Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]

Aktualności


 

KIS i możesz więcej!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027


Numer Umowy: FEPK.07.15-IP.01-0010/23


Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2024 


Obszar realizacji projektu: województwo podkarpackie (powiaty: jasielski, strzyżowski)


Biuro projektu mieści się pod adresem:

Fundacja Możesz Więcej

ul. K. Szajnochy 8A, 38-200 Jasło 

tel. 536 330 799

Paulina Stępień, stepien@mozeszwiecej.org.pl

Siedziba Klubu Integracji Społecznej mieści się pod adresem: 

ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło 

Serdecznie zapraszamy!

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami


Numer naboru: FEPK.07.15-IP.01-001/23


Instytucja Organizująca Nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie


Zakres interwencji: Metody integracji z rynkiem pracy oraz powrotu na rynek pracy osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 


Program: FEPK.00.00


Priorytet: FEPK.07.00


Działanie: FEPK.07.15


Dofinansowanie: 866 667,51 zł


Wkład własny: 45 614,08 zł


Całkowita wartość projektu: 912 281,59 zł


Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31.12.2024 r. możliwości zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno – zawodowym 30 [18K/12K] osób w wieku 18-65 lat,  bez zatrudnienia (w tym długotrwale bezrobotnych), z niepełnosprawnościami (min. 3 – 2K, 1M), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego na terenie jednego z powiatów: jasielski lub strzyżowski, poprzez kompleksowe wsparcie z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej, w ramach nowoutworzonych miejsc reintegracji w Klubie Integracji Społecznej (KIS) w powiecie jasielskim, w miejscowości Jasło. 


Cel główny jest spójny z celem Działania 7.15 i wprost przyczyni się do osiągnięcia CP4.H – Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji”, poprzez realizację wsparcia dostosowanego do potrzeb odbiorców i regionalnego rynku pracy, które pozwoli Uczestnikom Projektu na: 

 • zintegrowanie się, wzajemne wspieranie i wymianę wiedzy oraz doświadczenia z osobami doświadczającymi podobnych trudności, 
 • rozwiązywanie problemów utrudniających lub uniemożliwiających aktywny udział w życiu społecznym i podjęcie zatrudnienia,
 • nabycie/dostosowanie posiadanych kompetencji/kwalifikacji do potrzeb pracodawców,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego.

Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji następujących zadań w ramach nowopowstałego i odpowiednio wyposażonego KIS: 

 • Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie IŚR
 • Case management 
 • Grupowe treningi kompetencji społecznych 
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne oraz grupy wsparcia 
 • Szkolenia zawodowe 
 • Staże 
 • Indywidualne pośrednictwo pracy 

Główne rezultaty projektu: 

 • podjęcie zatrudnienia przez min. 3UP [2K, 1M]
 • poszukiwanie pracy przez min. 6UP [4K, 2M]
 • nabycie kompetencji/kwalifikacji zawodowych przez min. 27UP [17K, 10M]
 • nowoutworzone miejsca reintegracji społeczno – zawodowej 3o [18K, 12M]

Wnioskodawca zapewni trwałość nowoutworzonych miejsc reintegracji społeczno – zawodowej. 


Grupa docelowa to 30 [18K, 12M] osób dorosłych w wieku 18-65 lat, bez zatrudnienia (w tym długotrwale bezrobotnych), z niepełnosprawnościami (min. 3 – 2K, 1M), zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego na terenie jednego z powiatów: jasielski lub strzyżowski.


 

AKTUALNOŚCI: 

 

Uprzejmie informujemy, że realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2024 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu 

 

 

 

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE

 

 

Centrum Wsparcia Rodziny w Kielcach – fachowa i kompleksowa pomoc na rzecz lokalnych rodzin


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027


Numer Umowy: FESW.09.05-IZ.00-0031/23


Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2025 


Obszar realizacji projektu: Kielce i powiat kielecki 


Biuro projektu mieści się pod adresem:

Fundacja Możesz Więcej

ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce

tel. 577 353 650

Iwona Klimczyk, klimczyk@mozeszwiecej.org.pl

Izabela Mastalerz, mastalerz@mozeszwiecej.org.pl

Punkt konsultacyjny mieści się pod adresem:

ul. Zagórska 10/9, 25-001 Kielce

Serdecznie zapraszamy!

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm, winda 

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami:

tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami


Beneficjent – Lider Projektu: Fundacja Możesz Więcej 


Partner Projektu: Fundacja Kreatywnych Zmian Społecznych (odwiedź stronę: klik)


Numer naboru: FESW.09.05-IZ.00-001/23 


Instytucja Organizująca Nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego


Zakres interwencji: Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci


Program: FESW.00.00 


Priorytet: FESW.09.00


Działanie: FESW.09.05


Dofinansowanie: 2 767 746,85 zł


Wkład własny: 145 800,00 zł


Całkowita wartość projektu: 2 913 546,85 zł


Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług kompleksowego wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny dla 150 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w myśl definicji Regulaminu Konkursu (Numer Naboru: FESW.09.05-IZ.00-001/23) – 150 rodziców, tj. 90K i 60M oraz 65 dzieci, tj. 35 dziewczynek i 30 chłopców, rodzin dysfunkcyjnych/rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych/rodzin osób z niepełnosprawnościami lub doświadczających przemocy/ofiar przemocy, w tym przemocy w rodzinie, które w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uczą się/pracują/zamieszkują na terenie Miasta Kielce lub powiatu kieleckiego (woj. świętokrzyskie), poprzez realizację wsparcia dla wyżej wymienionych rodzin według ich indywidualnych potrzeb w okresie 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r. (m.in. wsparcie psychologa, terapeuty, socjoterapeuty, logopedy, warsztaty zajęciowe dla dzieci rozwijające zainteresowania, warsztaty dla dzieci z zakresu kształtowania postaw antydyskryminacyjnych, treningi biofeedback, wyjazdy i spotkania integracyjne dla dzieci, treningi kompetencji społecznych i relacji partnerskich oraz kompetencji rodzicielskich i życiowych dla rodziców/opiekunów prawnych, terapie, konsultacje i poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, działania z zakresu przeciwdziałania przemocy dla rodzin, itp.). Dopuszcza się udział w projekcie otoczenia wyżej wymienionych rodzin wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań projektowych, np. w festynach rodzinnych. 


Projekt przyczyni się do wsparcia rodzin na rzecz ich prawidłowego funkcjonowania i wpłynie na osiągnięcie celu szczegółowego ESO4.12: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Projekt przyczyni się m.in. do ograniczenia wykluczenia społecznego i integracji społecznej Uczestników Projektu, poprawy funkcjonowania Uczestników Projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług odpłatnych. Potrzeba realizacji projektu i założonych zadań wynika bezpośrednio ze zdiagnozowanych problemów, jakie Wnioskodawca i Partner chcą rozwiązać/zminimalizować poprzez realizację projektu, planowane wsparcie odpowiada na zdiagnozowane potrzeby i problemy w świadczeniu usług wspierania rodziny zidentyfikowanych na obszarze jego realizacji. 


W ramach projektu realizowane są następujące działania: 

 • Utworzenie placówki wsparcia dziennego i jej podstawowa działalność 
 • Organizacja wyjazdów i spotkań integracyjnych dla dzieci 
 • Wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin – konsultacje, terapia i poradnictwo specjalistyczne dla rodzin, usługi dla rodzin z dziećmi 
 • Wsparcia na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodzin – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy 

Wskaźniki produktu:

 1. Całkowita liczba osób objętych wsparciem – 125K, 90M, 215O
 2. Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej – 125K, 90M, 215O
 3. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1

Wskaźniki rezultatu: 

 1. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 32

Grupa docelowa projektu to 150 rodziców, tj. 90K i 60M oraz 65 dzieci, tj. 35 dziewczynek i 30 chłopców, rodzin dysfunkcyjnych/rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych/rodzin osób z niepełnosprawnościami lub doświadczających przemocy/ofiar przemocy, w tym przemocy w rodzinie, które w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uczą się/pracują/zamieszkują na terenie Miasta Kielce lub powiatu kieleckiego (woj. świętokrzyskie). Dopuszcza się udział w projekcie otoczenia wyżej wymienionych rodzin wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji działań projektowych, np. w festynach rodzinnych. 


 

AKTUALNOŚCI: 

 

Uprzejmie informujemy, że realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2024 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu 

_________________________________________________________________________________________

W związku z realizacją projektu
„Centrum Wsparcia Rodziny w Kielcach – fachowa i kompleksowa pomoc na rzecz lokalnych rodzin”
Numer projektu: FESW.09.05-IZ.00-0031/23,
zapraszam do udziału w ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia na realizację następujących form wsparcia:

 1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne
 2. Indywidualne konsultacje z psychiatrą Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne konsultacje z psychiatrą
 3. Indywidualna terapia uzależnień Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualna terapia uzależnień
 4. Indywidualne konsultacje z radcą prawnym Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne konsultacje z radcą prawnym
 5. Indywidualne terapie dla dzieci Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne terapie dla dzieci
 6. Indywidualne treningi kompetencji społecznych dla ofiar przemocy Szacowanie wartości zamówienia – Indywidualne treningi kompetencji społecznych dla ofiar przemocy

 

Tagi:

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE

 

ReSTART kariery

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Numer Umowy: FESW.10.07-IP.01-0020/23

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.07.2025

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Obszar realizacji projektu: województwo świętokrzyskie


Biuro projektu mieści się pod adresem:

Fundacja Możesz Więcej

ul. Kasztanowa 12/34, 25-555 Kielce

tel.  577 999 321, 536 330 799

Agnieszka Rożek-Kwiecień, rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl

Paulina Stępień, stepien@mozeszwiecej.org.pl

Punkt konsultacyjny mieści się pod adresem:

ul. Zagórska 10/9, 25-001 Kielce

Serdecznie zapraszamy!

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm, winda 

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami:

tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Numer naboru: FESW.10.07-IP.01-001/23

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Instytucja Organizująca Nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Zakres interwencji: Działania na rzecz poprawy dostępu do zatrudnienia

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Program: FESW.00.00

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Priorytet: FESW.10.00

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Działanie: FESW.10.07


Dofinansowanie: 1 910 494,30 zł 


Wkład własny: 100 552,34 zł


Głównym celem projektu jest zwiększenie w okresie 01.01.2024 r. – 31.07.2025 r. zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 100 (60K/40M) osób dorosłych, w tym min. 5 osób z niepełnosprawnościami: pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy lub osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie ostatnich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu lub osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkujących w rozumieniu ustawy KC na obszarze woj. świętokrzyskiego, poprzez realizację kompleksowego programu typu outplacement. 


Cel główny projektu wpisuje się w cel Działania 10.07 i bezpośrednio przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFS+.CP4.D „Wspieranie dostosowania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian (…)”. Wsparcie w projekcie skierowane jest do wszystkich osób, w odniesieniu do których można podjąć działania łagodzące skutki związane z utratą pracy, które przyczynią się do poprawy adaptacyjności pracowników. Kompleksowe wsparcie obejmuje takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u danego Uczestnika Projektu jako niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy/uzyskania zatrudnienia i doprowadzą do zmiany ścieżki kariery/zwiększą mobilność zawodową Uczestników Projektu. 


W ramach projektu realizowane są następujące działania: 

 • identyfikacja potrzeb oraz diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego przez zastosowanie Indywidualnego Planu Działania (100 Uczestników Projektu)
 • indywidualne poradnictwo zawodowe (100 Uczestników Projektu)
 • indywidualne poradnictwo psychologiczne (50 Uczestników Projektu)
 • szkolenia zawodowe (80 Uczestników Projektu)
 • staże zawodowe (60 Uczestników Projektu)
 • indywidualne pośrednictwo pracy (80 Uczestników Projektu)
 • subsydiowane zatrudnienie (14 Uczestników Projektu)

Efektem realizacji projektu będzie osiągnięcie wskaźnika rezultatu bezpośredniego: 

Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – minimum 70%, tj. 70 osób. 


Grupa docelowa to 100 (60K/40M) osób fizycznych, dorosłych (powyżej 18 roku życia), zamieszkujących w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny obszar województwa świętokrzyskiego, w tym minimum 5 osób z niepełnosprawnościami, zagrożonych utratą pracy, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa. 


 

AKTUALNOŚCI: 

 

Uprzejmie informujemy, że realizacja projektu rozpocznie się w styczniu 2024 r. 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu 

Tagi:

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nie jesteś sam!”

Projekt „Nie jesteś sam!” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 09-IX Włączenie społeczne, Działanie 02-IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01-IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Okres realizacji projektu: od 2022-07-01 do 2023-08-31 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Lider: FUNDACJA MOŻESZ WIĘCEJ 

 Partner: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PROMYK NADZIEI

 Całkowita wartość projektu: 1 026 250,00 zł. 

 Kwota dofinansowania: 923 625,00 zł.  

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU (do 31.08.2023 r.) jest wsparcie 35 20K/15M osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu objętych usługami opiekuńczymi (w tym 25 14K/11M osób usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania i 10 6K/4M specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania), zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu cywilnego w woj. łódzkim na obszarze powiatu opoczyńskiego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

– opracowanie Indywidualnej Ścieżki Wsparcia dla 35 UP 

– wsparcie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 25 UP

– wsparcie w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 10 UP

– usługę dowożenia posiłków (jako działanie uzupełniające) dla 20 UP

Bezpośrednim rezultatem proj. będzie osiągnięcie wskaźników rezultatu: 

– Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 10 -Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 10, -Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 5.

Biuro projektu: ul. Kopernika 5D, 26-300 Opoczno
godziny otwarcia:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek, środa, czwartek 8.00-16.00
piątek 9.00-17.00

Kierownik Projektu: Agnieszka Rożek-Kwiecień tel. + 48 577999321

agnieszka.rozek-kwiecien@mozeszwiecej.org.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie Seniorzy mogą WIĘCEJ na realizację którego Fundacja pozyskała środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. 

Wyniki konkursu znajdziecie pod liniem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-otwartego-konkursu-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2022-wyniki

Celem głównym zadania publicznego jest aktywizacja intelektualna, obywatelska, społeczna i fizyczna 100 seniorów 60+ z terenu Miasta i Gminy Morawica oraz zaangażowanie ich w działania na rzecz własnego środowiska senioralnego z terenu Miasta i Gminy Morawica do 31.12.2022 roku.

Plik do ściągnięci Plakat – Seniorzy mogą WIĘCEJ

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Własna firma z POWERem” została wydłużona do 13 maja 2022 r. Jednakże Beneficjent oraz Partner projektu zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji w momencie wpłynięcia wymaganej liczby wniosków – 56.
Ponadto wnioski, które wpłynęły do dnia 29 kwietnia 2022 r. zostaną poddane ocenie merytorycznej i formalnej w terminie zgodnym z Regulaminem rekrutacji.

Więcej informacji: Własna firma z POWERem – strona projektu

Wszystkim Uczestnikom naszego projektu „Klarowna przyszłość” nr RPMP.08.02.00-12-0192/20 przypominamy o godzinach otwarcia biura pod adresem ul. Wojska Polskiego 17 lok A, 34-100 Wadowice:

 • poniedziałek i środa w godz. 9:00-15:00;
 • wtorek, czwartek i piątek w godz. 11:00-17:00;

Zawsze istnieje możliwość umówienia spotkania w biurze projektu poza godz. otwarcia biura pod nr tel. 533 535 008 lub 535 839 955.

Szczegółowe informacje o projekcie do znalezienia na stronie http://www.mozeszwiecej.org.pl/klarowna-przyszlosc/
lub pod adresem e-mail: klarownaprzyszlosc@mail.com.

 

Projekt „Wybierz zmianę!” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020i realizowany przez Fundację Możesz Więcej (Lider) i Fundację Aktywni Obywatele (Partner Projektu) w ramach Osi priorytetowej 09-IX Włączenie społeczne, Działanie 01-IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie 01- IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

„Wybierz zmianę!”

Zapraszamy do projektu osoby:

-W wieku powyżej 18 roku życia

-które zamieszkują w rozumieniu KC województwo łódzkie,

– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– bierne zawodowo lub bezrobotne,

– z niepełnosprawnością,

W ramach projektu oferujemy:

– identyfikacja potrzeb i opracowanie Indywidualnych ścieżek reintegracji,

– grupowe treningi kompetencji społecznych,

– indywidualne poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu,

– indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie,

– indywidualne poradnictwo psychologiczne,

– szkolenia zawodowe,

3 miesięczne staże zawodowe,

– indywidualne pośrednictwo pracy.

Termin realizacji projektu 01.11.2020-31.12.2021

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Numer umowy: RPLD.09.01.01-10-B065/20

Wartość całkowita projektu: 440 358,90 zł

Wartość dofinansowania: 417 858,90 zł

Wartość wkładu własnego: 22500,00 zł

Biuro projektu: 26-300 Opoczno, ul. Kopernika 5D

czynne w godzinach 8.00 – 16.00 (poniedziałek-piątek)

Kontakt:

k.smolik@stowarzyszenieprorew.pl

tel. 577999501

Dokumenty projektowe:

Regulamin-Wybierz Zmianę ! (1)

Załącznik 1-Formularz-zgłoszeniowy-WZ

Regulamin-zwrot-kosztów-dojazdu_WZ (1)

Regulamin-zwrotu-kosztów-opieki-nad-dzieckiem-lub-osobą-zależną-WZ (1)

Załącznik 2-Oświadczenie-o-wielokrotnym-wykluczeniu-WZ

Załącznik 3-Oświadczenie-o-przynależności-do-grupy-docelowej-WZ

Załącznik 4-Oświadczenie-o-posiadaniu-statusu-osoby-bezrobotnej-według-BAEL-WZ

Załącznik 5-Oświadczenie-POPŻ-WZ

 

Harmonogramy wsparć:

zadanie 1 – IŚR:

harmonogram IŚR – doradca zawodowy

harmonogram IŚR – psycholog

zadanie 2 -grupowe treningi kompetencji społecznych:

harmonogram TKS – 3 grupy

zadanie 3 – indywidualne poradnictwo zawodowe – jobcoaching:

harmonogram jobcoaching I

harmonogram jobcoaching II

zadanie 4 -Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie:

harmonogram Indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie

zadanie 5 -Indywidualne poradnictwo psychologiczne:

harmonogram Indywidualne poradnictwo psychologiczne 1cz.

harmonogram Indywidualne poradnictwo psychologiczne 2cz.

zadanie 6 -szkolenia zawodowe:

harmonogram szkolenia zawodowego -magazynier -archiwizacja dokumentów, magazynier z obsługa komputera

zadanie 7 -staże zawodowe

zadanie 8- Pośrednictwo pracy:

harmonogram Pośrednictwa pracy 1cz.

harmonogram Pośrednictwa pracy 2cz.

harmonogram Pośrednictwo pracy 3cz.

harmonogram Pośrednictwo pracy 4cz.

harmonogram Pośrednictwo pracy 5cz.

harmonogram Pośrednictwo pracy 5cz.-aktualizacja