Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

Kultu_slajder1

MAMY TOOOOOOOOOO!!!

kulturobus_morawica1

Głosujemy na KULTUROBUSA!

lift1

Praktyki zawodowe? Tylko z nami w Maladze!

Slide background

Pomóż nam pomagać! Przekaż swój 1%

Slide background

Warto do nas przyjść!

Slide background

Pokaż światu swoje talenty

Podziel się swoimi umiejętnościami z tymi, którzy ich nie mają!

Aktualności


Dzięki dofinansowaniu przez PZU w ramach akcji PomocToMoc w oparciu o UMOWĘ PREWENCYJNA Nr PTM/1868/2018/PZU/10/Kraków przyjechał do nas już plac zabaw, który będzie wkrótce zamontowany i oddany do użytku.

W ramach dofinansowania zakupiliśmy:

1) zestaw integracyjny;

2) karuzelę integracyjną;

3) huśtawkę wagową integracyjna.

4) piaskownicę integracyjną

5) huśtawkę integracyjną


 

 

W związku z pandemią  koronawirusa  biuro Fundacji Możesz Więcej jest zamknięte do odwołania.
Kontakt telefoniczny z naszym biurem  577 999 501.
 
Przepraszamy za utrudnienia
Fundacja Możesz Więcej

W związku konkursem Morawicki Senior/Seniorka Roku – edycja 2019” serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów/kandydatek!!

Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie ponadprzeciętnych, najaktywniejszych postaw seniorów i seniorek z Miasta i Gminy Morawica za działania zrealizowane w roku 2018. 

Jeśli macie Państwo w swoim otoczeniu osobę, która aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej i ukończyła 60 rok życia i chcielibyście docenić jej starania, to nie zwlekajcie!!

Konkurs realizowany jest na terenie Miasta i Gminy Morawica dotyczy działań zrealizowanych dla jego mieszkańców.

Kandydatów prosimy zgłaszać do dnia 16.12.2019 roku

Ogłoszenie wyników Konkursu „Morawicki Senior/Seniorka Roku – edycja 2019” nastąpi 19.12.2019 r. podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w Morawicy. 

Obsługę administracyjną Konkursu prowadzi  Biuro Zarządu Fundacji Możesz Więcej, ul. Kasztanowa 12/16, 25-555 Kielce.

Informacji na temat Konkursu udziela: biuro Fundacji, mail: fundacja@mozeszwiecej.org.pl, 577 353 650.

W celu zgłoszenia osoby prosimy o poprawne  wypełnienie  formularza zgłoszeniowego. Szczegóły konkursu w Regulaminie.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

 

21 maja 2018 r. w Warszawie odebraliśmy z rąk organizatorów programu LECHSTARTER czek o wartości 50 tys. zł na inicjatywę pt. KULTUROBUS. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w internetowym głosowaniu. Uzyskaliśmy 7. miejsce spośród małych grantów, stając się jedyną inicjatywą z województwa świętokrzyskiego realizującą Wasze marzenia!

Czym będzie Kulturobus? To autobus animujący i aktywizujący miasto Morawica. Nasz kulturalny autobus będzie docierał do różnych części miasta z ofertą edukacyjną, kulturalną i sportową przeznaczoną dla dorosłych i seniorów. Zadaniem Kulturobusu i przyjeżdżających z nim artystów i edukatorów będzie przede wszystkim spotkanie z mieszkańcami danej części Morawicy i w odpowiedzi na ich potrzeby „uszycie” odpowiedniej oferty edukacyjnej i kulturalnej sprzyjającej budowaniu więzi pomiędzy mieszkańcami, pokazującej dobre praktyki i aktywizującej mieszkańców Morawicy. Sam autobus – odpowiednio wyposażony, umożliwi przeprowadzenie najbardziej typowych form aktywności: warsztatów, spotkań. Efektem każdej wizyty ma być produkt, wytworzony wspólnie przez uczestników i ekipę autobusu, dostępny w przestrzeni publicznej: instalacja, wystawa, ”izba pamięci”, metamorfoza przestrzeni wspólnej: np. stworzenie ogrodu społecznego, strefy relaksu itp., a przede wszystkim pokazanie dobrych praktyk, które zaowocują dalszą wspólną pracą mieszkańców Morawicy. Pretekstem do spotkania z mieszkańcami danej części Morawicy będzie bezpłatny event: kino letnie, spotkanie. Następnym punktem będzie wspólna praca warsztatowa obejmująca szeroki wachlarz i dopasowany do oczekiwań uczestników aktywności artystycznych – od tradycyjnych rzemiosł, przez nowoczesne techniki plastyczne, twórcze przetwarzanie odpadów, po warsztaty muzyczne, literackie czy architektoniczne. Wizytę Kulturobusu zakończy impreza prezentująca efekty pracy. Kulturobus będzie ruszał w trasę ”koncertową” w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, wizytę poprzedzi jej promocja obejmująca; plakaty i ulotki kolportowane z odpowiednim wyprzedzeniem, informacje prasowe, Kulturobus będzie miał swój profil na Facebooku, który stanie się „kroniką” trasy.

Projekt „Aktywni na start!”

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowany przez Fundację Możesz Więcej w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie, Działanie: 9.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna integracja.

Celem projektu jest zwiększenie do 30.06.2019 r. zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału
w życiu społeczno-zawodowym 60 osób (35 Kobiet, 25 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo
lub bezrobotnych niezarejestrowane bądź zarejestrowane w Urzędzie Pracy posiadające III profil pomocy),
które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego (33 osoby – 22 kobiety oraz 13 mężczyzn), osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (5 osób – 3 kobiety
i 2 mężczyzn), osoby niepełnosprawne (17 osób – 9 kobiet i 8 mężczyzn) zamieszkujące wyłącznie
na terenie powiatów: nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki i proszowicki w województwie małopolskim.

 

Projekt „Aktywni na start!” skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących zgodnie z Kodeksem Cywilnym woj. małopolskie (oświadczenie uczestnika projektu),
 • w wieku powyżej 18 roku życia (oświadczenie uczestnika projektu),
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 
  lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej (spełniające min.1 przesłankę z art.  7 ustawy
  o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., – weryfikacja na podstawie stosownego oświadczenia / orzeczenie zaświadczenia np. z OPS, z PUP,  w tym o przyznanym III profilu pomocy, orzeczenie
  o niepełnosprawności lub opinia o stanie zdrowia, zaświadczenie z PO PŻ),
 • osób z niepełnosprawnością (weryfikacja na podstawie orzeczenia lub innego dokumentu potwierdzającego stan zdrowia)
 • osoby bierne zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia) lub osoby bezrobotne niezarejestrowane (oświadczenia), osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy z nadanym III profilem pomocy (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy)

W szczególności zapraszamy osoby: doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystających
z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej, osób niepełnosprawnych: o znacznym lub umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby z  całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, osoby posiadające niskie kwalifikacje (ISCED 3 wyłącznie), osoby bezradne opiekuńczo – wychowawczo,  zamieszkujących w woj. Małopolskie, wyłącznie z powiatów: nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski,
m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki i proszowicki  poprzez kompleksowe wsparcie zgodnie
ze zdiagnozowanym problemem braku pracy wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne,
 • Treningu Kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictw w formie jobcoachingu,
 • Szkolenia umożliwiające nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • Staże zawodowe – 3 miesięczne (płatne),
 • Pośrednictwo pracy,

Osobom uczestniczącym w projekcie zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 10% Uczestników Projektu),
 • profesjonalną kadrę trenerską oraz doświadczonych specjalistów (doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy),
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych,
 • ciepły posiłek podczas spotkań grupowych oraz szkoleń zawodowych.

Okres realizacji Projektu:  02.10.2017 – 30.06.2019

Wartość Projektu:  998 540,16 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 948 613,15 zł

ZAPRASZAMY ZARÓWNO KOBIETY JAK I MĘŻCZYZN ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE!

Więcej informacji:
Kierownik projektu – Iwona Klimczyk, Tel. 535 839 955, i.klimczyk@stowarzyszenieprorew.pl,
www.mozeszwiecej.org.pl

Bilcza, dnia 18.10.2017

W dniu 18.10.2017 roku rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na usługę polegającą na: przygotowaniu i podaniu ciepłych posiłków (usługa cateringowa) dla podopiecznych Świetlicy środowiskowej od października 2017 r. do sierpnia 2019 r. w ramach projektu Nowińskie Centrum Rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych – ZIT (projekty konkursowe). Projekt realizowany jest przez Fundację Możesz Więcej (Lider) i Gminę Sitkówka – Nowiny (Partner)

Na zapytanie odpowiedział jeden wykonawca.

Do realizacji zapytania ofertowego wybrano:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Ventus w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach,
ul. Gimnazjalna 1, 26-052 Sitkówka – Nowiny.

Minął tydzień od przyjazdu młodzieży z opatowskiej „Żywieniówki” do Evory w Portugalii. Dla wielu uczniów jest to pierwsza zagraniczna eskapada i pierwsze tak bezpośrednie zetknięcie z odmienną kulturą.

Pobyt w Evorze to nie tylko niezwykła okazja odbycia egzotycznych praktyk zawodowych. W równej mierze jest to, zgodnie z założeniami europejskiego programu PO WER na zasadach programu Erasmus+, przekraczanie granic, także tych symbolicznych, wyznaczanych przez język, tradycję i obyczaje.

Czas w kolebce wielkich odkrywców geograficznych upływa Żywieniówce przyjemnie i naturalnie obfituje w emocje. Nasi kucharze godnie reprezentują społeczność szkolną, zdobywając bezcenne doświadczenie u profesjonalnych pracodawców. Praktykują w 8 punktach gastronomicznych, gdzie pod okiem nie tylko portugalskich mistrzów kuchni, wzbogacają swoją wiedzę i doświadczenie branżowe. Ich zajęcia dotyczą kulinariów portugalskich, ale również kuchni różnych krajów europejskich, afrykańskich, azjatyckich, a zwłaszcza południowoamerykańskich.

Głównym powodem pobytu młodzieży jest zdobycie doświadczenia zawodowego.

Młodzi kucharze w swoich miejscach praktyk poznają tradycyjną portugalską kuchnię w której muszą być ryby i owoce morza. Jej bogactwo może zachwycać. W pierwszej kolejności należy wymienić bacalhau, czyli solonego i suszonego dorsza. Portugalczycy chwalą się, że istnieje co najmniej 365 przepisów na przygotowanie potraw z suszonego dorsza. Na stołach króluje dorada, którą uczniowie „Żywieniówki” przyrządzają na wiele sposobów, smażą, duszą, pieką w soli. Do tego dodają odrobinę oliwy z oliwek i soku z cytryny. W specjalnych miedzianych garnkach, zwanych cataplanas szefowie kuchni wraz z naszymi uczniami gotują sycącą potrawę, na którą składają się ryż, mięso różnych gatunków ryb, przyprawy i dużo kolendry.

Owoce morza to tamtejszy skarb. Agnieszka i Daria odbywają staż w resteuracji Desafio, gdzie krewetki są podawane w sosie czosnkowym lub w gęstej zupie açorda de marisco, przyrządzanej z miąższu chleba, przygotowują tradycyjną potrawę polvo a lagareiro czyli pieczona ośmiornica w oliwie z oliwek i z czosnkiem, sałatkę z ośmiornicy, carpaccio, wegetariańską zupę krem z grzankami i vol-au-en. Agnieszka komentuje: trafiłam super, mili ludzie, super atmosfera, dbają o nas i chcą jak najwięcej nauczyć. Wykonuje przeróżne potrawy, które niesamowicie wyglądają i smakują. Jadłam krewetki i inne egzotyczne owoce morza.

Karol i Szymek poznali danie ,,Açorda de marisco”, czyli masa chlebowa z krewetkami. Mieli okazję posmakować tej potrawy. Musieli sami zadbać o wystrój stołów i obsługiwanie zagranicznych turystów

W pracy nieodmiennie towarzyszą naszym uczniom przyjazna atmosfera, profesjonalna opieka mentorów oraz ich nieustanna gotowość do pomocy i przekazywania wiedzy. Praktyki zagraniczne w wielojęzycznym i wielokulturowym środowisku pozwalają młodzieży na konfrontację zdobytej wiedzy z rzeczywistością,

Po pracowitym tygodniu przyszedł czas na relaks. W niedzielę cała grupa udała się na jedną z 315 plaż w Portugalii, plażę Comporta. Młodzież korzystała z uroków plażowania.

Młodzieńczy entuzjazm, chłonne umysły i naturalna ciekawość świata sprawiają, że integracja i zatopienie się naszej młodzieży w obcej kulturze przebiegają płynnie, a pobyt w Evorze okazuje się dla nich bezcennym doświadczeniem zawodowym i niezapomnianą przygod

ą.

W piątek, 19 maja 2017 r. młodzież z klasy drugiej i trzeciej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wyleci do Portugalii na trzytygodniowe praktyki zawodowe w ramach projektu 2016-1-PL01-KA102-025059 „Europejska kuchnia na wyciągnięcie ręki – zagraniczne staże technika żywienia i usług gastronomicznych”. W trakcie przygotowań do wyjazdu uczniowie uczestniczyli w zajęciach branżowych, zostali przeszkoleni pod względem językowym, zapoznali się też z wyznacznikami kulturowymi tej części Europy. Głównym celem projektu jest zwiększenie mobilności zawodowej uczestników i dostosowanie ich wiedzy oraz kompetencji do potrzeb rynku pracy, doskonalenie języka angielskiego, zwłaszcza zawodowego, poznanie zasad działania zagranicznych firm branży spożywczej, wymagań stawianych pracownikom oraz promocji i marketingu. Aktywności te ułatwią uczestnikom projektu w przyszłości znalezienie zatrudnienia oraz prowadzenie własnych firm. Jeszcze w tym roku, w sierpniu na staż zawodowy do Portugalii wyjadą kolejne dwie grupy młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.  Natomiast w październiku br. praktyki we Włoszech odbędą chłopcy z Technikum Pojazdów Samochodowych.

Jako partner „Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw” rozpoczęliśmy realizację projektu „Zmiana na lepsze!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Jego celem jest zwiększenie aktywności oraz zdolności do podjęcia zatrudnienia 82 osób znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i zamieszkujących teren KOF, poprzez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej. Więcej o projekcie http://www.mozeszwiecej.org.pl/zmiana-na-lepsze/

 

Wraz z Miastem i Gminą Starachowice otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej. Misją Centrum  jest rewitalizacja społeczna, poprzez kompleksowe wsparcie opiekuńczo-wychowawcze, osobiste, rodzinne czy społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci. Więcej o projekcie: http://www.mozeszwiecej.org.pl/starachowickie-centrum/