacji projektu: woj. świętokrzyskie (Kielce oraz gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Morawica, Pierzchnica, Miedziana Góra, Piekoszów, Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk, Górno, Masłów) 


Biuro projektu mieści się pod adresem:

Fundacja Możesz Więcej

ul. K. Szynamowskiego3/58, 25-361 Kielce,

tel. 577 999 321

Godziny otwarcia: 11:00 – 15:00

Agnieszka Rożek-Kwiecień, agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.p

l

Siedziba KIS mieści się pod adresem:

ul. Zagórska 10/9, 25-001 Kielce

Godziny otwarcia: 8:00-12:00 

tel. 536 330 799

Serdecznie zapraszamy!

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm, winda 

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami:

tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami


Beneficjent – Lider Projektu: Fundacja Możesz Więcej 


Partner Projektu: NEUROCLINIC – CENTRUM TERAPII I ROZWOJU AGNIESZKA SCENDO


Numer naboru: FESW.09.01-IZ.00-001/23


Instytucja Organizująca Nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


Zakres interwencji: Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji


Program: FESW.00.00


Priorytet: FESW.09.00


Działanie: FESW.09.01


Dofinansowanie: 1 873 177,32 PLN


Wkład własny: 98 588,28 PLN


Całkowita wartość projektu: 1 971 765,60 PLN


Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 [34K/26M] osób od 18 r.ż, pozostających bez zatrudnienia: 30[17K/13M] biernych zawodowo [BZ] i 30 [17K/13M] bezrobotnych [BB] w tym min.: 5 [3K/2M] długotrwale bezrobotnych [DBB] i 10 [6K/4M] osób z niepełnosprawnościami [ON], zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dn. 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkujących obszar woj. świętokrzyskiego [WŚ] w rozumieniu ustawy KC, wyłącznie na terenach OSI Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego [KOF] (miasto Kielce; gminy: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Morawica, Pierzchnica, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Piekoszów, Nowiny (Sitkówka), Strawczyn, Zagnańsk), poprzez kompleksowe wsparcie z zakresu reintegracji społ.-zawodowej, w ramach nowoutworzonego Klubu Integracji Społecznej [KIS] w m. Kielce.


W ramach projektu realizowane są następujące działania: 

1. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej
2. Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie oraz monitoring IŚR
3. Wsparcie case menagera
4. Wsparcie terapeuty środowiskowego
5. Treningi kompetencji społecznych
6. Indywidualne poradnictwo psychologiczne
7. Grupy wsparcia
8. Indywidualny jobcoaching
9. Szkolenia zawodowe
10. Staże
11. Indywidualne pośrednictwo pracy
12. Indywidualny mentoring


Wskaźniki produktu:

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0

2. Liczba objętych wsparciem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) – 0

3. Liczba objętych wsparciem podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym – 0

4. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0

5. Liczba osób niezatrudnionych objętych wsparciem w programie – 34K; 26M; 60O 

6. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 3K; 2M; 5O 

7. Liczba nowoutworzonych KIS – 1

Inne wspólne wskaźniki produktu:

1. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 6K; 4M; 10O 

2. Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie – 0

3. Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie – 0

4. Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie – 0

5. Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie – 0

Wskaźniki rezultatu: 

1. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 17K; 10M; 27O

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 31K; 20M; 51O

3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 9K; 5M; 14O 

4. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 29K; 19M; 48O


Grupa docelowa projektu to 60 [34K/26M] osób od 18 r.ż., pozostających bez zatrudnienia: 30[17K/13M] biernych zawodowo i 30 [17K/13M] bezrobotnych w tym min. 5 [3K/2M] długotrwale bezrobotnych [DBB] i 10 [6K/4M] osób z niepełnosprawnościami [ON], zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 1ust. 2 ustawy z dn.13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkujących obszar WŚ w rozumieniu ustaw KC, wyłącznie na terenach OSI KOF. 


AKTUALNOŚCI: 

Trwa rekrutacja do projektu!

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu 

Planowane kwartale harmonogramy wsparć:

Szansa na lepsze _kwartalny harmonogram planowanych wsparć_II kwartał 2024_ LIDER

Szansa na lepsze _kwartalny harmonogram planowanych wsparć_III kwartał 2024_ LIDER

Zaktualizowane Harmonogramy wsparć:

Szansa na lepsze _kwartalny harmonogram wsparć_II kwartał 2024_ terapeuty i case menagera

Szansa na lepsze-kwartalny harmonogram_IŚR

Szansa na lepsze _IŚR

Szansa na lepsze _TKS_ gr 1

Szansa na lepsze – TKS -gr 2


Tagi:

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE

 

KIS i możesz więcej!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027


Numer Umowy: FEPK.07.15-IP.01-0010/23


Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2024 


Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie (powiaty: jasielski, strzyżowski)


Biuro projektu mieści się pod adresem:

Fundacja Możesz Więcej

ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło 

tel. 536 330 799

Paulina Stępień, stepien@mozeszwiecej.org.pl

Siedziba Klubu Integracji Społecznej mieści się pod adresem: 

ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło 

Serdecznie zapraszamy!

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm, winda 

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami, np. wsparcie tłumacza języka migowego, wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością, zapewnienie systemu wspomagającego słyszenie, materiały dydaktycznego z dużą czcionką lub w wersji elektronicznej, z użyciem alfabetu Braille`a


Numer naboru: FEPK.07.15-IP.01-001/23


Instytucja Organizująca Nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Zakres interwencji: Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 


Program: FEPK.00.00


Priorytet: FEPK.07.00


Działanie: FEPK.07.15


Dofinansowanie: 866 667,51 zł


Wkład własny: 45 614,08 zł


Całkowita wartość projektu: 912 281,59 zł


Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2024 r. możliwości zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 30 [18K/12K] osób w wieku 18-65 lat,  bez zatrudnienia (w tym długotrwale bezrobotnych), z niepełnosprawnościami (min. 3 – 2K, 1M), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego na terenie jednego z powiatów: jasielski lub strzyżowski, poprzez kompleksowe wsparcie z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, w ramach nowoutworzonych miejsc reintegracji w Klubie Integracji Społecznej (KIS) w powiecie jasielskim, w miejscowości Jasło. 


Cel główny jest spójny z celem Działania 7.15 i wprost przyczyni się do osiągnięcia CP4.H – Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji”, poprzez realizację wsparcia dostosowanego do potrzeb odbiorców i regionalnego rynku pracy, które pozwoli Uczestnikom Projektu na: 

 • zintegrowanie się, wzajemne wspieranie i wymianę wiedzy oraz doświadczenia z osobami doświadczającymi podobnych trudności, 
 • rozwiązywanie problemów utrudniających lub uniemożliwiających aktywny udział w życiu społecznym i podjęcie zatrudnienia,
 • nabycie/dostosowanie posiadanych kompetencji/kwalifikacji do potrzeb pracodawców,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań w ramach nowopowstałego i odpowiednio wyposażonego KIS: 

 • Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie IŚR
 • Case management 
 • Grupowe treningi kompetencji społecznych 
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne oraz grupy wsparcia 
 • Szkolenia zawodowe 
 • Staże 
 • Indywidualne pośrednictwo pracy 

Główne rezultaty projektu: 

 • podjęcie zatrudnienia przez min. 3UP [2K, 1M]
 • poszukiwanie pracy przez min. 6UP [4K, 2M]
 • nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min. 27UP [17K, 10M]
 • nowoutworzone miejsca reintegracji społeczno – zawodowej 3o [18K, 12M]

Wnioskodawca zapewni trwałość nowoutworzonych miejsc reintegracji społeczno – zawodowej. 


Wskaźniki produktu: 

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 0

2. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie – 9K; 6M; 15M

3. Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 9K; 6M; 15O

4. Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 2K; 1M; 3O

5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0

6. Liczba nowoutworzonych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej – 18K; 12M; 30O

Inne wspólne wskaźniki produktu: 

1. Liczba osób należących do mniejszości, w tym społeczności marginalizowanych takich jak Romowie, objętych wsparciem w programie – 0

2. Liczba osób obcego pochodzenia objętych wsparciem w programie – 0

3. Liczba osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem z dostępu do mieszkań, objętych wsparciem w programie – 0

4. Liczba osób z krajów trzecich objętych wsparciem w programie – 0

5. Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 2K; 1M; 3O

Wskaźniki rezultatu: 

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 17K; 10M; 27O

2. Liczba osób, których sytuacja społeczna uległa poprawie po opuszczeniu programu – 9K; 6M; 15O 

3. Liczba osób poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 4K, 2M; 6O 

4. Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 2K; 1M; 3O

5. Liczba uczestników projektu – uczestników KIS, która po zakończeniu udziału w projekcie znalazła zatrudnienie – 2K; 1M; 3O 


Grupa docelowa to 30 [18K, 12M] osób dorosłych w wieku 18-65 lat, bez zatrudnienia (w tym długotrwale bezrobotnych), z niepełnosprawnościami (min. 3 – 2K, 1M), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego na terenie jednego z powiatów: jasielski lub strzyżowski.


 

AKTUALNOŚCI: 

 

Trwa rekrutacja do Projektu

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu 

 


 

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE

 


Harmonogramy wsparcia 

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb i opracowanie IŚR 11.03.2024 – 14.03.2024

Harmonogram – Identyfikacja potrzeb i opracowanie IŚR 24.04.2024 – 27.04.2024

Harmonogram -Trening kompetencji społecznych 15.03.2024 – 19.03.2024

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 27.04.2024 – 28.04.2024

Harmonogram – Grupa Wsparcia – 27.04.2024 – 28.04.2024

Harmonogram – Indywidualne poradnictwo prawne – 27.04.2024 – 28.04.2024

Harmonogram -Szkolenie zawodowe – I grupa — aktualizacja II – 19.03.2024 – 09.04.2024

 

 

 

Centrum Wsparcia Rodziny w Kielcach – fachowa i kompleksowa pomoc na rzecz lokalnych rodzin


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027


Numer Umowy: FESW.09.05-IZ.00-0031/23


Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2025 


Obszar realizacji projektu: Kielce i powiat kielecki 


Biuro projektu mieści się pod adresem:

Fundacja Możesz Więcej

ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce

tel. 577 353 650

Iwona Klimczyk, klimczyk@mozeszwiecej.org.pl

Izabela Mastalerz, mastalerz@mozeszwiecej.org.pl

Punkt konsultacyjny mieści się pod adresem:

ul. Zagórska 10/9, 25-001 Kielce

Serdecznie zapraszamy!

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm, winda 

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami:

tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami


Beneficjent – Lider Projektu: Fundacja Możesz Więcej 


Partner Projektu: Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych (odwiedź stronę: klik)


Numer naboru: FESW.09.05-IZ.00-001/23 


Instytucja Organizująca Nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


Zakres interwencji: Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci


Program: FESW.00.00 


Priorytet: FESW.09.00


Działanie: FESW.09.05


Dofinansowanie: 2 767 746,85 zł


Wkład własny: 145 800,00 zł


Całkowita wartość projektu: 2 913 546,85 zł


Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług kompleksowego wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny dla 150 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w myśl definicji Regulaminu Konkursu (Numer Naboru: FESW.09.05-IZ.00-001/23) – 150 rodziców, tj. 90K i 60M oraz 65 dzieci, tj. 35 dziewczynek i 30 chłopców, rodzin dysfunkcyjnych/rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych/rodzin osób z niepełnosprawnościami lub doświadczających przemocy/ofiar przemocy, w tym przemocy w rodzinie, które w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uczą się/pracują/zamieszkują na terenie Miasta Kielce lub powiatu kieleckiego (woj. świętokrzyskie), poprzez realizację wsparcia dla wyżej wymienionych rodzin według ich indywidualnych potrzeb w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r. (m.in. wsparcie psychologa, terapeuty, socjoterapeuty, logopedy, warsztaty zajęciowe dla dzieci rozwijające zainteresowania, warsztaty dla dzieci z zakresu kształtowania postaw antydyskryminacyjnych, treningi biofeedback, wyjazdy i spotkania integracyjne dla dzieci, treningi kompetencji społecznych i relacji partnerskich oraz kompetencji rodzicielskich i życiowych dla rodziców/opiekunów prawnych, terapie, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, działania z zakresu przeciwdziałania przemocy dla rodzin, itp.). Dopuszcza się udział w projekcie otoczenia wyżej wymienionych rodzin wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań projektowych, np. w festynach rodzinnych. 


Projekt przyczyni się do wsparcia rodzin na rzecz ich prawidłowego funkcjonowania i wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego ESO4.12: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Projekt przyczyni się m.in. do ograniczenia wykluczenia społecznego i integracji społecznej Uczestników Projektu, poprawy funkcjonowania Uczestników Projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług odpłatnych. Potrzeba realizacji projektu i założonych zadań wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, jakie Wnioskodawca i Partner chcą rozwiązać/zminimalizować poprzez realizację projektu, planowane wsparcie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby i problemy w świadczeniu usług wspierania rodziny zidentyfikowanych na obszarze jego realizacji. 


W ramach projektu realizowane są następujące działania: 

 • Utworzenie placówki wsparcia dziennego i jej podstawowa działalność 
 • Organizacja wyjazdów i spotkań integracyjnych dla dzieci 
 • Wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin – konsultacje, terapia i poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, usługi dla rodzin z dziećmi 
 • Wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

Wskaźniki produktu:

 1. Całkowita liczba osób objętych wsparciem – 125K, 90M, 215O
 2. Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 125K, 90M, 215O
 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1

Wskaźniki rezultatu: 

 1. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 32

Grupa docelowa projektu to 150 rodziców, tj. 90K i 60M oraz 65 dzieci, tj. 35 dziewczynek i 30 chłopców, rodzin dysfunkcyjnych/rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych/rodzin osób z niepełnosprawnościami lub doświadczających przemocy/ofiar przemocy, w tym przemocy w rodzinie, które w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uczą się/pracują/zamieszkują na terenie Miasta Kielce lub powiatu kieleckiego (woj. świętokrzyskie). Dopuszcza się udział w projekcie otoczenia wyżej wymienionych rodzin wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań projektowych, np. w festynach rodzinnych. 


 

AKTUALNOŚCI: 

 

Uprzejmie informujemy, że realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2024 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu 

_________________________________________________________________________________________

W związku z realizacją projektu
„Centrum Wsparcia Rodziny w Kielcach – fachowa i kompleksowa pomoc na rzecz lokalnych rodzin”
Numer projektu: FESW.09.05-IZ.00-0031/23,
zapraszam do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia na realizację następujących form wsparcia:

 1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne
 2. Indywidualne konsultacje z psychiatrą Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne konsultacje z psychiatrą
 3. Indywidualna terapia uzależnień Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualna terapia uzależnień
 4. Indywidualne konsultacje z radcą prawnym Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne konsultacje z radcą prawnym
 5. Indywidualne terapie dla dzieci Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne terapie dla dzieci
 6. Indywidualne treningi kompetencji społecznych dla ofiar przemocy Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne treningi kompetencji społecznych dla ofiar przemocy

 

Tagi:

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE

 

ReSTART kariery

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Numer Umowy: FESW.10.07-IP.01-0020/23

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.07.2025

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie


Biuro projektu mieści się pod adresem:

Fundacja Możesz Więcej

ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce

tel.  577 999 321, 536 330 799

Agnieszka Rożek-Kwiecień, rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl

Paulina Stępień, stepien@mozeszwiecej.org.pl

Punkt konsultacyjny mieści się pod adresem:

ul. Zagórska 10/9, 25-001 Kielce

Serdecznie zapraszamy!

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm, winda 

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami:

tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Numer naboru: FESW.10.07-IP.01-001/23

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Instytucja Organizująca Nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Program: FESW.00.00

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Priorytet: FESW.10.00

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Działanie: FESW.10.07


Dofinansowanie: 1 910 494,30 zł 


Wkład własny: 100 552,34 zł


Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie 01.01.2024 r. – 31.07.2025 r. zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 100 (60K/40M) osób dorosłych, w tym min. 5 osób z niepełnosprawnościami: pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkujących w rozumieniu ustawy KC na obszarze woj. świętokrzyskiego, poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacement. 


Cel główny projektu wpisuje się w cel Działania 10.07 i bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFS+.CP4.D „Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (…)”. Wsparcie w projekcie skierowane jest do wszystkich osób, w odniesieniu do których można podjąć działania łagodzące skutki związane z utratą pracy, które przyczynią się do poprawy adaptacyjności pracowników. Kompleksowe wsparcie obejmuje takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego Uczestnika Projektu jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy/uzyskania zatrudnienia i doprowadzą do zmiany ścieżki kariery/zwiększą mobilność zawodową Uczestników Projektu. 


W ramach projektu realizowane są następujące działania: 

 • identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego przez zastosowanie Indywidualnego Planu Działania (100 Uczestników Projektu)
 • indywidualne poradnictwo zawodowe (100 Uczestników Projektu)
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne (50 Uczestników Projektu)
 • szkolenia zawodowe (80 Uczestników Projektu)
 • staże zawodowe (60 Uczestników Projektu)
 • indywidualne pośrednictwo pracy (80 Uczestników Projektu)
 • subsydiowane zatrudnienie (14 Uczestników Projektu)

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: 

Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – minimum 70%, tj. 70 osób. 


Grupa docelowa to 100 (60K/40M) osób fizycznych, dorosłych (powyżej 18 roku życia), zamieszkujących w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny obszar województwa świętokrzyskiego, w tym minimum 5 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa. 


 

AKTUALNOŚCI: 

 

Trwa rekrutacja do Projektu

Osoby zainteresowane udziałem  zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu 

Harmonogramy:

Harmonogram wsparcia – Szkolenie zawodowe Pracownik e-marketingu

Tagi:

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nie jesteś sam!”

Projekt „Nie jesteś sam!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Okres realizacji projektu: od 2022-07-01 do 2023-08-31 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider: FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ 

 Partner: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROMYK NADZIEI

 Całkowita wartość projektu: 1 026 250,00 zł. 

 Kwota dofinansowania: 923 625,00 zł.  

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU (do 31.08.2023 r.) jest wsparcie 35 20K/15M osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych usługami opiekuńczymi (w tym 25 14K/11M osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania i 10 6K/4M specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego w woj. łódzkim na obszarze powiatu opoczyńskiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

– opracowanie Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla 35 UP 

– wsparcie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 25 UP

– wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 10 UP

– usługę dowożenia posiłków (jako działanie uzupełniające) dla 20 UP

Bezpośrednim rezultatem proj. będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu: 

– Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 10 -Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 10, -Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 5.

Biuro projektu: ul. Kopernika 5D, 26-300 Opoczno
godziny otwarcia:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00
piątek 9.00-17.00

Kierownik Projektu: Agnieszka Rożek-Kwiecień tel. + 48 577999321

agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie Seniorzy mogą WIĘCEJ na realizację którego Fundacja pozyskała środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Wyniki konkursu znajdziecie pod liniem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2022-wyniki

Celem głównym zadania publicznego jest aktywizacja intelektualna, obywatelska, społeczna i fizyczna 100 seniorów 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica oraz zaangażowanie ich w działania na rzecz własnego środowiska senioralnego z terenu Miasta i Gminy Morawica do 31.12.2022 roku.

Plik do ściągnięci Plakat – Seniorzy mogą WIĘCEJ

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Własna firma z POWERem” została wydłużona do 13 maja 2022 r. Jednakże Beneficjent oraz Partner projektu zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w momencie wpłynięcia wymaganej liczby wniosków – 56.
Ponadto wnioski, które wpłynęły do dnia 29 kwietnia 2022 r. zostaną poddane ocenie merytorycznej i formalnej w terminie zgodnym z Regulaminem rekrutacji.

Więcej informacji: Własna firma z POWERem – strona projektu

Wszystkim Uczestnikom naszego projektu „Klarowna przyszłość” nr RPMP.08.02.00-12-0192/20 przypominamy o godzinach otwarcia biura pod adresem ul. Wojska Polskiego 17 lok A, 34-100 Wadowice:

 • poniedziałek i środa w godz. 9:00-15:00;
 • wtorek, czwartek i piątek w godz. 11:00-17:00;

Zawsze istnieje możliwość umówienia spotkania w biurze projektu poza godz. otwarcia biura pod nr tel. 533 535 008 lub 535 839 955.

Szczegółowe informacje o projekcie do znalezienia na stronie http://www.mozeszwiecej.org.pl/klarowna-przyszlosc/
lub pod adresem e-mail: klarownaprzyszlosc@mail.com.