Każdy z nas nosi w sercu tęsknotę za Czymś Więcej… Jest ona naturalnie wpisana w serce każdego człowieka. Pomagamy odkrywać tę tęsknotę, oswajamy i uczymy, co należy z nią zrobić. Tym samym kreujemy nowe możliwości rozwoju Młodszych i Starszych, aby wyzwolić w nich ukryty potencjał Dobra.

[layerslider id="1"]
Rozliczenie PIT z PITax.pl Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Zapracuj już dziś na lepsze jutro

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027

—————————————————————————————————————

Numer Umowy: FELU.08.01-IP.02-0060/23

—————————————————————————————————————

Okres realizacji projektu: 01.02.2024 – 28.02.2025

—————————————————————————————————————

Obszar realizacji projektu: województwo lubelskie

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Agata Guzy, e-mail: guzy@mozeszwiecej.org.pl

tel.  577 888 702

Opis dostępności biura: drzwi zewnętrzne/drzwi wewnętrzne szerokości nie mniejszej niż 90cm oraz wysokości nie mniejszej niż 200cm, winda 

Informujemy o możliwości skorzystania z usług dostępowych dla osób ze szczególnymi potrzebami:

tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami

—————————————————————————————————————

Numer naboru: FELU.08.01-IP.02-0060/23

—————————————————————————————————————

Instytucja Organizująca Nabór: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

—————————————————————————————————————

Zakres interwencji: Działania na rzecz promowania równości szans i aktywnego udziału w życiu społecznym

—————————————————————————————————————

Program: FELU.00.00

—————————————————————————————————————

Priorytet: FELU.08.00

—————————————————————————————————————

Działanie: FELU.08.01

Dofinansowanie: 977 956,83 zł 

Wkład własny: 54 480,00 zł

Całkowita wartość projektu: 1 032 436,83 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 28.02.2025 r. zdolności do zatrudnienia
i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 50[30K/20M] osób od 18 r.ż., zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego woj. lubelskie, bez zatrudnienia (w tym min. 40[24K/16M] biernych zawodowo – wymagających w pierwszej kolejności kompleksowego wsparcia z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej lub zawodowej) wykluczonych społ., zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., w tym min. 5[3K/2M] osób z niepełnosprawnościami[ON].

Cel główny wpisuje się w cel Działania 8.1 i wprost przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFS+ „Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji” poprzez realizację wsparcia dostosowanego do potrzeb odbiorców i regionalnego rynku pracy, które pozwoli UP:

*rozwiązać problemy utrudniające lub uniemożliwiające aktywny udział w życiu społecznym i podjęcie zatrudnienia,

*nabyć/dostosować posiadane kompetencje/kwalifikacje do potrzeb pracodawców,

*zdobyć doświadczenie zawodowe.

Proj. będzie skoncentrowany na osobach najbardziej oddalonych od rynku pracy, które bez odpowiedniego wsparcia nie są gotowe do podjęcia zatrudnienia (min.80% grupy docelowej będą stanowić bierni zawodowo).

W ramach projektu realizowane są następujące działania: 

  1. Diagnoza sytuacji problemowej i opracowanie IŚR
  2. Grupowe treningi kompetencji społecznych
  3. Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz prawne
  4. Szkolenia zawodowe
  5. Staże
  6. Pośrednictwo pracy

  

Uprzejmie informujemy, że trwa rekrutacja do projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu pod adresem ul.  Konwiktorska 10B, 21-400 Łuków lub pod numerem telefonu 577 888 702.

Zapraszamy również osoby z niepełnosprawnością. 

 

#FunduszeEuropejskie

#FunduszeUE